Zákony

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
157/2018 O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 25.06.2018
106/2018 O prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18.05.2018
87/2018 O radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.05.2018
60/2018 O technickej normalizácii 12.03.2018
56/2018 O posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 06.11.2018
422/2015 O uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20.11.2017
128/2015 O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.03.2016
61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.07.2018
58/2014 O výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 20.07.2018
314/2012 O pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 07.01.2013
251/2012 O energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.06.2018
56/2012 O cestnej doprave 09.07.2018
405/2011 O rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 26.06.2018
254/2011 O prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12.03.2018
67/2010 O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 22.04.2015
568/2009 O celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 06.08.2015
514/2009 O doprave na dráhach 10.07.2018
513/2009 O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 16.10.2018
317/2009 O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13.03.2017
8/2009 O cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23.05.2018
245/2008 O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.07.2018
462/2007 O organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 28.11.2016
461/2007 O používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 26.06.2018
355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23.04.2018
17/2007 O pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 12.10.2012
280/2006 O povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 26.06.2018
126/2006 O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 03.03.2014
125/2006 O inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18.04.2017
124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 04.01.2016
331/2005 O orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.11.2011
82/2005 O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29.11.2017
2/2005 O posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 25.05.2009
656/2004 O energetike a o zmene niektorých zákonov 03.09.2012
437/2004 O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej pois 31.05.2017
377/2004 O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 22.02.2016
462/2003 O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14.11.2018
461/2003 O sociálnom poistení 14.11.2018
282/2002 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 22.12.2016
311/2001 Zákonník práce 12.03.2018
338/2000 O vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23.10.2018
139/1998 O omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 16.10.2018
73/1998 O štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 26.06.2018
152/1995 O potravinách 02.01.2017
145/1995 O správnych poplatkoch 14.11.2018
455/1991 O živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) 18.07.2018
51/1988 O banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 26.06.2018
44/1988 O ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 05.01.2015
50/1976 O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 14.11.2018
40/1964 Občiansky zákonník 18.07.2018