Formuláre a tlačivá

Odpadové hospodárstvo
Prevádzková evidencia Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Vyplniteľné formuláre

Formulár Pridané / aktualizované
Predajcovia palív. Údaje o predaji palív (príloha č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z.) 16.01.2017
NEIS T4c - Bilančný list organických rozpúšťadiel (OR). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov 16.01.2017
NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch 16.01.2017
NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji 16.01.2017
NEIS T3 - Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá/odpad - spaľovacie jednotky. Ročné údaje o emisiách a o výpočte poplatku - príloha k oznámeniu údajov o výpočte ročného poplatku 16.01.2017
NEIS T5 - Palivá a spaľované odpady. Ročné údaje o množstve a parametroch palív 16.01.2017
NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji 16.01.2017
NEIS T7 - Miesta vypúšťania a úniku ZL. Základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách 16.01.2017
NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) 16.01.2017
NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia 16.01.2017
NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z. 16.01.2017
NEIS T9b - Technologické časti zdroja. Čerpacie stanice benzínu 16.01.2017
NEIS T9c - Technologické časti zdroja. Distribučný sklad benzínu 16.01.2017
NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 16.01.2017
NEIS T10 - Údaje o odlučovačoch. Základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania 16.01.2017
NEIS T4a - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií pri skladovaní a prečerpávaní organických kvapalín 16.01.2017
NEIS T4b - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií amoniaku pri chove hospodárskych zvierat 16.01.2017
NEIS T5a - Palivá vo veľkých spaľovacích zariadeniach. Ročné údaje o množstve a parametroch palív 16.01.2017
NEIS T3a - Technologické časti zdroja spaľujúce palivá/odpad (priamy procesný ohrev) 16.01.2017
NEIS T9e - Technologické časti zdroja spaľujúce palivá/odpad 16.01.2017
NEIS T4 - Technologické časti zdroja znečisťovania (vrátane plošných a fugitívnych). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov 12.01.2017