Personálna bezpečnosť

Civilná ochrana
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Doložka o vypracovaní utajovanej písomnosti a rozdeľovník pdf doc 04.02.2016
Evidencia dlhodobo utajovaných písomností pdf doc 04.02.2016
Hlásenie zmien pdf doc 04.02.2016
Súhlas na jednorazové oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou v konaní pred štátnym orgánom pdf doc 04.02.2016
Súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky pdf doc 04.04.2016
Vyhlásenie o mlčanlivosti pdf doc 04.02.2016
Vyhlásenie o mlčanlivosti a poučenie o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia pdf doc 04.02.2016
Vyhodnotenie podkladových materiálov k bezpečnostnej previerke pdf doc 04.02.2016
Záznam o kontrole funkčnosti mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku po skončení platnosti certifikátu pdf doc 04.02.2016
Záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami pdf doc 05.02.2016
Záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenie o mlčanlivosti pdf doc 04.04.2016
Záznam o zániku určenia pdf doc 05.02.2016
Záznam o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami pdf doc 04.04.2016
Žiadosť o poverenie osoby za bezpečnostného zamestnanca pdf doc 04.02.2016
Žiadosť o vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby pdf doc 05.04.2016
Žiadosť o vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pdf doc 05.04.2016
Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby pdf doc 04.04.2016
Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca pdf doc 04.04.2016
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP