Vyhlášky

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
247/2017 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 23.04.2018
99/2016 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 25.07.2019
233/2014 O podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie 14.11.2014
209/2014 ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti ... 30.07.2018
208/2014 O podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 14.11.2014
309/2012 O požiadavkách na vodu určenú na kúpanie 14.11.2014
308/2012 O požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 14.11.2014
398/2010 O minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci 14.11.2014
148/2010 O podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 14.11.2014
330/2009 O zariadení školského stravovania 14.11.2014
585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 19.12.2019
259/2008 O podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 29.05.2017
554/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 26.04.2019
553/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 18.08.2015
550/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou 14.11.2014
549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 14.11.2014
542/2007 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci 14.11.2014
541/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 14.11.2014
539/2007 O podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí 14.11.2014
534/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí 14.11.2014
533/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 24.04.2019
527/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 14.11.2014
526/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 14.11.2014
525/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 24.04.2019
521/2007 O podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 14.11.2014
448/2007 O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii 19.07.2019
195/2005 O podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám 14.11.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP