Nariadenia vlády

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
167/2020 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 29.06.2020
166/2020 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok 29.06.2020
342/2018 O technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 10.12.2018
209/2016 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 23.11.2020
149/2016 O zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 21.10.2019
148/2016 O sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu 21.10.2019
131/2016 O sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu 11.04.2016
127/2016 O elektromagnetickej kompatibilite 16.10.2019
1/2016 O sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu 22.02.2016
236/2015 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody 14.10.2015
235/2015 O uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu 17.02.2017
234/2015 O sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 21.10.2015
83/2013 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 23.11.2020
436/2008 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 28.08.2012
410/2007 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 12.09.2007
554/2006 O povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií 19.09.2014
396/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 21.09.2012
395/2006 O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 15.11.2021
393/2006 O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 21.09.2012
392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 21.09.2012
391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 27.08.2012
387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 25.06.2015
356/2006 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 02.09.2020
355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 06.10.2020
354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 21.03.2016
344/2006 O minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti 30.08.2012
281/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 30.08.2012
276/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 30.08.2012
253/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 30.08.2012
115/2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 21.02.2014
416/2005 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 21.09.2012
43/2005 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 29.06.2021
286/2004 ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 02.06.2015
272/2004 ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho m 02.06.2015
268/2003 O úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 21.09.2012
388/2002 O úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 21.09.2012
117/2002 O minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov 28.02.2014
569/2001 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro 21.09.2012
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP