Začínajúce na písmeno L

Názov chemickej látky Skupenstvo
Laurylsíran sodný   pevné
Letecký petrolej   kvapalné