Smernice EÚ

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
31/2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 pdf 22.08.2016
105/2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES pdf 22.08.2016
56/2008 ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky pdf 22.08.2016
60/2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík pdf 22.08.2016
118/2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality pdf 22.08.2016
7/2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie pdf 28.10.2016
60/2000 ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva pdf 22.08.2016
83/1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu pdf 28.10.2016
692/1991 ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím pdf 19.08.2016
676/1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov pdf 22.08.2016
271/1991 o čistení komunálnych odpadových vôd pdf 22.08.2016
278/1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve pdf 22.08.2016