Vzory dokumentov

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
List prevádzkového denníka odlučovacieho zariadenia 26.06.2007
Oznámenie o plánovanom termíne merania emisií znečisťujúcich látok 22.05.2017
Prevádzková evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia - kotolňa na biomasu 26.04.2019
Prevádzková evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia - plynová kotolňa 26.04.2019
Prevádzkový poriadok kotolne na drevné palivo 02.09.2013
Program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 09.10.2014
Správa o emisiách skleníkových plynov z prevádzky 09.10.2014
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania (STPP A TOO) 26.10.2016
Technicko-organizačné opatrenia na ochranu ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia 26.06.2007
Technicko-prevádzkové parametre a technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia 26.06.2007
Žiadosť o povolenie vypúšťania skleníkových plynov do ovzdušia 14.06.2017
Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. - malý zdroj znečisťovania ovzdušia 19.10.2016
Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia 27.06.2017
Žiadosť o zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a návrh postupu znižovania množstva emitovaných skleníkových plynov 01.10.2014
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP