Postupy a metódy

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva 30.06.2022
Environmentálne záťaže 02.03.2018
Hierarchia odpadového hospodárstva a príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 18.05.2020
Identifikácia environmentálnej záťaže a určenie povinnej osoby 02.03.2018
Kalendár ohlásení a povinností 04.04.2022
Katalóg odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. 27.10.2020
Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva 04.11.2021
Kompetencie SIŽP v odpadovom hospodárstve 27.01.2022
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu 25.01.2016
Nakladanie so stavebným odpadom 06.07.2022
Odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládke odpadov stabilizovať 15.01.2016
Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 09.03.2022
Označovanie obalov 18.05.2022
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže 11.08.2021
Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva 14.03.2022
Postup pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) 15.01.2020
Postupový diagram nakladania s odpadom 27.02.2017
Povinnosti pôvodcu odpadu 07.02.2022
Povinnosti pri zbere a výkupe odpadov 09.11.2020
Povinnosti výrobcov obalov 28.01.2022
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre pôvodcov a držiteľov odpadov 06.07.2022
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov 06.07.2022
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre výrobcu vyhradeného výrobku 09.11.2020
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pri zbere a výkupe odpadov 30.06.2022
Prehľad súhlasov a povolení vydávaných podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 09.12.2021
Schéma postupu klasifikácie environmentálnej záťaže 02.03.2018
Spôsoby plnenia povinností voči batériám a akumulátorom 19.10.2020
Spôsoby plnenia povinností voči elektrozariadeniam a elektroodpadom 20.01.2020
Spôsoby plnenia povinností voči neobalovým výrobkom 27.01.2022
Spôsoby plnenia povinností voči obalom 14.03.2022
Spôsoby plnenia povinností voči pneumatikám 09.11.2020
Spôsoby plnenia povinností voči starým vozidlám a odhlásenie starého vozidla z evidencie vozidiel 14.03.2022
Zmeny v katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou č. 365/2015 Z. z. 02.01.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP