Nariadenia vlády

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
209/2016 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 23.11.2020
127/2016 O elektromagnetickej kompatibilite 16.10.2019
83/2013 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 23.11.2020
410/2007 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 14.11.2014
396/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 14.11.2014
395/2006 O minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 23.06.2022
393/2006 O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 14.11.2014
392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 14.11.2014
391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 14.11.2014
387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 25.06.2015
356/2006 O ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 02.09.2020
355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 06.10.2020
354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 21.03.2016
281/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 14.11.2014
276/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 14.11.2014
253/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 14.11.2014
115/2006 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 14.11.2014
416/2005 O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 14.11.2014
43/2005 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 29.06.2021
286/2004 ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 02.06.2015
272/2004 ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho m 02.06.2015
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP