Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Odborná oblasť
Sekcia BOZP je zdrojom neustále aktualizovaných dokumentov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Sekcia je venovaná najmä:
 • bezpečnostným technikom
 • autorizovaným bezpečnostným technikom
 • vedúcim zamestnancom
 • zástupcom zamestnancov
 • koordinátorom BOZP a EHS
 • a ďalším odborným pracovníkom
Sekcia BOZP okrem iného obsahuje:
 • aktuálne, konsolidované znenia legislatívnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...)
 • prehľad najpoužívanejších technických noriem v oblasti BOZP
 • možnosť farebného zvýrazňovania jednotlivých noviel predpisov (zrušené / doplnené časti)
 • postupy a metódy pre implementáciu legislatívnych povinností do praxe
 • vzorovo vypracovanú dokumentáciu BOZP (smernice, protokoly, poverenia, záznamy, zásady bezpečnej práce, prevádzkovo bezpečnostné predpisy a i.)
 • aktuálne formuláre a tlačivá (žiadosti, záznamy, lekárske posudky, evidencie a iné)
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP