Začínajúce na písmeno A

Názov chemickej látky Skupenstvo
Acetaldehyd   kvapalné
Acetofenón   kvapalné
Acetón   kvapalné detail 
Acetonitril   kvapalné
Acetylacetón   kvapalné
Acetylchlorid pre syntézu   kvapalné
Acetylén   plynné
Aktívne uhlie čisté   pevné
Amidosíran amónny   pevné
Amoniak, 25 % roztok   kvapalné
Amoniak, 32 % roztok   kvapalné
Anhydrid kyseliny octovej   kvapalné
Anilín hydrochlorid   pevné
Antracén   pevné
Argón   plynné
Argoseptal forte   kvapalné
Arzenovodík   plynné
Atrazín   pevné
Azid sodný   pevné
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP