Vyhlášky

Vzory dokumentov
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
162/2013 ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 24.01.2020
478/2008 O vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru 01.12.2008
401/2007 O technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča ... 31.08.2007
258/2007 O požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami 15.06.2007
611/2006 O hasičských jednotkách 21.02.2017
169/2006 O konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly 30.03.2006
162/2006 O vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi 24.03.2006
699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 02.01.2006
142/2004 O protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami 14.04.2004
96/2004 ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov 14.04.2004
94/2004 ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 28.11.2018
726/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly 18.01.2003
719/2002 ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov 18.01.2003
123/2002 ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 02.01.2006
121/2002 O požiarnej prevencii 24.08.2015
55/2002 ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc MV SR podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 27.05.2019
124/2000 ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 15.11.2002