Zabezpečovanie ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami

Civilná ochrana

Uložiť ako:

doc

ZABEZPEČOVANIE OCHRANY OBYVATEĽSTVA

PRI VÝROBE, PREPRAVE, SKLADOVANÍ A MANIPULÁCII S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

 

 

     Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú :

-       monitorovanie územia,

-       varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,

-       evakuácia a ukrytie osôb,

-       regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,

-       prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,

-       individuálna ochrana osôb,

-       hygienická očista osôb,

-       dekontaminácia terénu, budov a materiálu,

-       zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú sa v oblasti ohrozenia,

-       likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,

-       profylaxia,

-       zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív,

-       veterinárne opatrenia,

-       opatrenia na zabezpečenie záchranných prác.

 

Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú súčasťou plánu ochrany obyvateľstva a plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti; vykonávajú sa v závislosti od druhu mimoriadnej udalosti a rozsahu ohrozenia v súlade s osobitnými predpismi.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 3

 

 

§   Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sa vypracúvajú v závislosti od druhu a rozsahu ohrozenia v členení

 

a)    opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej nebezpečnej látky pri

1.    nehode alebo havárii jadrového zariadenia, pričom každé opatrenie zahŕňa činnosť podľa stupňa závažnosti a časového priebehu nehody alebo havárie; vypracúvajú sa pred uvádzaním jadrového zariadenia do prevádzky,

2.    nehode alebo havárii pri preprave rádioaktívneho materiálu,

3.    teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití,

4.    havárii jadrového zariadenia v inom štáte,

 

b)    opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky pri

1.      havárii v objekte,

2.      havárii pri preprave,

3.      teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití,

 

c)    opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom biologickej nebezpečnej látky pri

1.       ohrození prenosnou chorobou osôb,

2.       ohrození prenosnou chorobou zvierat,

3.       havárii pri preprave,

4.       teroristickom útoku alebo inom zámernom alebo náhodnom použití.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 8

 

     Monitorovanie územia je opatrenie nevyhnutné na zistenie a hodnotenie situácie pred vznikom mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, v období jej trvania a po odstránení jej následkov.

     Cieľom monitorovania územia v oblasti ohrozenia je vyhodnotiť stav zložiek životného prostredia a zdravotného stavu osôb a zvierat, ktoré sú ohrozené mimoriadnou udalosťou spojenou s únikom nebezpečnej látky. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva monitorovanie

a) v objekte; túto činnosť vykonáva s prepojením na informačný systém civilnej ochrany nepretržite od začatia prevádzky zdroja ohrozenia,

b) v oblasti ohrozenia; mimo objektu zabezpečuje systém nepretržitého alebo mobilného monitorovania na vopred určených trasách a bodoch; údaje z monitorovania poskytuje prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4

 

 

     Oblasťou ohrozenia sa rozumie ohrozené územie, v ktorom sa pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok môže ohroziť život, zdravie alebo majetok

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 2

 

     Reguláciou pohybu osôb a dopravných prostriedkov sa rozumie

a) odklonenie dopravy,

b) zabránenie vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia,

c) zabezpečenie plynulosti prechodu záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,

d) zabezpečenie plynulosti odsunu osôb z oblasti ohrozenia,

e) zabránenie evakuovanému obyvateľstvu v predčasnom návrate,

f) zabránenie rozširovaniu následkov pôsobenia nebezpečných látok mimo oblasti ohrozenia,

g) určenie a zriadenie kontrolných stanovíšť.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.4

 

     Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa plánuje v oblasti ohrozenia a vykonáva sa ihneď po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.2

 

     Evakuácia a ukrytie osôb sa plánujú a realizujú v oblasti ohrozenia v závislosti od druhu nebezpečných látok a ich účinkov na ľudský organizmus, pričom ukrytie sa realizuje v ochranných stavbách podľa osobitného predpisu. Ak po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky nemožno vykonať evakuáciu podľa osobitných predpisov, ochrana osôb sa zabezpečuje ukrytím v stavbách, v ktorých sa osoby nachádzajú.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.3

 

     Prvá predlekárska pomoc je súborom činností, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom postihnutí zdravia s cieľom čo najviac minimalizovať následky u postihnutého. Môže byť poskytnutá kdekoľvek a kedykoľvek, spravidla po odsune postihnutého z kontaminovaného priestoru. Realizuje sa pred poskytnutím neodkladnej zdravotnej starostlivosti bez špecializovaného vybavenia. Jej súčasťou je aj privolanie zdravotníckej odbornej pomoci. Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotná starostlivosť sa plánuje a vykonáva podľa osobitných predpisov.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.5

 

     Individuálna ochrana osôb sa zabezpečuje improvizovanými prostriedkami a špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany, ktoré sa používajú bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, pričom

a)     improvizovanými prostriedkami sa rozumejú prostriedky, ktoré sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a nekrytých častí tela z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na krátkodobý nevyhnutný pohyb vonku,

b)    špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany osôb sa rozumejú ochranné pomôcky dýchacích ciest a povrchu tela pôsobiace proti účinkom nebezpečných látok.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.6

 

     Hygienická očista osôb je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo na odstránenie nebezpečných látok z povrchu ich tela a člení sa na

a)     čiastočnú, ktorá zabezpečí obmedzenie pôsobenia nebezpečných látok na čo najmenšiu možnú mieru; vykonáva sa ihneď po kontaminácii dostupnými prostriedkami,

b)    úplnú, ktorá zabezpečí odstránenie nebezpečných látok z povrchu tela; vopred sa plánuje a vykonáva sa v čo najkratšom čase po opustení kontaminovaného priestoru špeciálnymi jednotkami civilnej ochrany alebo v iných vhodných priestoroch.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods.7

 

     Zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú sa v oblasti ohrozenia, spočíva najmä v zabezpečení

a)      individuálnej ochrany zamestnancov špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany,

b)      ukrytia zamestnancov,

c)      režimu práce, odpočinku a striedania zamestnancov v zmene.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. § 4 ods. 9

 

     Likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia sa plánuje a realizuje v oblasti ohrozenia a spočíva najmä

a)      v zabezpečení takého počtu osôb vybavených prostriedkami na ochranu dýchacích ciest a celoplošnej ochrany tela, aby sa zabezpečila účinnosť zásahu,

b)      v zabezpečení technických a iných prostriedkov a opatrení určených na

1.      likvidáciu úniku nebezpečných látok,

2.      zamedzenie nekontrolovateľného šírenia nebezpečných látok mimo priestoru, v ktorom sa vykonávajú záchranné práce,

3.      zachytenie, zbieranie, prečerpanie a odvoz nahromadených nebezpečných látok,

c)      v určení rozsahu prác zameraných na zabránenie úniku nebezpečných látok z technologických zariadení prevádzkovateľa alebo z dopravných prostriedkov prepravujúcich nebezpečné látky a ich vykonaní,

d)      v určení a zabezpečení hranice bezpečnej oblasti, za ktorú sa bude evakuovať obyvateľstvo z oblasti ohrozenia a za ktorou budú umiestnené prostriedky určené na likvidáciu úniku nebezpečných látok,

e)      v zabezpečení ochrany osôb vodnou hmlou, ak to chemická povaha látky dovoľuje,

f)       v odstránení netesných prepravných cisterien, ak sa nachádzajú v blízkosti obývaných priestorov, a ich umiestnenie na voľnom priestranstve,

g)      v zabezpečení dekontaminačných látok,

h)      vo vytvorení dočasných úložísk nebezpečných látok a kontaminovaného materiálu.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. § 4 ods. 10

 

     Dekontaminácia terénu, budov a materiálu sa plánuje v oblasti ohrozenia v závislosti od druhu a charakteru nebezpečných látok a zabezpečuje sa podľa významu dopravných komunikácií a podľa významu budov, ktoré majú vplyv na život obyvateľstva územného celku, pričom

a)      špeciálna očista terénu, budov a materiálu je odstránenie chemických nebezpečných látok z ich povrchov,

b)      dezaktivácia terénu, budov a materiálu je odstránenie rádioaktívnych nebezpečných látok z ich povrchov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,

c)      dezinfekcia je ničenie choroboplodných zárodkov a dezinsekcia je ničenie článkonožcov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo prenosu choroboplodných zárodkov,

d)      deratizácia je ničenie hlodavcov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo prenosu choroboplodných zárodkov.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods. 8

 

     Profylaxia je súhrn preventívnych, ochranných a liečebných opatrení na zamedzenie vzniku ochorení osôb a zvierat, pričom

a)   jódová profylaxia sa aplikuje pri úniku rádioaktívnych nebezpečných látok a spočíva v užití preparátu obsahujúceho stabilný jód, ktorý blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou, pričom

1.      plánuje sa a vopred sa zabezpečuje pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia v okolí jadrového zariadenia,

2.      realizuje sa ihneď po varovaní bez čakania na výsledky monitorovania skutočnej radiačnej situácie,

3.      opakuje sa, spresňuje a odvoláva, prípadne na ďalšom území zavádza podľa výsledkov monitorovania,

b)   špecifická profylaxia pri úniku chemických látok predstavuje zabezpečenie včasného podania liečiv na účel obmedzenia toxických účinkov chemických nebezpečných látok na organizmus,

c)   širokospektrálna a špecifická profylaxia pri úniku biologických nebezpečných látok predstavuje zabezpečenie systému opatrení, ktoré majú zabrániť ochoreniu alebo šíreniu ochorenia podľa osobitných predpisov.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods. 11

 

     Zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív spočíva

a)      vo vydaní zákazu spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív ihneď po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky,

b)      v regulácii spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív, ktorá sa vopred plánuje, nariaďuje a vykonáva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej nebezpečnej látky podľa návrhov orgánov podľa osobitných predpisov.

     Veterinárne opatrenia spočívajú v plánovaní a realizácii preventívnych, núdzových alebo mimoriadnych núdzových opatrení podľa osobitných predpisov.

     Opatreniami na zabezpečenie záchranných prác

a)      individuálna ochrana osôb vykonávajúcich záchranné práce,

b)      zabezpečenie režimu práce, odpočinku a striedania,

c)      materiálne a technické zabezpečenie činnosti,

d)      vzdelávanie a príprava.

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z., § 4 ods. 12, 13, 14