Základná dokumentácia

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov - VZOR 1 18.10.2004
Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov - VZOR 2 30.09.2008
Kontrola pracovísk 30.11.2017
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 14.07.2015
Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti 25.06.2015
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti 05.09.2007
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním rebríkov 04.04.2019
Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov 28.06.2013
Politika BOZP VZOR 1 22.12.2011
Politika BOZP VZOR 2 19.11.2007
Politika BOZP VZOR 3 19.11.2007
Politika BOZP VZOR 4 19.11.2007
Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci 22.12.2011
Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami práce a správania sa v areály a objektoch firmy pre neinterných zamestnancov 15.10.2003
Protokol z vykonanej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnanca v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení 02.03.2010
Smernica BOZP 30.11.2017
Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 19.04.2006
Smernica na poskytovanie OOPP 20.03.2018
Smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP 28.06.2013
Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 22.12.2011
Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom 23.06.2015
Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 28.06.2013
Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 09.05.2017
Smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík 12.11.2007
Smernica pre základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu, teleprácu alebo prácu z domu 09.12.2016
Určenie rozsahu zodpovednosti po pracovnom úraze 13.11.2007
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu 22.07.2019
Vyhodnotenie realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 07.04.2009
Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých 23.06.2015
Základné zásady pri zamestnávaní žien 21.12.2012
Zápis so zamestnancom o podaní informácie k vzniku úrazu/nebezpečnej udalosti 13.11.2007
Zápisnica o prejednaní škody - tlačivo pre sociálnu poisťovňu 07.07.2003
Záznam o kontrole regálov 19.04.2006
Záznam o prehliadke / skúške rebríka 28.06.2013
Záznam o vykonanej kontrole z podozrenia požitia alkoholických nápojov 19.04.2006
Záznam z vykonanej kontroly na činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám 24.08.2009
Záznam z vykonanej kontroly na riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení 17.08.2009
Záznam z vykonanej kontroly v priestoroch zamestnávateľa na dodržiavanie zákazu fajčenia 09.11.2009