Elektro

Odborná oblasť
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
STN 33 1310 (33 1310) - 1989-04 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie 25.11.2013
STN 33 1345 (33 1345) - 1992-10 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch 25.11.2013
STN 33 1500 (33 1500) - 1990-06 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 12.10.2015
STN 33 1600 (33 1600) - 1996-12 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania 25.11.2013
STN 33 1610 (33 1610) - 2002-11 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania 25.11.2013
STN 33 2000-1 (33 2000) - 2009-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície 01.03.2018
STN 33 2000-2 (33 2000) - 2004-11 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov 25.11.2013
STN 33 2000-4-41 (33 2000) - 2019-03 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 05.05.2020
STN 33 2000-4-42 (33 2000) - 2012-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla 11.03.2022
STN 33 2000-4-43 (33 2000) - 2010-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom 25.11.2013
STN 33 2000-4-442 (33 2000) - 2013-01 Elektrické inštalácie nn. Časť 4-442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií nn pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vn a v dôsledku porúch v sieťach nn 25.11.2013
STN 33 2000-4-46 (33 2000) - 2018-07 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie 06.07.2018
STN 33 2000-5-51 (33 2000) - 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 07.10.2019
STN 33 2000-5-52 (33 2000) - 2012-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody 04.06.2018
STN 33 2000-5-54 (33 2000) - 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 01.03.2018
STN 33 2000-6 (33 2000) - 2018-07 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 06.12.2018
STN 33 2000-7-705 (33 2000) - 2007-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-705: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne 21.06.2018
STN 33 2000-7-710 (33 2000) - 2013-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory 15.01.2014
STN 33 2000-7-711 (33 2000) - 2020-02 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky 02.03.2020
STN 33 2000-7-721 (33 2000) - 2020-02 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a motorových karavanoch 02.03.2020
STN 33 2130 (33 2130) - 1983-05 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 26.06.2018
STN 33 2312 (33 2312) - 2013-09 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich 05.01.2021
STN 33 2340 (33 2340) - 1979-07 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín 27.11.2013
STN 33 2410 (33 2410) - 1992-09 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v kinách 27.11.2013
STN 33 2420 (33 2420) - 1986-08 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v divadlách a iných objektoch na kultúrne účely 26.06.2018
STN 33 2550 (33 2550) - 1991-02 Elektrotechnické predpisy. Žeriavy a zdvíhadlá. Predpisy pre elektrické zariadenia 16.06.2014
STN 33 2570 (33 2570) - 1987-12 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov 16.06.2014
STN 34 0350 (34 0350) - 1964-06 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry 21.06.2018
STN 34 0350 (34 0350) - 1964-06 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry 26.06.2018
STN 34 1050 (34 1050) - 1970-09 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení 26.06.2018
STN 34 3100 (34 3100) - 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 25.11.2013
STN 34 3101 (34 3101) - 1987-02 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach 25.11.2013
STN 34 3103 (34 3103) - 1967-02 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch 25.11.2013
STN 34 3104 (34 3104) - 1967-02 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach 25.11.2013
STN 34 3106 (34 3106) - 1967-02 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a v televízii 25.11.2013
STN 34 3107 (34 3107) - 1970-04 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov 25.11.2013
STN 34 3108 (34 3108) - 1968-05 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi 25.11.2013
STN 34 3110 (34 3110) - 1968-05 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch 25.11.2013
STN 34 3112 (34 3112) - 1970-05 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre prácu na trakčnom vedení električiek a trolejbusov 25.11.2013
STN EN 1127-1 (38 9700) - 2019-12 Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika 29.09.2020
STN EN 13821 (38 9621) - 2003-11 Potenciálne výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Stanovenie minimálnej iniciačnej energie vznietenia zmesí prachu a vzduchu 29.09.2020
STN EN 14373 (38 9601) - 2006-06 Systémy na potláčanie výbuchu 29.09.2020
STN EN 14460 (38 9602) - 2018-07 Zariadenie odolné proti výbuchu 29.09.2020
STN EN 14491 (38 9615) - 2013-07 Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu 29.09.2020
STN EN 14797 (38 9605) - 2007-06 Zariadenia na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu 29.09.2020
STN EN 15089 (38 9606) - 2009-09 Systémy na izolovanie výbuchu 29.09.2020
STN EN 16009 (38 9604) - 2011-12 Zariadenia na bezplameňové uvoľňovanie tlaku pri výbuchu 29.09.2020
STN EN 1838 (36 0075) - 2014-01 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie 01.06.2016
STN EN 50110-1 (33 2100) - 2014-04 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky 02.04.2014
STN EN 50110-2 (33 2100) - 2010-12 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy 26.11.2013
STN EN 50110-2 (33 2100) - 2021-07 Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy 06.07.2021
STN EN 50177 (33 2037) - 2010-07 Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky 26.11.2013
STN EN 50381 (33 0372) - 2005-04 Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho 26.11.2013
STN EN 60073 (33 0170) - 2004-06 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov 25.11.2013
STN EN 60079-1 (33 2320) - 2016-10 Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" 12.03.2019
STN EN 60079-10-1 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry 07.05.2021
STN EN 60079-10-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry 08.09.2015
STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11 Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“ 26.11.2013
STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií 05.12.2016
STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií 07.12.2015
STN EN 60079-18 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m" 12.03.2019
STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení 20.04.2020
STN EN 60079-2 (33 2320) - 2015-08 Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom "p" 08.01.2016
STN EN 60079-25 (33 2320) - 2011-07 Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy 26.11.2013
STN EN 60079-26 (33 2320) - 2016-08 Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga 03.08.2016
STN EN 60079-27 (33 2320) - 2009-02 Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO) 26.11.2013
STN EN 60079-29-1 (33 2320) - 2017-06 Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov 01.06.2017
STN EN 60079-29-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka 08.09.2015
STN EN 60079-29-4 (33 2320) - 2010-12 Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou 26.11.2013
STN EN 60079-30-1 (33 2320) - 2017-12 Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie 01.12.2017
STN EN 60079-30-2 (33 2320) - 2018-02 Výbušné atmosféry. Časť 30-2: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Návod na postup pri navrhovaní, inštalácii a údržbe 01.02.2018
STN EN 60079-32-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 32-2: Ohrozenie elektrostatickou energiou. Skúšky 08.09.2015
STN EN 60079-5 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q" 08.09.2015
STN EN 60079-6 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“ 06.07.2016
STN EN 60079-7 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e 02.08.2018
STN EN 60204-1 (33 2200) - 2019-12 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky 02.09.2020
STN EN 60445 (33 0160) - 2018-12 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 06.12.2018
STN EN 60447 (33 0173) - 2005-02 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania 25.11.2013
STN EN 60519-1 (33 5002) - 2011-10 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky 27.11.2013
STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely 04.12.2013
STN EN 60529 (33 0330) - 1993-11 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 06.12.2016
STN EN 60601-1 (36 4800) - 2009-11 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti 06.12.2016
STN EN 61140 (33 2010) - 2018-06 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 04.06.2018
STN EN 61241-17 (33 2330) - 2006-01 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní) 27.11.2013
STN EN 61241-4 (33 2330) - 2007-11 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 4: Druh ochrany "pD" 27.11.2013
STN EN 61293 (33 0150) - 2000-12 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť 25.11.2013
STN EN 61439-1 (35 7107) - 2012-08 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 25.11.2013
STN EN 62305-1 (34 1390) - 2012-04 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 07.04.2017
STN EN 62305-2 (34 1390) - 2013-05 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 28.11.2013
STN EN 62305-3 (34 1390) - 2012-06 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 28.11.2013
STN EN 62305-4 (34 1390) - 2013-02 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 07.04.2017
STN EN IEC 60079-0 (33 2320) - 2019-02 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky 01.07.2020
STN EN IEC 60079-10-1 (33 2320) - 2022-06 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry 03.06.2022
STN EN IEC 60079-15 (33 2320) - 2019-08 Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n" 01.07.2020
STN EN IEC 60079-19 (33 2320) - 2021-07 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení 06.07.2021
STN EN IEC 60799 (34 7502) - 2022-06 Elektrické príslušenstvá. Prívodné šnúry a prepájacie šnúry 03.06.2022
STN EN IEC 61293 (33 0150) - 2021-10 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť 05.10.2021
STN EN IEC 61439-1 (35 7107) - 2021-09 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 03.09.2021
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP