Zákony

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
87/2018 O radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23.04.2018
128/2015 O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 07.03.2016
372/2012 O štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24.07.2013
67/2010 O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 16.06.2016
7/2010 O ochrane pred povodňami 29.11.2017
355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.01.2020
218/2007 O zákaze biologických zbraní 26.06.2018
39/2007 O veterinárnej starostlivosti 26.11.2019
126/2006 O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 06.09.2007
124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 16.06.2016
364/2004 O vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 13.11.2018
129/2002 O integrovanom záchrannom systéme 21.12.2017
314/2001 O ochrane pred požiarmi 25.09.2019
311/2001 Zákonník práce 19.11.2019
223/2001 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.10.2015
145/1995 O správnych poplatkoch 03.01.2020
42/1994 O civilnej ochrane obyvateľstva 26.06.2018
460/1992 Ústava Slovenskej republiky 22.04.2019