Vyhlášky

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 07.03.2022
541/2021 o materskej škole 10.01.2022
423/2021 kt. sa ustanovujú podrobnosti o kvalif. predp. člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútr. vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalif. predpokladoch vodcu malého plavidla 14.12.2021
449/2020 ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní 04.01.2021
30/2020 o dopravnom značení 25.03.2022
134/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 02.01.2020
247/2017 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 23.04.2018
99/2016 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 25.07.2019
44/2016 ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 25.05.2020
288/2015 ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície 23.11.2015
200/2015 O trhacích prácach 30.09.2015
198/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. 16.09.2015
345/2014 O ohňostrojných prácach 16.12.2014
344/2014 ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou 05.01.2015
343/2014 ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby 16.12.2014
233/2014 O podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie 02.09.2014
209/2014 ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti ... 30.07.2018
208/2014 O podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 02.09.2014
226/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 15.08.2013
182/2013 ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 01.07.2013
147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 26.05.2015
44/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov 14.03.2013
422/2012 ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému 02.01.2013
309/2012 O požiadavkách na vodu určenú na kúpanie 04.12.2013
308/2012 O požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 13.11.2012
124/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 22.06.2021
491/2011 O vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení 13.03.2012
490/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie 13.03.2012
489/2011 O podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení 13.03.2012
398/2010 O minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci 14.10.2010
351/2010 O dopravnom poriadku dráh 28.09.2020
350/2010 O stavebnom a technickom poriadku dráh 11.09.2020
245/2010 O odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 29.02.2016
205/2010 O určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 06.07.2020
148/2010 O podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 13.04.2010
46/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 24.02.2010
45/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 19.02.2010
508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími,elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariad.,ktoré sa považujú za vyhradené tech. zariadenia 15.07.2020
330/2009 O zariadení školského stravovania 24.08.2009
9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25.02.2022
585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 19.12.2019
324/2008 O základnej umeleckej škole 10.01.2022
323/2008 O špeciálnych výchovných zariadeniach 10.01.2022
322/2008 O špeciálnych školách 28.01.2022
320/2008 O základnej škole 30.12.2020
305/2008 O škole v prírode 30.12.2020
259/2008 O podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 29.05.2017
554/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 26.04.2019
553/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 18.08.2015
550/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou 06.12.2007
549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 17.06.2009
542/2007 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 10.12.2007
541/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 04.07.2011
539/2007 O podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí 07.12.2007
534/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí 10.12.2007
533/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 24.04.2019
527/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 17.06.2009
526/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 06.12.2007
525/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 24.04.2019
521/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 06.12.2007
448/2007 O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii 19.07.2019
356/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 11.08.2014
306/2007 ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností 12.02.2008
500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 03.03.2014
380/2005 ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh 20.01.2011
195/2005 O podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám 15.02.2010
532/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 26.02.2020
453/2000 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 15.11.2002
208/1993 O požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 05.12.2005
208/1991 O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 12.10.2005
387/1990 O vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy 03.01.2004
50/1989 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov 30.07.2012
29/1989 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezp. prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 03.01.2004
21/1989 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 05.12.2005
69/1988 O banskej záchrannej službe 28.02.2014
93/1985 O zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 15.02.2010
25/1984 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 08.08.2006
59/1982 ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 12.10.2005
51/1981 O zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe 14.04.2011
108/1976 O európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 15.10.2003
77/1965 O výcviku, spôsobilosti a registrácií obslúh stavebných strojov 12.10.2005
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP