Postupy a metódy

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ako si správne umývať ruky pdf 22.04.2020
Karta prvej pomoci 16.05.2018
Lekárske preventívne prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre činnosti, pri ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 a prílohy č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. 25.11.2016
Nakladanie s komunálnym odpadom (rúška, rukavice) v súvislosti s COVID-19 27.04.2020
Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov 25.11.2016
Obliekanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) pdf 05.05.2020
Obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici 09.12.2014
Oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia pdf 07.05.2020
Postup v prípade podozrenia na výskyt príznakov ochorenia COVID-19 15.12.2020
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 05.04.2018
Požiadavky na lekárničky vozidiel v cestnej premávke 02.08.2018
Práca s bremenami 07.04.2022
Pravidlá pre vybavenie pracovísk lekárničkami prvej pomoci a ich dopĺňanie 07.04.2022
Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19 16.12.2020
Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch 10.11.2016
Rekondičné pobyty 07.04.2022
Správne nasadzovanie rúška a respirátora pdf 28.04.2020
Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zotavovacie podujatia 05.12.2014
Vyzliekanie kontaminovaných osobných ochranných prostriedkov (OOP) pdf 05.05.2020
Základné hygienické opatrenia v čase šírenia prenosných ochorení pdf 28.04.2020
Zoznam chorôb z povolania 27.02.2015
Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy na účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 25.11.2016
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP