Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov - VZOR 1

Odborná oblasť

Uložiť ako:

doc

EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

 

Pridelené OOPP majú slúžiť na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia zamestnanca.

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov rešpektuje zoznam poskytovaných osobných pracovných prostriedkov, ktorý je spracovaný na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia

 

Meno a priezvisko zamestnanca :

 

Osobné číslo zamestnanca (ak sa prideľuje) :

 

Prevádzka, oddelenie, odbor :

 

Profesia, vykonávaná činnosť  :

 

 

Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že :

  1. bol oboznámený s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni
  2. bol poučený o správnom používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
  3. bude používať osobný ochranný pracovný prostriedok určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré mu zamestnávateľ poskytol zrozumiteľným spôsobom (bod 2)
  4. sa bude o pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky primeraným spôsobom starať

 

 

Pridelené OOPP

Názov a typ OOPP

Dátum výroby

Exp. doba

Pridelené dňa

Podpis x)

Poučenie vykonal xx)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x)  Podpis zamestnanca, ktorému sa OOPP prideľuje                           

xx) Meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý vykonal poučenie o používaní OOPP