Zákony

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
302/2019 O zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10.01.2022
329/2018 O poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.02.2021
87/2018 O radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.11.2021
79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10.01.2022
346/2013 O obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 13.07.2021
409/2011 O niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17.12.2021
258/2011 O trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 08.06.2017
119/2010 O obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 04.05.2015
514/2008 O nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.06.2018
569/2007 O geologických prácach (geologický zákon) 05.10.2021
582/2004 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) 25.05.2022
529/2002 O obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 06.04.2010
223/2001 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.10.2015
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP