Vyhlášky

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
99/2018 O zabezpečení radiačnej ochrany 30.04.2018
96/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete 27.04.2018
119/2016 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 30.09.2020
198/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. 16.09.2015
159/2014 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd 16.06.2014
328/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 07.12.2012
7/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 20.01.2012
261/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 14.06.2010
252/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 09.06.2010
204/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 10.06.2010
599/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu 20.01.2012
533/2006 O podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 30.07.2012
532/2006 O podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 07.01.2013
523/2006 O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany 26.10.2015
388/2006 O podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 18.01.2013
314/1998 O podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 01.10.2007
303/1996 Na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu 24.02.2012
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP