Vyhlášky

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
244/2016 O kvalite ovzdušia 25.02.2020
195/2016 ktorou sa ustanovujú techn. požiad. a všeob. podmienky prevádz. stacion. zdrojov znečisť. ovzdušia prevádzkujúcich zariad. používané na sklad., plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní 20.06.2016
228/2014 ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 23.04.2020
85/2014 ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok 14.04.2014
231/2013 O informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 02.07.2018
411/2012 o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 09.01.2018
410/2012 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 15.03.2021
127/2011 ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 18.09.2020
60/2011 ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 14.03.2011
314/2010 ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti 08.07.2010
314/2009 ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.01.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP