Prevádzkový poriadok pre príručné sklady olejov a mazív

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

.............................................................................................................................................

(Názov právnickej osoby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE PRÍRUČNÉ SKLADY OLEJOV A MAZÍV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

 

................................................

 

....................................

Vedúci prevádzky

 

Technik požiarnej ochrany

(špecialista požiarnej ochrany)

 

Technik pre ekológiu

 

 

 

 

 

Vypracoval:

.................................

 

 

Funkcia:

.................................

Dátum vydania: ...............................

Dátum zmeny:

.................................

Dátum platnosti: ..............................

Číslo zmeny:

...............

 

 

 

Schválil:

.................................

Dátum: ............................................

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

I.          Základný popis jednotlivých skladov olejov

II.         Údaje o vlastnostiach skladovaných látok

III.        Pokyny pre obsluhu

IV.        Kontrola tesnosti nádrží (sudov)

V.         Postup pri odstraňovaní porúch

VI.        Požiadavky ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia

VII.       Vedenie prevádzkových záznamov

VIII.      Postup v prípade havárie

IX.        Záverečné ustanovenia

 

 

I.          Základný popis jednotlivých skladov olejov :

 

a)   Hlavný uzatvorený sklad horľavých kvapalín (sklad olejov a mazív), ktorý sa nachádza v priestore ......................................... Hlavný sklad je uzatvoreným skladom, je zastrešený s obvodovými stenami, ktoré majú plochu trvale otvorených otvorov menšiu ako 25 % z celkovej plochy obvodových stien (§ 18 ods. 1 vyhlášky č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, (ďalej len vyhláška č. 96/2004 Z. z.)). Stavebné konštrukcie skladu sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Podlaha v sklade je vyspádovaná a vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým účinkom horľavých kvapalín (§ 17 ods. 3 vyhlášky 96/2004 Z. z.). V tomto sklade sa skladuje viac ako 100 m3 horľavých kvapalín (§ 18 ods. 2 vyhlášky č. 96/2004, konkrétne ......................... m3 . Hlavný uzatvorený sklad má rozmery ..x.. m.

 

b)   Prevádzkový sklad horľavých kvapalín (sklad olejov a mazív), ktorý sa nachádza v priestore ......................... (umiestnený môže byť vo výrobnom objekte a skladuje sa v ňom najviac 100 m3 horľavých kvapalín všetkých tried (§ 18 ods. 5 písm. a vyhlášky č. 96/2004 Z. z.), v nevýrobnom objekte a skladuje sa najviac 20 m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti (§ 18 ods. 5 písm. b vyhlášky č. 96/2004 Z. z.). Prevádzkový sklad horľavých kvapalín je umiestnený ........... (môže byť umiestnený len v prvom nadzemnom podlaží objektu, na horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti môže byť tento sklad umiestnený aj v prvom podzemnom podlaží objektu - § 18 ods. 7 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.). Prevádzkový sklad je uzatvoreným skladom, je zastrešený s obvodovými stenami, ktoré majú plochu trvale otvorených otvorov menšiu ako 25 % z celkovej plochy obvodových stien. Stavebné konštrukcie skladu sú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Podlaha v sklade je vyspádovaná a vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým účinkom horľavých kvapalín. Sklad tvorí samostatný požiarny úsek, ktorý je opatrený havarijnou, záchytnou (zbernou nádržou). V tomto sklade sa skladuje horľavých kvapalín, konkrétne ......................... m3. Prevádzkový sklad má rozmery ..x.. m.

 

c)   Príručný sklad horľavých kvapalín (sklad olejov a mazív), ktorý sa nachádza v priestore .............. v ktorom je uložených (najviac 7 m3) ............. m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti (§ 18 ods. 11 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.). Príručný sklad horľavých kvapalín (sklad olejov a mazív) má rozmery ..x.. m. (Ak je to samostatný objekt, požiadavka na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií jednopodlažného skladu sa neustanovuje).

 

d)   Otvorený sklad horľavých kvapalín (sklad olejov a mazív), ktorý sa nachádza v priestore .............., je jednopodlažný (§ 19 ods. 2 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.) a skladuje sa v ňom ... m3 horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti. Sklad je o rozmeroch ....x... m, je oplotený pletivom, zastrešený. Podlaha havarijnej (alebo záchytnej nádrže) otvoreného skladu horľavých kvapalín v ktorom sa skladujú horľavé kvapaliny v prepravných obaloch a v kontajneroch sú vyspádovaná (ak sú pristavané k inému objektu, vyspádovaná smerom od objektu).

 

Oleje a maziva sú uložené v jednotlivých skladoch (rozpísať ako), napr. na typizovaných stojanoch v 200 l sudoch nad zbernými vaňami pre zachytenie oleja a mazív v prípade úniku oleja a mazív pri manipulácií. (Schematické znázornenie jednotlivých skladov s uvedením uskladnených látok sú uvedené v prílohách č. .....)

 

II.         Údaje o vlastnostiach skladovaných látok

 

(Uviesť údaje o vlastnostiach skladovaných látok, napr.)

           

-       Olej OTH 3 hydraulický, bod vzplanutia 165 – 190 °C, horľavina IV. triedy nebezpečnosti,

-       Olej T4C – mazací, bod vzplanutia 155 – 210 °C, horľavina IV. triedy nebezpečnosti,

-       Tuk HN2, bod vzplanutia nad 250 °C,

-       Mazadlá (normálne mazacie oleje) Typ 1 až 12, kde body vzplanutia sa pohybujú od 100 do 225 °C, sú to viskózne, horľavé kvapaliny, skladajúce sa prevažne z minerálnych olejov a prísad,

-       Oleje pre chladiace stroje, bod vzplanutia 145 °C,

-       Olej pre letecké motory, bod vzplanutia 185 °C.

 

III.        Pokyny pre obsluhu :

§   Objekty v ktorých sa ropné látky (oleje a mazadla) skladujú, vydávajú, kde sa s ropnými látkami manipuluje, musia byť zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do povrchových, podzemných vôd, alebo k neprípustnému znečisteniu podzemných ako aj povrchových vôd, vzniku požiaru, výbuchu a havárie;

§   Plný prepravný obal musí byť uzatvorený a uložený vždy plniacim otvorom smerom nahor. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na prázdny prepravný obal, ktorý nebol zbavený zvyškov horľavých kvapalín.  - § 30 ods. 5 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.);

§   Ropné látky vypúšťané pri vyprázdňovaní technologického zariadenia po odstavení z prevádzky sa musia zachytiť tak, aby nedošlo k jeho úniku;

§   Pred plnením skladovacej nádrže musí obsluha zistiť stav hladiny ropnej látky v nádrži, ktorá bude plnená;

§   Obsluha skladu musí byť prítomná v priebehu stočenia ropnej látky sledovať postup plnenia a po jeho skončení zabezpečiť zariadenie proti prípadnému úniku ropnej látky;

§   Po ukončení manipulácie prevedie kontrolu všetkých uzáverov a ich tesnosti so zabezpečením proti prípadnému úniku ropných látok;

§   Všetky úniky zo zariadení v sklade sa musia bezodkladne odstrániť zásypom savými látkami a uložiť do prázdneho obalu na znečistený absorpčný materiál (nádoba). - § 30 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.;

§   Sudy musia byť zaistené klinom proti samovoľnému pohybu.

 

IV.        Kontrola tesnosti nádrží (sudov)

 

Obsluha skladu je povinná denne previesť vizuálnu kontrolu nádrží a sudov, zistené nedostatky okamžite odstrániť.

Po prípadnej oprave potrubia rozvodov olejov je nutné previesť kontrolu tesnosti opravených častí:

§   uzatvorenie kontrolovanej časti;

§   namontovanie kontrolovaného manometra;

§   naplnenie skúšobným médiom (napr. vodou) na kontrolný tlak;

§   vizuálna kontrola spojov;

§   ponechanie na tlaku 2 hod.;

§   vypustenie a vysušenie zariadenia od skúšobného média;

§   vyhotovenie záznamu.

 

Ak skúška tesnosti nie je úspešná, prevedie sa oprava s opätovnou skúškou.

Nádrže zvonku kontrolovateľné je nutné počas prevádzkovania preveriť na ich ďalšiu spôsobilosť raz za dvadsať rokov podľa STN 75 3415 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie, odborne spôsobilou osobou.

Kontrolu rozvodu oleja Lurgi ventilátorom (viď príloha) sa vykonáva .................. minimálne 2 x za zmenu a podľa potreby následné kontroly. Celý rozvod je vizuálne kontrolovateľný na tesnosť.

Kontrolu stavu a tesnosti zariadenia na prečerpávanie olejov (viď príloha) sa vykonáva pred každým použitím. Pred začatím prečerpávania obsluha nastaví požadovanú trasu správnym nastavením armatúr. Po spustení kontroluje nepretržite stav tesnosti so zákazom vzdialenia sa počas prečerpávania.

(dodržiavať vyhlášku č. 96/2004 Z. z. napr. § 4)

 

V.         Postup pri odstraňovaní porúch

 

Zamestnanec (pracovník), resp. obsluha skladu po prevedení kontrol a zistení netesnosti je povinný okamžite vykonať všetky dostupné zásahy na zamedzenie úniku a následne nahlásiť priamemu nadriadenému a zabezpečiť, aby ropné látky neznečistili okolie, zeminu, vodu a neboli prípadnou príčinou rozšírenia požiaru. (§ 30 ods. 10 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

V prípade úniku z netesnej nádrže je nutné ihneď vyprázdniť do rezervných nádob a zaistiť jej opravu.

 

VI.        Požiadavky ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia :

 

§   Prázdne prepravné obaly a kontajnery sa musia skladovať oddelene od plných obalov a kontajnerov a miesta ich skladovania musia byť označené nápismi PRÁZDNE OBALY (§ 30 ods. 2 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Prepravné obaly alebo kontajnery, ktoré sa ukladajú do regálov, sa môžu skladovať do výšky 12 m, ak sú v nich horľavé kvapaliny III. a IV. triedy nebezpečnosti. (§ 30 ods. 3 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Prepravné obaly a kontajnery sa môžu pri voľnom skladovaní ukladať najviac v troch vrstvách. (§ 30 ods. 4 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Plné prepravné obaly musia byť uzatvorené a uložené vždy otvorom smerom hore. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na prázdne prepravné obaly, ktoré neboli zbavené zvyškov horľavých kvapalín. (§ 30 ods. 5 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   V požiarnych úsekoch skladov, v ktorých sa skladuje viac ako 100 m3 horľavých kvapalín, možno vydávať, stáčať alebo prečerpávať horľavé kvapaliny len v priestore stavebne oddelenom od skladovacieho priestoru. (§ 30 ods. 6 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   V sklade nesmú byť uložené materiály a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu. (§ 30 ods. 7 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   V sklade možno skladovať aj iné kvapaliny, ak sa vhodným spôsobom preukáže, že v prípade požiaru alebo pri inom styku neuvoľňujú toxické ani žieravé zmesi, produkty alebo splodiny. Celkový objem uskladnených horľavých kvapalín a iných kvapalín nesmie presiahnuť objem ustanovených na príslušný druh skladu. (§ 30 ods. 8 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   V skladoch, kde sa horľavé kvapaliny ukladajú alebo kde sa s nimi manipuluje, sa nesmie fajčiť a používať otvorený oheň. (§ 30 ods. 9 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Na vstupných dverách do skladov a na miestach kde sa uskladňujú horľavé kvapaliny, musí byť umiestnená značka s nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM. (§ 30 ods. 9 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Na odstraňovanie rozliatych horľavých kvapalín možno použiť len vhodný nehorľavý absorpčný materiál, pri ktorom ani po jeho nasiaknutí rozliatymi horľavými kvapalinami nepríde k jeho samovznieteniu. (§ 30 ods. 10 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov horľavých kvapalín a obdobných materiálov musí byť v sklade nádoba z nehorľavého materiálu so samozatvárateľným vekom. Obsah nádoby sa musí denné zo skladu odstraňovať a umiestňovať na vopred určené bezpečné miesto. (§ 30 ods. 11 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   Do vzdialenosti v okruhu 5 m od šácht podzemných nádrží a od dvojplášťových nádrží je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom. Zákaz musí byť viditeľne označený tabuľkou so značkou a nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM. (§ 30 ods. 12 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.).

§   V Sklade musí byť umiestnená dokumentácia ochrany pred požiarmi, a to: POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE, POŽIARNY PORIADOK PRACOVISKA A POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN. (vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z., § 30 ods. 13 vyhlášky č. 96/2004 Z. z.)

§   Kovové časti technologických zariadení a nádrží musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny (STN EN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života).

§   V skladoch musia byť umiestnené prenosné hasiace prístroje v počte .... ks a typov .............

§   Elektrické zariadenia musia byť prevedené podľa určeného druhu prostredia.

§   Prevádzkovateľ udržiava elektrické zariadenia v bezpečnom prevádzkyschopnom stave a zabezpečuje vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok.

§   Prevádzkovateľ elektrického zariadenia zabezpečuje nepretržite dodržiavanie pokynov a upozornení uvedených v sprievodnej dokumentácii elektrického zariadenia.

 

Pozn. Prevádzkový poriadok doplniť o požiadavky bezpečnosti a hygieny práce.

 

 

VII.       Vedenie prevádzkových záznamov

 

Pre každý sklad musí byť zavedená kniha príjmu a výdaja horľavých kvapalín (ropných látok, olejov a mazadiel), kde pracovník je povinný zaznamenávať údaje o príjme, výdaji a likvidácii ropných látok.

 

 

VIII.      Postup v prípade havárie

 

Pri nečakanom úniku horľavých kvapalín (ropných produktov, olejov a mazadiel), obsluha okamžite hlási vedúcemu prevádzky.

Vedúcim zásahu smerujúceho k likvidácii ropnej havárie až do príchodu odborného pracovníka vodohospodárskeho orgánu je vedúci zamestnanec.

 

V súlade s HAVARIJNÝM PLÁNOM zabezpečuje predovšetkým :

§   Vykonanie okamžitých opatrení k zabráneniu, alebo obmedzeniu úniku ropných látok a k zmierneniu škodlivých následkov na najmenšiu mieru;

§   Ďalší postup prác určuje HAVARIJNÝ PLÁN pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prípadne PLÁN opatrení pre prípad havárie.

§   K likvidácii havarijného stavu musia byť v skladoch horľavých kvapalín (ropných produktov, olejov a mazadiel) k dispozícii prostriedky v množstve :

-       vedro 2 ks (podľa rozhodnutia vedenia),

-       lopata 2 ks (podľa rozhodnutia),

-       prázdny sud 1 ks (podľa rozhodnutia),

-       absorpčný materiál, vapex sóda min. 2 vrecia, piesok cca 0,25 m3,

-       ručná pumpa na prečerpávanie odpadu.

 

Pokiaľ právnická osoba nie je schopná zvládnuť haváriu (požiar) vlastnými silami, požiada o pomoc podľa vlastných opatrení.

Uvedené miesto zasiahnutia havárie pokiaľ je to možné dať do pôvodného stavu. O ropnej havárii (požiari) právnická osoba spíše záznam v zmysle plánu opatrení.

 

 

IX.        Záverečné ustanovenia

 

Dôsledné plnenie povinnosti vyplývajúce z prevádzkového poriadku zabezpečia vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia opatreniami podľa platných právnych predpisov.

 

Použité predpisy:

§   Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

§   Zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§   Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

§   Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

§   Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

§   a ďalšie.

 

 

 

 

Vypracoval:

....................................................

Meno, priezvisko (Technik PO)

...................................

Podpis

....................................

dátum vyhotovenia

 

 

 

 

 

 

..........................................................

Štatutárny orgán právnickej osoby