Dusičnan amónny

Oddiel 1
Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1.Identifikátor produktu

Obchodný názov:
Dusičnan amónny
Synonymá:
-
Číslo KBU:
-
Číslo CAS:
6484-52-2
Číslo EINECS:
229-347-8
Číslo EEC:
-
Číslo CEFIC:
-
Indexové číslo:
-
Registračné číslo:
-
Chemický vzorec:
NH4NO3

1.2.Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Základná charakteristika:
-
Výstraha:
-

1.3.Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

-

1.4.Núdzové telefónne číslo

-

Oddiel 2
Identifikácia nebezpečnosti

2.1.Klasifikácia látky alebo zmesi
(v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008)

-

2.2.Prvky označovania

Výstražné piktogramy:

 GHS03

 GHS07

Výstražné slovo:
-
Výstražné upozornenia:

H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia:

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P321 - Odborné ošetrenie (pozri …na etikete).

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P405 - Uchovávajte uzamknuté.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu…

2.3.Iná nebezpečnosť

-

Oddiel 3
Zloženie/informácie o zložkách

3.1.Látky / Zmesi

-

Oddiel 4
Opatrenia prvej pomoci

4.1.Opis opatrení prvej pomoci

Prvá pomoc pri nadýchaní:

Čerstvý vzduch.

V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom.

 

Prvá pomoc pri kontakte s kožou:
Umyte pod tečúcou vodou.

Odstráňte kontaminovaný odev.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí:

Vypláchnite veľkým množstvom vody pri široko otvorených viečkach.

V prípade potreby privolajte očného lekára.

Prvá pomoc pri požití:

Vypiť’ veľké množstvo vody.

Vyvolajte vracanie.

Privolajte lekára.

Všeobecné pokyny pre prvú pomoc:
-

4.2.Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

-

4.3.Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

-

Oddiel 5
Protipožiarne opatrenia

5.1.Hasiace prostriedky

Látka je:
-
Vhodné hasivá:

voda - trieštený prúd

voda - plný prúd

voda - lafetové prúdnice

pena - ľahká

pena - stredná

pena - ťažká

pena - odolná alkoholu

prášok

Nevhodné hasivá:
-
Ďalšie údaje o hasivách:

Vhodné hasiace prostriedky: rozprašujte vodu.

5.2.Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môžu vyvíjat’nebezpečné splodiny alebo výpary.

V prípade požiaru sa môže vyvíjat’ nasledujúce: oxidy dusíka.

Podporujúca horenie.

5.3.Rady pre požiarnikov

Neostávajte v nebezpečnej zóne bez samostatného kyslíkového dýchacieho prístroja.

Ďalšie údaje:

Uchovávajte mimo dosahu horl’avých materiálov.

Zachytávajte unikajúce výpary vodou.

Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do povrchových a podzemných vôd.

Oddiel 6
Opatrenia pri náhodnom uvolnení

6.1.Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

-

6.2.Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

-

6.3.Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

-

6.4.Odkaz na iné oddiely

-

Oddiel 7
Zaobchádzanie a skladovanie

7.1.Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte vytváraniu prachu; nevdychujte prach.

7.2.Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

-

7.3.Špecifické konečné použitie(-ia)

-

Oddiel 8
Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1.Kontrolné parametre

DNEL:
-
PNEC:
-

Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov chemickým faktorom pri práci v zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z.
NPEL priemerný:
- -
NPEL krátkodobý:
-
Biologická medzná hodnota (BMH):
-

8.2.Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie

-

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia - OOPP
Ochrana dýchacích orgánov:
Potrebná, keď sa vytvára prach.
Ochrana očí:
Požadovaná
Ochrana rúk:

Pri úplnom kontakte:

  materiál rukavíc:  nitrilová guma

  hrúbka vrstvy:      0.11 mm

  doba prieniku:     > 480 Min.

Pri postriekaní:

  materiál rukavíc:  nitrilová guma

  hrúbka vrstvy:      0.11 mm

  doba prieniku:     > 480 Min.

Ochrana celého tela:

Pre dané pracovisko je potrebné zvolit’ konkrétne pracovné oblečenie, v závislosti na koncentrácii a množstve nebezpečných látok, s ktorými sa zaobchádza.

Odolnost’ ochranného odevu voči chemikáliam je potrebné zabezpečiť’ u príslušného dodávateľa

Vymeňte kontaminovaný odev.

Tepelná nebezpečnosť:
-
Ďalšie údaje:
-
8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

-

Oddiel 9
Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1.Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:
pevné
Farba:
bezfarebná
Zápach (vôňa):
-
Prahová hodnota zápachu:
-
Hodnota pH:
4.5-7.0 (100 g/l 20 °C)
Molová hmotnosť [g/mol]:
80.04 g/mol
Molekulová hmotnosť:
-
Teplota topenia / tavenia [°C]:
169
Teplota varu [°C]:
302
Teplota vzplanutia [°C]:
-
Teplota samovznietenia [°C]:
-
Teplota rozkladu [°C]:
-
Rýchlosť odparovania:
-
Horľavosť (tuhá látka, plyn):
-
Dolná medza výbušnosti (DMV) [obj%]:
-
Horná medza výbušnosti (HMV) [obj%]:
-
Hustota [g/cm3]:
1.72 g/cm3 (20 °C)
Tlak pár (20°C) [hPa]:
-
Rozpustnosť v chloroforme [g/l]:
- -
Rozpustnosť v etanole [g/l]:
-

38 g/l (20 °C)

Rozpustnosť vo vode [g/l]:
-

1920 g/l (20 °C)

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:
-
Viskozita (pri 20°C) [mPa.s]:
-
Výbušné vlastnosti:
-
Oxidačné vlastnosti:
-

9.2.Iné informácie

-

Oddiel 10
Stabilita a reaktivita

10.1.Reaktivita

-

10.2.Chemická stabilita

-

10.3.Možnosť nebezpečných reakcií

-

10.4.Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Silné zahriatie.

10.5.Nekompatibilné materiály

oceľ, kovy v práškovej forme, alkalické kovy, nekovy, karbidy, horľavé látky, dusitany, alkálie, kyseliny, zlúčeniny amoniaku, oxidačné činidlo, organické látky, hliník v práškovej forme, organické nitrozlúčeniny, sulfidy, soli oxyhalogénových kyselín, chlorečnany.

10.6.Nebezpečné produkty rozkladu

-
Možnosti rozkladu zmesi na nestabilné produkty:
-
Potreba stabilizátora v látke:
-
Ďalšie údaje:

látka podporujúca horenie, hygroskopická, citlivá na svetlo;

nevhodné pracovné látky: kovy, oceľ

Oddiel 11
Toxikologické informácie

11.1.Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita:

 

 

LC Lo:
-
LC 50:
>88.8 mg/l /4 h (inhalacia, potkan)
LD 50 dermálne:
2217 mg/kg (potkan)
LD 50 orálne:
2462 mg/kg (potkan)
Poleptanie kože/podraždenie kože:

Žiadne podráždenie: (zajac)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
-
Respiračná alebo kožná senzibilizácia:
-
Mutagenita zárodočných buniek:
Bakteriálna mutagenita: Salmonella typhimurium: negatívna.
Karcinogenita:
-
Reprodukčná toxicita:
-
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorázová expozícia:
-
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia:
-
Aspiračná nebezpečnosť:
-
Skúsenosti s pôsobením na človeka:

Po požití: podráždenie slizníc v ústach, krku, ezofágu a zažívacom trakte. nevoľnosť, vracanie.

Po absorpcii veľkého množstva: Metamoglobínová anémia s bolest’ami hlavy, srdcová arytmia, zníženie krvného tlaku, dýchavičnosť, kŕče, š’účový symptóm: cyanóza (zafarbenie krvi do modra).

Účinok produktov rozkladu. Inhalácia môže viesť k vytváraniu edémov v dýchacích cestách.

Pre amónne soli vo všeobecnosti platí nasledujúce:

Po požití: symptómy lokálneho podráždenia, nevoľnosť, vracanie, hnačka.

Po požití vel’mi veľkého množstva: zníženie krvného tlaku, kolaps, poruchy CNS, kŕče, narkotické stavy, paralýza dýchania, hemolýza.

Nie je možné vylúčit’ d’alšie nabezpečné vlastnosti.

Oddiel 12
Ekologické informácie

12.1.Toxicita

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete.

Distribúcia: log p(o/w): -3.1 (25 °C);

Nie je potrebné očakávať žiadnu bioakumuláciu (log P(o/w1).

Škodlivý účinok na vodné organizmy.

Nebezpečná pre zdroje pitnej vody.

Možný hnojivý účinok.

Nebezpečenstvo pre pitnú vodu.

Toxicita pre ryby:

C. carpio LC50: 74 mg/l /48 h (Závisí na pH a druhu živočíchov.)

Toxicita pre dafnie:
Daphnia magna EC50: 555 mg/l;
Toxicita pre riasy:

Sc. quadricauda IC50: 83 mg/l.

12.2.Perzistencia a degradovateľnosť

-

12.3.Bioakumulačný potenciál

-

12.4.Mobilita v pôde

-

12.5.Výsledky posúdenia PBT a vPvB

-

12.6.Iné nepriaznivé účinky

Zabráňte preniknutiu do vody, odpadovej vody a pôdy!

12.7.Rozložiteľnosť:

-

Oddiel 13
Opatrenia pri zneškodnovaní

13.1.Metódy spracovania odpadu

Spôsoby zneškodňovania látky/zmesi:
Chemikálie musia byt’ zneškodnené v súlade s príslušnými národnými predpismi.
Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu:

 

Doporučený čistiaci prostriedok:
-

Oddiel 14
Informácie o doprave

14.1.Číslo OSN

1942
-

14.2.Správne expedičné označenie OSN

-

14.3.Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

ADR:
5.1, lll
RID:
5.1, lll
Klasifikačný kód:
-
Obmedzenia pre tunely:
-
-

14.4.Obalová skupina

-

14.5.Nebezpečnosť pre životné prostredie

-

14.6.Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

-
Kemlerovo číslo:
50
EMS-skupina:
-

14.7.Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

-

Oddiel 15
Regulačné informácie

15.1.Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Legislatíva EÚ:
-
Iné:
-
Národná legislatíva:
-

15.2.Hodnotenie chemickej bezpečnosti

-

Oddiel 16
Iné informácie

Zmeny v KBÚ:
-
Skratky a akronymy:
-
Odkazy na literatúru a zdroje údajov:
-
Zoznam výstražných upozornení:

H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Zoznam bezpečnostných upozornení:

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P321 - Odborné ošetrenie (pozri …na etikete).

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P405 - Uchovávajte uzamknuté.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu…

Pokyny pre školenie zamestnancov:
-
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP