Prevádzkové poriadky, smernice

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Posúdenie rizika pre pracovné činnosti spojené s ručnou manipuláciou s bremenami - fyzická záťaž 07.04.2022
Posudok o riziku pre hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou hluku 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou umelému optickému žiareniu / laserovému žiareniu 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám 07.04.2022
Posudok o riziku pre pracovné činnosti z expozície záťaže teplom a chladom pri práci 07.04.2022
Prevádzkový poriadok - ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE 14.04.2009
Prevádzkový poriadok O PODROBNOSTIACH O OCHRANE ZDRAVIA PRED FYZICKOU ZÁŤAŽOU PRI PRÁCI 11.05.2016
Prevádzkový poriadok O PODROBNOSTIACH O OCHRANE ZDRAVIA PRED ZÁŤAŽOU TEPLOM A CHLADOM PRI PRÁCI 07.04.2022
Prevádzkový poriadok POHREBNEJ SLUŽBY 12.11.2012
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU BIOLOGICKÝM FAKTOROM 08.07.2016
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU UMELÉMU OPTICKÉMU ŽIARENIU - LASEROVÉMU ŽIARENIU 24.02.2016
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU VIBRÁCIÁM 24.02.2016
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S EXPOZÍCIOU HLUKU 24.02.2016
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI FAKTORMI 14.11.2020
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI 20.09.2016
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI v prevádzke PRÁČOVNE 26.09.2016
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU SO ZDROJMI ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA 10.08.2016
Prevádzkový poriadok pre prevádzku SAUNY 07.04.2022
Prevádzkový poriadok pre prevádzku SOLÁRIA 07.04.2022
Prevádzkový poriadok pre ZARIADENIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA (ZSS) 03.08.2020
Prevádzkový poriadok PRÍRODNÉHO KÚPALISKA A BIOKÚPALISKA 26.08.2014
Prevádzkový poriadok TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA 25.04.2019
Prevádzkový poriadok UMELÉHO KÚPALISKA 26.08.2014
Prevádzkový poriadok zariadenia ambulantnej starostlivosti - AMBULANCIA 07.01.2016
Prevádzkový poriadok ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ 14.01.2022
Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - LEKÁREŇ 07.01.2016
Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom 23.06.2015
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu 07.04.2022
Vnútorný predpis zamestnávateľa na zabezpečenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami 07.04.2022
Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých 23.06.2015
Základné zásady pri zamestnávaní žien 19.11.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP