Stabilné hasiace zariadenia - CO2

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA s použitím oxidu uhličitého

 

V zmysle § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 314/2001 Z. z.) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak, obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie, označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Požiarne zariadenia sú aj požiarnotechnické zariadenia. Stabilné hasiace zariadenie je požiarnotechnické zariadenie podľa § 2 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z.

 

V zmysle § 3 ods. 1, 2, 6, 7, 8, 9 a 10 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly (ďalej len vyhláška MV SR č. 169/2006 Z. z.) - Stabilné hasiace zariadenie musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu. Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby zabezpečovalo automatické aj ručné spúšťanie; to neplatí pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie a stabilné hasiace zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti priamym pôsobením tepla na vypúšťaciu armatúru. Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené z materiálov, ktoré odolávajú vplyvom prostredia, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie umiestnené, alebo musí mať zodpovedajúcu povrchovú úpravu. Prvky a časti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s hasiacou látkou, musia byť odolné voči jej vplyvom. Jednotlivé armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby vykazovali požadovanú tesnosť, pevnosť a aby odolávali vibrácii a tlaku hasiacej látky. Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby bol umožnený prístup na údržbu a demontáž jeho častí určených na výmenu. Rozvodné potrubie musí byť bezpečne upevnené s príslušnou vôľou na dilatáciu a musí byť umiestnené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie účinkom požiaru, mechanického poškodenia, chemického poškodenia alebo iného poškodenia. Ak môže nastať výbuch v chránenom priestore, rozvodné potrubie musí visieť na držiakoch, ktoré sú skonštruované tak, aby tlmili možné účinky nárazov. Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť voľne prístupné a zabezpečené proti zneužitiu.

 

Oxid uhličitý (CO2) je najlacnejším plynovým hasivom a toto hasiace zariadenie je najstaršie a najbežnejšie. Výhodou je to, že CO2  sa dá skvapalniť a tým sa vytvára veľká zásoba hasiva v oceľových fľašiach. CO2 je nedýchateľný a pri jeho používaní musí byť zaistená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde je takéto zariadenie inštalované. CO2 je účinné ako hasivo a používa sa na miestach a v priestoroch so zvýšeným požiarnym rizikom. Používa sa hlavne v elektrotechnike, výpočtových centrách, v oblasti telekomunikácii apod. 

I.          TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia podľa § 11 ods. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. :

      Stabilné hasiace zariadenie možno inštalovať a prevádzkovať len spôsobom uvedeným v jeho sprievodnej dokumentácii a ustanovenom vo vyhláške MV SR č. 169/2006 Z. z.

      Pri prevádzkovaní stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti) v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, trvalé dodržiavanie prevádzkových pokynov a podmienok určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v návode na obsluhu.

      Počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcom alebo s jeho súhlasom za podmienky vyššie uvedenej. 

      Na zachovanie alebo obnovu stavu, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie schopné spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu, sa vykonáva údržba stabilného hasiaceho zariadenia.

      Údržba stabilného hasiaceho zariadenia zahŕňa najmä bežnú údržbu, prevádzkovú údržbu, opravy, v prípade potreby výmenu častí stabilného hasiaceho zariadenia a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením trvalej funkčnosti a akcieschopnosti stabilného hasiaceho zariadenia.

      Bežná údržba zahŕňa kontrolné prehliadky a vykonáva sa v lehotách určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkových pokynoch.

      Prevádzkovú údržbu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, podľa potreby a o jej vykonaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku. Stabilné hasiace zariadenie možno kontrolovať, plniť a opravovať len technologickým postupom a technickými pomôckami určenými jeho výrobcom alebo s jeho súhlasom. Na vykonávanie údržby a opráv musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

 

Riešenie hasiaceho zariadenia :

      CO2 sú umiestnené v oceľových fľašiach, ktoré sú opatrené špeciálnym ventilom s elektroovládaním. Oceľové fľaše sú zároveň umiestnené na váhe. Počet fliaš s hasivom CO2 a váha náplne sa riadi veľkosťou chráneného priestoru. CO2 (hasivo) sa spravidla umiestňuje vždy mimo chránený priestor, ale najbližšie ku chránenému priestoru a to z dôvodu krátkych prívodových potrubí a rýchleho naplnenia priestoru.

 

V zmysle § 10 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. (§ 10 ods. 2, 3, 4, 5, 6) :

      Konštrukcie, ktoré ohraničujú chránený priestor, v ktorom môže byť požiar tuhých materiálov vyžadujúcich inhibičný čas, musia mať požiarnu odolnosť najmenej takú, ako je inhibičný čas, najmenej však 15 minút.

      V strojovni alebo v inom priestore chránenom proti vstupu nepovolaných osôb sa umiestňuje pre stabilné hasiace zariadenie rezervný zdroj oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na hasenie v chránenom priestore. Tento rezervný zdroj nemusí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie.

      Stabilné hasiace zariadenie CO2 na objemové hasenie v chránenom priestore, v ktorom môže byť požiar horľavých kvapalín, musí mať rezervný zdroj oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na chránenie priestoru; tento rezervný zdroj musí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie CO2.

      Zdroj CO2 s celkovou hmotnosťou najviac 200 kg oxidu uhličitého môže byť umiestnený v chránenom priestore.

      Ak je stabilným hasiacim zariadením chránených viac priestorov, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je najväčšie množstvu oxidu uhličitého potrebného na ochranu ktorejkoľvek chránenej miestnosti alebo objektu; ak sú chránené priestory v jednom požiarnom úseku, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je súčet množstva oxidu uhličitého, ktorý je potrebný na ochranu každej chránenej miestnosti alebo objektu.

 

Hasiace zariadenie pozostáva z :

1.         čidiel automatického spustenia

2.         ústredne SHZ CO2

3.         zvukovej signalizácie

4.         ručných spúšťacích tlačidiel

5.         fliaš ( naplnených CO2 )

6.         hubíc

7.         rozvodných potrubí

 

 

Ovládanie hasiaceho zariadenia:

      Ovládanie tohto zariadenia môže byť automatické, ručné poprípade sa môže riadiť signálom elektrickej požiarnej signalizácie, ktorá je umiestnená v chránenom priestore.

      Spúšťanie môže byť aj diaľkové a to pomocou tlačidla od únikových dvier z chráneného priestoru. Vypúšťanie CO2 do chráneného priestoru sa rieši s časovým oneskorením z dôvodu bezpečnosti ľudí. Spustenie tohto zariadenia v chránenom priestore je signalizované okamžite. Vlastné vypustenie hasiva nastáva až po dobehu časového oneskorenia, ktoré je stanovené v rozmedzí 10 až 30 sekúnd. Signalizácia sa navrhuje akustickou aj svetelnou signalizáciou pomocou húkačky a bleskového svetla.

II.         POŽIADAVKY NA OBSLUHU

V zmysle § 11 ods. 5 a 6 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.  sú tieto požiadavky na obsluhu stabilného hasiaceho zariadenia:

      Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, určí osobu zodpovednú za prevádzkovanie stabilného hasiaceho zariadenia, osobu poverenú údržbou a osobu poverenú obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.

      Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, zabezpečí, aby osoby vyššie uvedené  boli preukázateľne zaškolené výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti, na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.

III.        OCHRANA ZAMESTNANCOV

      Podľa prevádzkových pokynov dodaných výrobcom (dovozcom)

      V zmysle § 10 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. Ak sa môže vytvoriť koncentrácia ohrozujúca zdravie osôb v chránenom priestore, v ktorom je občasné pracovné miesto a kde sú zložité podmienky opustenia tohto priestoru, musí byť automatické spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia CO2 počas prítomnosti osôb v chránenom priestore vypnuté.

IV.        DOKLADY, DOKUMENTÁCIE

V zmysle § 12 ods. 1 až 3 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.  ku každému stabilnému hasiacemu zariadeniu musí byť  „Sprievodná dokumentácia stabilného hasiaceho zariadenia“

      Výrobca stabilného hasiaceho zariadenia alebo fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia musí pred odovzdaním stabilného hasiaceho zariadenia do užívania dodať vlastníkovi (správcovi) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku.

      Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí viesť sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorú tvoria :

-       projekt skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia,

-       prevádzkový predpis,

-       prevádzkový denník,

-       doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,

-       osvedčenie o výrobku

-       záručný list,

-       kópie dokladov o overení zhody vlastností častí stabilného hasiaceho zariadenia s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami.

      Sprievodnú dokumentáciu uschováva vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, po celú dobu prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a na požiadanie orgánu štátneho požiarneho dozoru ju predkladá na nahliadnutie. Sprievodná dokumentácia tvorí súčasť dokumentácie o ochrane pred požiarmi.

V.         KONTROLY A SKÚŠKY

Kontroly a skúšky sa vykonávajú v zmysle § 13 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.

      Kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje a za jej vykonávanie zodpovedá vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie.

      Kontroly stabilného hasiaceho zariadenia sa vykonávajú

denne

§   denne

 

týždenne

§   1 x za týždeň

 

mesačne

§   1 x za mesiac

 

štvrťročne

§   1 x za 3 mesiace

 

polročne

§   1 x za 6 mesiacov

 

ročne

§   1 x za 12 mesiacov

 

Jednotlivé kontroly vykonávajú (§ 13 ods. 5 - 10 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.) :

      Dennú kontrolu a týždennú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.

      Mesačnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené údržbou stabilného hasiaceho zariadenia.

      Štvrťročnú kontrolu a polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

      Ročnú kontrolu a prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 3 (§ 13 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.) vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, o čom vydá písomný doklad. Ak sa vykoná ročná kontrola, nie je nutné vykonávať kontroly podľa odseku 2 písm. a) až e) pripadajúce na termín vykonania ročnej kontroly.

      Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia môže vykonávať kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) až f) a v odseku 3.

      Kontrolou zistený stav stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až e) sa zaznamenáva do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení. Ak niektoré kontroly alebo ich časti vykonáva ovládacie zariadenie, za záznam možno považovať záznam z ovládacieho zariadenia založený v prevádzkovej knihe.

Obsah jednotlivých kontrol stabilného hasiaceho zariadenia je uvedený v PRÍLOHE č. 1 k vyhláške MV SR č. 169/2006 Z. z. pod písm. „E“

VI.        KONTROLNÁ PREHLIADKA A SKÚŠKA FUNKČNOSTI

Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia (§ 14 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z.) :

      Po inštalácii stabilného hasiaceho zariadenia musí fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vykonať kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia. Obsah kontrolnej prehliadky je uvedený v prílohe č. 2. k vyhl. MV SR č. 169/2006 Z. z. Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vydá prevádzkovateľovi o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti doklad. Ak obsah skúšky funkčnosti nie je určený v technickej norme, určí ho výrobca stabilného hasiaceho zariadenia. Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.

      Pred uvedením stabilného hasiaceho zariadenia do trvalej prevádzky musia byť odstránené všetky nedostatky zistené pri kontrolnej prehliadke a pri skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia.

      Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vykonané po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby a po každom uvedení stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti.

      Záznam o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia sa uvedie do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení v prípade ich zistenia.

      Obsahom školenia osôb o ochrane pred požiarmi, ktoré majú pracovné miesto v priestore chránenom stabilným hasiacim zariadením s hasiacou látkou, ktorá môže pri spustení poškodiť zdravie týchto osôb, musí byť aj činnosť uvedených osôb pri vzniku požiaru v tomto priestore.

VII.       OZNAČOVANIE

      V zmysle § 6 vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z. z. stabilné hasiace zariadenie musí byť označené.

      Jednotlivé časti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené podľa technickej normy.

      Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označená tabuľkou s nápisom STROJOVŇA HASIACEHO ZARIADENIA.

      V chránenom priestore, v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením alebo v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, musí byť na vnútornej strane aj vonkajšej strane každých dverí chráneného priestoru umiestnené výstražné označenie. Toto označenie obsahuje upozornenie, že v prípade poplachu alebo vypúšťania hasiacej látky majú osoby ihneď opustiť daný priestor a nevstupovať do tohto priestoru skôr, kým sa dokonale nevyvetrá, napríklad nápisom PO ZAZNENÍ SIGNÁLU ČINNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA OKAMŽITE OPUSTITE PRIESTOR alebo DO PRIESTORU VSTUPUJTE AŽ PO DOKONALOM VYVETRANÍ.

      Chránený priestor, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie ovládané len ručným spúšťaním, musí byť označený nápisom, napríklad PRIESTOR CHRÁNENÝ STABILNÝM HASIACIM ZARIADENÍM S RUČNÝM SPÚŠŤANÍM.

      Veľkosť písma označenia podľa odsekov 2 a 3 je najmenej 50 mm.

      Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené štítkami alebo tabuľkami, na ktorých je uvedený spôsob obsluhy, otvorenie a uzatvorenie armatúry a smer prúdenia hasiacej látky; ak nie sú tieto armatúry určené technickým predpisom, určí tieto armatúry výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

      V blízkosti armatúry na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť na viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s uvedením základných údajov potrebných pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia. Údaje potrebné pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

      Každý riadiaci ventil stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označený poradovým číslom s určením priestoru, ktorý chráni.

      V chránenom priestore alebo v jeho tesnej blízkosti musí byť na dobre viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s prevádzkovými pokynmi a schémou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá musí byť zhotovená z pevného materiálu a z trvanlivého materiálu.

      Vonkajšia povrchová úprava stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho častí sa vyhotovuje spravidla v červenej farbe.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP