Smernice EÚ

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
164/2017 ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ pdf 07.08.2018
1629/2016 ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES pdf 04.05.2022
413/2015 ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky pdf 12.07.2016
90/2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES pdf 04.05.2022
68/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu pdf 24.07.2019
53/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES pdf 25.07.2019
47/2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES pdf 19.08.2020
45/2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES pdf 19.08.2020
35/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu pdf 21.09.2017
34/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére pdf 21.09.2017
33/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov pdf 21.09.2017
32/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu pdf 08.08.2018
31/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu pdf 08.08.2018
30/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu pdf 25.07.2019
29/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu pdf 21.09.2017
28/2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly pdf 21.09.2017
59/2013 ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia pdf 19.08.2020
53/2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES pdf 08.08.2018
51/2013 ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu pdf 11.07.2016
35/2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) pdf 14.07.2016
29/2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu pdf 08.08.2018
18/2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES pdf 20.06.2016
32/2010 ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore, uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU pdf 30.06.2016
161/2009 ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2000/39/ES pdf 25.07.2019
148/2009 ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci pdf 25.05.2021
104/2009 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci pdf 04.05.2017
68/2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru pdf 04.05.2022
126/2006 o vodičských preukazoch pdf 04.05.2022
123/2006 o službách na vnútornom trhu pdf 14.07.2016
42/2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES pdf 19.08.2020
25/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) pdf 29.10.2019
15/2006 ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES pdf 22.09.2017
7/2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie pdf 13.07.2016
36/2005 o uznávaní odborných kvalifikácií pdf 22.03.2022
54/2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti pdf 22.09.2017
37/2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci pdf 29.10.2019
10/2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok pdf 24.07.2019
9/2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) pdf 29.10.2019
88/2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času pdf 21.06.2016
10/2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) pdf 29.10.2019
49/2002 ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku pdf 04.05.2022
44/2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) pdf 29.10.2019
54/2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci pdf 18.08.2020
39/2000 ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci pdf 09.06.2021
92/1999 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím pdf 04.05.2017
37/1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá pdf 04.05.2022
83/1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu pdf 13.07.2016
24/1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci pdf 29.10.2019
53/1996 ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave pdf 19.08.2020
33/1994 o ochrane mladých ľudí pri práci pdf 29.10.2019
104/1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v povrchovom a podzemnom ťažobnom priemysle (dvanásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) pdf 25.09.2017
91/1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) pdf 25.09.2017
85/1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok pdf 29.10.2019
58/1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci pdf 29.10.2019
57/1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) pdf 19.08.2020
671/1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich systémov vo vozidlách pdf 22.09.2017
322/1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci pdf 10.10.2018
270/1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) pdf 19.08.2020
269/1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta pdf 29.10.2019
656/1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku pdf 19.08.2020
654/1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) pdf 19.08.2020
459/1989 o aproximácií právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel pdf 27.04.2020
391/1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci pdf 20.06.2016
zdroj: © Európska únia, http://eur-lex.europa.eu/, 1998 – 2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP