Základná dokumentácia

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov - VZOR 1 15.08.2018
Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov - VZOR 2 08.07.2014
Kontrola pracovísk 23.07.2020
Kontrola pracovných prostriedkov 25.05.2020
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 01.02.2018
Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti 25.06.2015
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti 24.01.2019
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním rebríkov 04.08.2020
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov 04.04.2019
Politika BOZP VZOR 1 23.07.2020
Politika BOZP VZOR 2 09.10.2018
Politika BOZP VZOR 3 09.10.2018
Politika BOZP VZOR 4 09.10.2018
Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci 04.10.2018
Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami práce a správania sa v areály a objektoch firmy pre neinterných zamestnancov 10.05.2017
Protokol z vykonanej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnanca v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení 19.11.2014
Smernica BOZP 16.03.2021
Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 04.10.2018
Smernica na poskytovanie OOPP 20.03.2018
Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP 07.05.2019
Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 05.10.2018
Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom 23.06.2015
Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 28.06.2013
Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 31.01.2022
Smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík 26.08.2011
Smernica pre základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu, teleprácu alebo prácu z domu 09.12.2016
Určenie rozsahu zodpovednosti po pracovnom úraze 10.05.2017
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu 07.04.2022
Vyhodnotenie realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 26.08.2011
Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých 23.06.2015
Základné zásady pri zamestnávaní žien 21.12.2012
Zápis so zamestnancom o podaní informácie k vzniku úrazu/nebezpečnej udalosti 18.07.2011
Zápisnica o prejednaní škody - tlačivo pre sociálnu poisťovňu 18.07.2011
Záznam o kontrole regálov 06.03.2019
Záznam o prehliadke / skúške rebríka 04.04.2019
Záznam o vykonanej kontrole z podozrenia požitia alkoholických nápojov 18.07.2011
Záznam z vykonanej kontroly na činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám 18.07.2011
Záznam z vykonanej kontroly na riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení 18.07.2011
Záznam z vykonanej kontroly v priestoroch zamestnávateľa na dodržiavanie zákazu fajčenia 18.07.2011
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP