Zákony

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
329/2018 O poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 03.12.2018
87/2018 O radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.05.2018
79/2015 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 19.11.2018
346/2013 O obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28.11.2016
409/2011 O niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 28.02.2018
258/2011 O trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 08.06.2017
119/2010 O obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 04.05.2015
514/2008 O nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.06.2018
569/2007 O geologických prácach (geologický zákon) 14.12.2018
582/2004 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) 14.11.2018
17/2004 O poplatkoch za uloženie odpadov 02.01.2014
529/2002 O obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 06.04.2010
223/2001 O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26.10.2015