Vzory - vyplnené tlačivá

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
030104 - Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky 04.10.2005
040216 - Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky 25.06.2012
050103 - Kaly z dna nádrží 12.07.2005
050105 - Rozliate ropné látky 11.06.2012
060106 - Iné kyseliny 23.08.2005
060205 - Iné zásady 02.06.2017
060404 - Odpad obsahujúci ortuť 11.10.2003
061302 - Použité aktívne uhlie (okrem 060702) 07.01.2004
061305 - Sadze z pecí a komínov 04.10.2005
070103 - Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 23.09.2019
070104 - Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 16.09.2019
070304 - Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 24.04.2009
080111 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 10.10.2003
080113 - Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 15.10.2018
080201 - Odpadové náterové prášky 06.07.2017
080312 - Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky 06.07.2017
080317 - Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 14.10.2003
080409 - Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 07.10.2008
080415 - Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 09.04.2019
090101 - Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov 14.10.2003
090104 - Roztoky ustaľovačov 14.10.2003
100122 - Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky 07.10.2008
110105 - Kyslé moriace roztoky 10.12.2007
110107 - Alkalické moriace roztoky 10.12.2007
110109 - Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky 12.10.2003
110111 - Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 10.12.2007
110113 - Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky 23.08.2005
120107 - Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov 06.07.2017
120109 - Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 07.01.2004
120110 - Syntetické rezné oleje 07.10.2008
120112 - Použité vosky a tuky 06.07.2017
120114 - Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky 23.08.2005
120118 - Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej 07.01.2004
120119 - Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej 14.07.2017
120120 - Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky 14.07.2017
120301 - Vodné pracie kvapaliny 15.10.2018
130110 - Nechlórované minerálne hydraulické oleje 07.01.2004
130111 - Syntetické hydraulické oleje 18.07.2018
130112 - Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 18.07.2018
130113 - Iné hydraulické oleje 18.07.2018
130205 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 14.10.2003
130206 - Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 11.10.2003
130208 - Iné motorové, prevodové a mazacie oleje 24.04.2009
130501 - Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 14.10.2003
130502 - Kaly z odlučovačov oleja z vody 12.07.2005
130503 - Kaly z lapačov nečistôt 13.07.2007
130506 - Olej z odlučovačov oleja z vody 13.07.2007
130507 - Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 04.10.2005
130508 - Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 13.07.2007
130701 - Vykurovací olej a motorová nafta 04.10.2005
130802 - Iné emulzie 11.10.2003
140603 - Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 12.10.2003
150110 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 14.10.2003
150111 - Kovové odpady obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane tlakových nádob 03.10.2016
150202 - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 14.10.2003
160104 - Staré vozidlá 11.10.2003
160107 - Olejové filtre 14.10.2003
160113 - Brzdové kvapaliny 11.10.2003
160114 - Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 14.10.2003
160121 - Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 29.06.2010
160209 - Transformátoy a kondenzátory obsahujúce PCB 31.08.2005
160211 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 12.11.2007
160213 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 12.11.2007
160215 - Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení 10.10.2003
160303 - Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky 30.09.2008
160305 - Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky 18.10.2007
160506 - Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 13.07.2007
160507 - Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 14.07.2017
160508 - Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 14.07.2017
160601 - Olovené batérie 10.10.2003
160602 - Niklovo – kadmiové batérie 14.10.2003
160603 - Batérie obsahujúce ortuť 04.10.2005
160606 - Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov 04.10.2005
160708 - Odpady obsahujúce olej 12.10.2003
160709 - Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 14.10.2003
160807 - Použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami 12.10.2003
170106 - Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky 12.07.2005
170204 - Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami 10.10.2003
170301 - Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht 16.02.2009
170409 - Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 14.10.2003
170410 - Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky 12.10.2003
170503 - Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 10.10.2003
170505 - Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 12.07.2005
170507 - Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky 12.10.2003
170601 - Izolačné materiály obsahujúce azbest 06.03.2008
170903 - Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 12.07.2005
180103 - Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 12.07.2005
180108 - Cytotoxické a cytostatické liečivá 13.07.2007
190205 - Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 10.12.2007
190810 - Zmesi tukov a olejov z odlučovača oleja z vody iné ako uvedené v 190809 07.10.2008
190813 - Kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odpadových vôd 07.01.2004
191206 - Drevo obsahujúce nebezpečné látky 05.09.2017
191211 - Iné odpady vrátane zmiešaných odpadov z mechanického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 07.01.2004
200105 - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob 22.02.2018
200113 - Rozpúšťadlá 24.05.2012
200114 - Kyseliny 12.10.2003
200115 - Zásady 12.10.2003
200117 - Fotochemické látky 12.10.2003
200119 - Pesticídy 12.10.2003
200121 - Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 07.01.2004
200123 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 14.09.2017
200126 - Oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 28.05.2008
200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 12.10.2003
200129 - Detergenty obsahujúce nebezpečné látky 12.10.2003
200131 - Cytotoxické a cytostatické liečivá 14.09.2017
200133 - Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 12.10.2003
200135 - Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 12.10.2003
200137 - Drevo obsahujúce nebezpečné látky 12.10.2003