Postupy a metódy

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva 04.11.2021
Environmentálne záťaže 02.03.2018
Hierarchia odpadového hospodárstva a príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu 18.05.2020
Identifikácia environmentálnej záťaže a určenie povinnej osoby 02.03.2018
Kalendár ohlásení a povinností 19.02.2021
Katalóg odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. 27.10.2020
Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva 04.11.2021
Kompetencie SIŽP v odpadovom hospodárstve 26.10.2021
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu 25.01.2016
Nakladanie so stavebným odpadom 08.11.2021
Odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládke odpadov stabilizovať 15.01.2016
Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov 20.05.2020
Označovanie obalov 22.01.2016
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže 11.08.2021
Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva 26.10.2021
Postup pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) 15.01.2020
Postupový diagram nakladania s odpadom 27.02.2017
Povinností pôvodcu odpadu 09.12.2021
Povinnosti pri zbere a výkupe odpadov 09.11.2020
Povinnosti výrobcov obalov 26.10.2021
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre pôvodcov a držiteľov odpadov 26.10.2021
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov 26.10.2021
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre výrobcu vyhradeného výrobku 09.11.2020
Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinnosti podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pri zbere a výkupe odpadov 26.10.2021
Prehľad súhlasov a povolení vydávaných podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 09.12.2021
Schéma postupu klasifikácie environmentálnej záťaže 02.03.2018
Spôsoby plnenia povinností voči batériám a akumulátorom 19.10.2020
Spôsoby plnenia povinností voči elektrozariadeniam a elektroodpadom 20.01.2020
Spôsoby plnenia povinností voči neobalovým výrobkom 08.06.2021
Spôsoby plnenia povinností voči obalom 09.06.2021
Spôsoby plnenia povinností voči pneumatikám 09.11.2020
Spôsoby plnenia povinností voči starým vozidlám a odhlásenie starého vozidla z evidencie vozidiel 26.01.2022
Zmeny v katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou č. 365/2015 Z. z. 02.01.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP