Smernice, Opatrenia, Iné

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike 30.09.2015
Metodický pokyn MV SR č. CO-222-90/VO-2003 z 15. septembra 2003 14.04.2004
Metodický pokyn MŽP SR a MV SR č. 286/2004-4 a CO-176-2/OOO-2004 pre krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia, krajské úrady, obvodné úrady a obce na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany pred povodňami 29.09.2004
Odporúčané postupy na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií 11.09.2015
Pokyn generálneho riaditeľa Sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu 10.06.2008
Pokyn GR sekcie IZS a KM MV SR na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému CO 21.10.2019
Smernica MV SR č. KMCO-191-33/CO-2008 ktorou sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami 16.01.2009
Smernica MŽP SR z 23. júla 2014 č. 4/2014-6.3. na výpočet prielomovej vlny z vodnej stavby 08.03.2018
Smernice č. 313/2001-820 na určovanie, verifikáciu a financovanie nákladov a škôd, ktoré vznikli následkom povodní 14.07.2003
Zmluvný systém slovenskej republiky pre mimoriadne udalosti 06.09.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP