Nariadenia EÚ

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
515/2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 pdf 28.09.2020
858/2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi pdf 22.03.2022
746/2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ pdf 22.03.2022
426/2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES pdf 25.09.2017
425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS pdf 10.01.2018
165/2014 o tachografoch v cestnej doprave pdf 25.05.2021
168/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek pdf 27.04.2021
167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami pdf 27.04.2021
1025/2012 o európskej normalizácii pdf 07.08.2018
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 pdf 22.03.2022
765/2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 pdf 22.03.2022
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry pdf 17.02.2022
561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 18.02.2022
zdroj: © Európska únia, http://eur-lex.europa.eu/, 1998 – 2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP