Žiadosti a oznámenia - ochrana vôd

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Oznámenie o personálnych zmenách v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - Havarijnému plánu 11.07.2018
Žiadosť o preskúmanie povolenia / rozhodnutia podľa § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 12.03.2018
Žiadosť o schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia 11.07.2018
Žiadosť o stavebné (vodoprávne) povolenie na vodnú stavbu podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 26.11.2014
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 22.09.2014
Žiadosť o vyjadrenie k Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - Havarijnému plánu od prevádzkovateľa kanalizácie 11.07.2018
Žiadosť o vyjadrenie k Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku - Havarijnému plánu od správcu vodohospodársky významného vodného toku 11.07.2018
Žiadosť o vyjadrenie podľa ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 22.09.2014
Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa ust. § 24 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), resp. zmenu povolenia na zriadenie vodnej stavby podľa § 26 27.02.2017
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP