Žiadosti a oznámenia - odpady

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 16 zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 14.06.2022
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 16 zákona na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením 05.11.2021
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 16 zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia 05.11.2021
Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. 08.12.2020
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť 14.12.2020
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 14.06.2022
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 14.06.2022
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov 22.01.2016
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber elektroodpadu) 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber použitých batérií a akumulátorov) 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber starých vozidiel) 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadení uvedených v § 97 ods. 1 písm. c) bodoch 1. až 4. zákona č. 79/2015 Z. z. 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu 14.06.2022
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad 14.12.2020
Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov 22.01.2016
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie 04.01.2018
Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie 14.06.2022
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením 14.12.2020
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia 15.01.2016
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov 14.06.2022
Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť 14.12.2020
Žiadosť predchádzajúceho držiteľa odpadu o poskytnutie informácií preukazujúce spôsob nakladania s odpadom 12.05.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP