Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch pdf doc 17.01.2018
NEIS T10 - Údaje o odlučovačoch. Základné údaje pre energetické a technologické časti zdrojov znečisťovania pdf doc 17.01.2018
NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji pdf doc 17.01.2018
NEIS T3 - Časti zdroja znečisťovania spaľujúce palivá/odpad - spaľovacie jednotky. Ročné údaje o emisiách a o výpočte poplatku pdf doc 17.01.2018
NEIS T3a - Technologické časti zdroja spaľujúce palivá/odpad (priamy procesný ohrev) pdf doc 17.01.2018
NEIS T4 - Technologické časti zdroja znečisťovania. Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov pdf doc 17.01.2018
NEIS T4a - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií pri skladovaní a prečerpávaní organických kvapalín pdf doc 17.01.2018
NEIS T4b - Technologické časti zdroja. Výpočet emisií amoniaku pri chove hospodárskych zvierat pdf doc 17.01.2018
NEIS T4c - Bilančný list organických rozpúšťadiel (OR). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov pdf doc 17.01.2018
NEIS T5 - Palivá a spaľované odpady. Ročné údaje o množstve a parametroch palív pdf doc 17.01.2018
NEIS T5a - Palivá vo veľkých spaľovacích zariadeniach. Ročné údaje o množstve a parametroch palív pdf doc 17.01.2018
NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji pdf doc 17.01.2018
NEIS T7 - Miesta vypúšťania a úniku ZL. Základné údaje o komínoch, výduchoch a definovaných plochách pdf doc 17.01.2018
NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) pdf doc 17.01.2018
NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia pdf doc 17.01.2018
NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 ods. 2 vyhl. 410/2012 Z. z. pdf doc 17.01.2018
NEIS T9b - Technologické časti zdroja. Čerpacie stanice benzínu pdf doc 17.01.2018
NEIS T9c - Technologické časti zdroja. Distribučný sklad benzínu pdf doc 17.01.2018
NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov pdf doc 17.01.2018
NEIS T9e - Technologické časti zdroja spaľujúce palivá/odpad pdf doc 17.01.2018
Predajcovia palív. Údaje o predaji palív (príloha č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z.) pdf doc 18.01.2018