Prevádzkové poriadky, smernice

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Posúdenie rizika pre pracovné činnosti spojené s ručnou manipuláciou s bremenami - fyzická záťaž 10.04.2018
Posudok o riziku pre hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže 10.04.2018
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom 10.04.2018
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom 30.04.2019
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu 10.04.2018
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou hluku 10.04.2018
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou umelému optickému žiareniu / laserovému žiareniu 19.07.2019
Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám 10.04.2018
Posudok o riziku pre pracovné činnosti z expozície záťaže teplom a chladom pri práci 25.07.2019
Prevádzkový poriadok - ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE 27.04.2004
Prevádzkový poriadok O PODROBNOSTIACH O OCHRANE ZDRAVIA PRED FYZICKOU ZÁŤAŽOU PRI PRÁCI 06.05.2016
Prevádzkový poriadok O PODROBNOSTIACH O OCHRANE ZDRAVIA PRED ZÁŤAŽOU TEPLOM A CHLADOM PRI PRÁCI 25.07.2019
Prevádzkový poriadok POHREBNEJ SLUŽBY 12.11.2012
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU BIOLOGICKÝM FAKTOROM 13.06.2013
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU UMELÉMU OPTICKÉMU ŽIARENIU - LASEROVÉMU ŽIARENIU 14.04.2009
Prevádzkový poriadok pre PRACOVNÉ ČINNOSTI S EXPOZÍCIOU VIBRÁCIÁM 10.09.2007
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S EXPOZÍCIOU HLUKU 10.09.2007
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI FAKTORMI 06.05.2015
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI 06.05.2015
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI v prevádzke PRÁČOVNE 06.05.2015
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU SO ZDROJMI ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA 10.08.2016
Prevádzkový poriadok pre prevádzku SAUNY 23.04.2014
Prevádzkový poriadok pre prevádzku SOLÁRIA 23.04.2014
Prevádzkový poriadok pre ZARIADENIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA (ZSS) 28.06.2010
Prevádzkový poriadok PRÍRODNÉHO KÚPALISKA A BIOKÚPALISKA 30.11.2012
Prevádzkový poriadok TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA 31.03.2008
Prevádzkový poriadok UMELÉHO KÚPALISKA 10.12.2012
Prevádzkový poriadok zariadenia ambulantnej starostlivosti - AMBULANCIA 22.12.2011
Prevádzkový poriadok ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ 09.04.2018
Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti - LEKÁREŇ 22.12.2011
Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom 23.06.2015
Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu 22.07.2019
Vnútorný predpis zamestnávateľa na zabezpečenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami 20.02.2015
Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých 23.06.2015
Základné zásady pri zamestnávaní žien 19.11.2014