Vyhlášky

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 09.07.2018
242/2016 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní 30.08.2016
119/2016 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 30.09.2020
159/2014 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd 16.06.2014
73/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie 28.03.2011
419/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách 18.12.2019
418/2010 O vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 13.07.2016
262/2010 ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 14.06.2010
261/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 14.06.2010
252/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 09.06.2010
204/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 11.05.2010
684/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 15.02.2022
605/2005 O podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 04.01.2006
457/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby 19.10.2005
433/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov 04.10.2005
211/2005 ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 12.10.2005
101/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže 12.10.2005
29/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov 03.03.2014
636/2004 ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch 03.03.2014
315/2004 ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd 20.05.2016
55/2004 ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií 03.03.2014
397/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 28.02.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP