Civilná ochrana

Civilná ochrana
Sekcia CO je zdrojom neustále aktualizovaných dokumentov z oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia.

  Sekcia je venovaná najmä: 
 • odborne spôsobilým osobám v oblasti CO
 • referentom krízového riadenia a civilnej ochrany
 • technikov civilnej ochrany
 • správcom úkrytov CO
 • a ďalším odborným pracovníkom
Sekcia CO okrem iného obsahuje:
 • aktuálne, konsolidované znenia legislatívnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...)
 • možnosť farebného zvýrazňovania jednotlivých noviel predpisov (zrušené / doplnené časti)
 • postupy a metódy pre implementáciu legislatívnych povinností do praxe
 • vzorovo vypracovanú dokumentáciu CO (plány ochrany, štatúty, dekréty, príkazy, smernice a i.)
 • aktuálne formuláre a tlačivá (karty CO, evidencie, žiadosti, denníky, oznámenia a iné)
Dokumenty sú tematicky rozdelené podľa určenia na časti:
 • Krízové plánovanie
 • Hospodárska mobilizácia
 • Civilná ochrana
 • Jadrová bezpečnosť
 • Utajované skutočnosti
 • Ochrana osobných údajov
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP