Zdravotná a psychologická spôsobilosť

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie 14.11.2020
Čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie 14.11.2020
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti 10.12.2021
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti 10.12.2021
Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 14.11.2020
Lekársky posudok o výsledku lekárskej prehliadky člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla 28.01.2022
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (električková dráha, trolejbusová dráha, lanová dráha a špeciálna dráha) 05.12.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 05.12.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 14.11.2020
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 14.11.2020
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (železničná dráha) 05.12.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 13.02.2020
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami 05.12.2014
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) 14.11.2020
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.) 14.11.2020
Posudok o psychickej spôsobilosti 05.12.2014
Psychologický posudok o psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 05.12.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP