Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP