Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP