Postupy a metódy

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva 30.11.2018
Environmentálne záťaže 02.03.2018
Hierarchia odpadového hospodárstva a príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 12.01.2016
Identifikácia environmentálnej záťaže a určenie povinnej osoby 02.03.2018
Kalendár ohlásení a povinností 03.12.2018
Katalóg odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. pdf doc 02.01.2018
Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva 30.11.2018
Kompetencie SIŽP v odpadovom hospodárstve 30.11.2018
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu 17.09.2010
Nakladanie so stavebným odpadom 19.12.2017
Odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládke odpadov stabilizovať 15.01.2016
Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 25.01.2016
Označovanie obalov 22.01.2016
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže 02.03.2018
Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva 30.11.2018
Postup pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) 30.11.2018
Postupový diagram nakladania s odpadom 16.09.2008
Povinností pôvodcu odpadu 04.12.2018
Povinnosti pri zbere a výkupe odpadov 04.12.2018
Povinnosti výrobcov obalov 03.12.2018
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre pôvodcov a držiteľov odpadov 09.04.2018
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov 03.12.2018
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre výrobcu vyhradeného výrobku 24.06.2019
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pri zbere a výkupe odpadov 03.12.2018
Prehľad súhlasov a povolení vydávaných podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 30.11.2018
Schéma postupu klasifikácie environmentálnej záťaže 02.01.2012
Spôsoby plnenia povinností voči batériám a akumulátorom 03.12.2018
Spôsoby plnenia povinností voči elektrozariadeniam a elektroodpadom 03.12.2018
Spôsoby plnenia povinností voči neobalovým výrobkom 24.06.2019
Spôsoby plnenia povinností voči obalom 24.06.2019
Spôsoby plnenia povinností voči pneumatikám 03.12.2018
Spôsoby plnenia povinností voči starým vozidlám a odhlásenie starého vozidla z evidencie vozidiel 03.12.2018
Zmeny v katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou č. 365/2015 Z. z. 02.01.2018