Požiarny poriadok PREVÁDZKARNE (LAKOVNE)

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

POŽIARNY PORIADOK PREVÁDZKARNE (LAKOVNE)

 

 

A.   STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU A CHARAKTERISTIKA NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU NA PRACOVISKU

 

Pozn. Opísať technologický postup prác v prevádzkarni (lakovni) podľa miestnych pomerov (prevádzkového predpisu, príkazov, vyhlášok, noriem a pokynov.

 

V prevádzkarni (lakovni), v ktorých sa na povrchovú úpravu používajú náterové látky, ktoré sú horľavými kvapalinami, alebo ktoré sú schopné so vzduchom vytvoriť výbušnú koncentráciu.

 

PREVÁDZKAREŇ – je to objekt (alebo súhrn pracovísk a výrobných zariadení) v ktorých sa náterové látky používajú v technologických procesoch súvisiacich s povrchovou úpravou výrobkov.

 

LAKOVŇA – je priestor v stavebnom objekte alebo samostatný objekt, v ktorom je umiestnené výrobné zariadenie – lakovňa. Priestor lakovne slúži na lakírnické práce a je rozdelený na jednotlivé pracoviska, na časť, kde sa napr. prevádza tmelenie, brúsenie pneumatickými brúskami, a na priestor striekania (poprípade striekacie kabíny), kde sa prevádza nástrek náterovými látkami a vypaľovacími boxmi (napr. v automobilovom priemysle).

Úpravňa – náterových látok je pracovisko, v ktorom sa vhodnou technológiou upravujú náterové látky určené na povrchovú úpravu.

Sušiareň – je pracovisko, v ktorom sa uskutočňuje sušenia náterových látok pri zvýšenej teplote.

Výrobné zariadenie – je zariadenie, v ktorom sa určeným technologickým postupom pripravuje a dopravuje náterová látka a vykonáva povrchová úprava výrobkov.

Priestor na občasné nanášanie náterových látok je priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje 4 hodiny v týždni alebo 5 minút v priebehu pol hodiny.

Náterová látka je látka potrebnej viskozity, ktorej spojivom je zvyčajne organická filmotvorná látka, a používa sa na povrchovú úpravu vhodnou nanášacou technológiou.

Riedidlo je zmes organických rozpúšťadiel, ktorá sa používa na dodatočnú úpravu viskozity náterových látok pre jednotlivé druhy alebo spôsoby nanášania.

Práškový plast je zmes tvrdidla, syntetických živíc, pigmentov, plnív a adivitív, ktorá sa používa na povrchovú úpravu a nanáša vhodnou nanášacou technológiou v práškovom stave.

Nebezpečenstvo možnosti vzniku požiaru a výbuchu spočíva vo vysokej horľavosti horľavých kvapalín (lakov, riedidiel, náterových látok) a vo výparoch týchto látok, ktoré v niektorých prípadoch vytvárajú (za určitých podmienok) so vzduchom výbušnú zmes. Požiarne nebezpečenstvo môže vzniknúť aj pri používaní otvoreného ohňa, plameňa (fajčenie, manipulácia s otvoreným ohňom a pod), prípadne aj od samovznietenia.

Lakovňa je vykurovaná (nie je vykurovaná). V lakovni sa nachádzajú tieto elektrické zariadenia: Svietidla, vypínače ....................................... Lakovňa je vybavená bleskozvodnou ochranou a všetky zariadenia nachádzajúce sa v lakovni sú uzemnené.

 

B.   POŽIARNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV A ICH NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ MNOŽSTVO NA PRACOVISKU

 

Práškové plasty (napr.)

 

Názov

Popis

a)

b)

c)

d)

e)

Pulverit 50

Ral 5010

Zmes PES pigmenty, bez ťažkých kovov

Nezápalný prášok

> 450

40 g/m3

60 g/m3

Nešpecifikovaná

 

Vysvetlivky :

a)     Bod vzplanutia v °C

b)    Bod vznietenia v °C

c)     Medza výbušnosti dolná (obj.)

d)    Medza výbušnosti horná (obj.)

e)     Trieda Nebezpečenstva

 

Maximálna denná spotreba práškovej PES farby na povrchovú úpravu výrobkov na pracovisku je .............. kg.

 

Pozn. Ak sa používajú iná náterové hmoty uviesť, napr.

 

LAKY A NÁTEROVÉ LÁTKY (všeobecne)

 

prevažne ľahko vznetlivé horľavé kvapaliny. Nebezpečenstvo požiaru môžu vyvolať riedidlá (organické kvapalné látky, živočíšne alebo rastlinné oleje), tak aj rozpustené alebo emulgované polyméry organických produktov. Požiarnotechnické hodnoty lakov sú v podstate závislé na zložkách, ktoré obsahujú. Bod horenia : 0 .... 60 °C, Teplota vznietenia: 300 °C, medzné teploty vznietenia: 0°C (dolná hodnota) a 40°C (horná hodnota).

 

Riedidla

Riedidla (na báze acetónov) sú ľahko vznetlivé, bezfarebné kvapaliny a aromatickým zápachom. Veľmi rýchle sa odparujú a tvoria so vzduchom výbušnú zmes. Vzniecujú sa ľahko od horúcich plôch, od iskier a od otvoreného plameňa. Sú ťažšie než vzduch.

 

Acetón

            Bod vzplanutia                                     18°C

            Teplota vznietenia                                465°C

            Spalné teplo (výhrevnosť)                     28 470 MJ.kg-1

            Medze výbušnosti                                dolná » 2.2      horná » 13.0

            Trieda nebezpečnosti                           I.

 

Riedidla C – 6000, S – 6001, S – 6006, a podobne

            Bod vzplanutia                                     18°C ¸ 21°C

            Teplota vznietenia                                217°C ¸ 446°C

Trieda nebezpečnosti                           I.

 

Latky a látkové hmoty

ľahko vznetlivé kvapaliny. Nebezpečenstvo požiaru môžu vyvolať riedidla (organické kvapalné látky, živočíšne alebo rastlinné oleje), tak aj rozpustné alebo emulgované polyméry organických produktov.

 

Bod vzplanutia                                     0°C ¸ 60°C

            Teplota vznietenia                                » 300°C

            Medzné teploty vznietenia                     dolná » 0°C      horná » 40°C

 

Epoxidové farby

 

            Sú to za studená tvrdnúce, dvojzložkové náterové hmoty, teplota vznietenia: 325°C, Dolná medza výbušnosti: 44 g.m-3, trieda nebezpečnosti: II., skupina vznietenia: T3.

 

Maximálna denná spotreba lakov a náterových hmôt (riedidiel) na povrchovú úpravu výrobkov na pracovisku je .............. kg, litrov.

 

Pozn. v tejto časti konkrétne uviesť: aké laky a náterové látky sa používajú a ich požiarnotechnické charakteristiky a ich prípustné množstvá na pracovisku, aké riedidla a ich požiarnotechnické charakteristiky a ich prípustné množstvá.

 

 

C. POŽIADAVKY NA PRACOVISKO NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI

 

C.1 VŠEOBECNE

       V lakovni je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom.

       Lakovňa musí byť viditeľne označená bezpečnostnými značkami s nápisom „ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM“.

       Vyššie uvedené bezpečnostné značky musia byť umiestnené pred vstupom do lakovni a podľa potreby aj na vhodných miestach.

       Zvárať v tomto priestore možno iba za stanovených podmienok v písomnom pokyne.

       V tomto priestore musia byť umiestnené prevádzkové pokyny, požiarne poplachové smernice, požiarny poriadok pracoviska, príloha - protipožiarna hliadka pracoviska, úlohy členov protipožiarnej hliadky.

       Prevádzkovať všetky zariadenia v lakovni je možné iba podľa technologického postupu, resp. prevádzkovým predpisom.

       Vykonávať pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky v lakovni, pravidelné prevádzkové údržby technických a technologických zariadení podľa platných predpisov.

       Manipulácia so zariadením, opravy, čistenie a kontrola zariadení v lakovni priestore sa vykonávajú v zmysle platných predpisov.

       Zakázané je vykonávať neodborné zásahy do všetkých technických a technologických zariadení.

       Počas pracovného cyklu (pri striekaní, lakovaní, sušení) vetrať odsávacím zariadením alebo stále otvorenými vetracími otvormi tak, aby bola zabezpečená potrebná výmena vzduchu.

       Koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste v lakovni nesmie prekročiť 25 % dolnej medze výbušnosti.

       V lakovni musí sa udržiavať náležitý poriadok.

       Usadeniny a zvyšky náterových látok sa musia v termínoch určených v prevádzkovom predpise bezpečným spôsobom odstrániť na vopred určené miesto, t. j. .............

       Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov náterových hmôt a podobných materiálov musí byť v lakovni nádoba z nehorľavého materiálu so samozatvárateľným vekom. Obsah nádoby sa denne odstraňuje a umiestňuje na vyhradené bezpečné miesto, t. j. ................

       Pri zmene druhu náterovej látky treba priestor upraviť tak,  aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru ich vzájomnou reakciou.

       Nepovolaným osobám je vstup do lakovne prísne zakázaný.

       Manipulovať s horľavými kvapalinami (náterovými látkami, lakmi, riedidlami) môže iba zamestnanec, ktorý bol poučený a preškolený na vykonávanie činnosti.

       V lakovni nesmú sa skladovať iné horľavé materiály alebo horeniu podporujúce materiály.

       Obaly s horľavými kvapalinami (náterovými látkami) musia byť označené nápisom upozorňujúcim na ich obsah a triedu nebezpečnosti.

       Zakazuje sa skladovať horľavé kvapaliny (náterové látky) v otvorených nádobách.

       Výrobné zariadenia v lakovni musia byť vyhotovené z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemický odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar.

       Prívodné hadice náterových látok, riedidiel a práškových plastov musia byť vyhotovené z elektrostatický vodivého materiálu.

       Kovové časti výrobných zariadení lakovne vrátane potrubných rozvodov náterových látok a riedidiel musia byť vodivo prepojené a uzemnené.

       Výrobné zariadenia na povrchovú úpravu výrobkov z elektrický vodivého materiálu, ktorých celková plocha je väčšia ako 0,5 m2, musia byť technický vyhotovené tak, aby umožňovali uzemnenie týchto výrobkov.

       Rozvodné potrubia náterových látok a riedidiel musia byť vyhotovené tak, aby sa v prípade vzniku požiaru, havárie mohol ich obsah bezpečne vypustiť a umiestnené tak, aby sa nemohli zohriať na teplotu vyššiu, ako je teplota vznietenia kvapaliny dopravovanej potrubím, znížená o 50°C.

       Pri nanášaní náterových látok v elektrickom poli musia byť dopravné zariadenia vyhotovené tak, aby sa hodnota zvodového odporu striekacieho zariadenia predpísaná výrobcom neprekročila a aby v mieste styku s výrobkom nemohla preskočiť iskra.

       Kolesa nekoľajových dopravných prostriedkov používaných v lakovni musia byť neiskrivé, elektrostaticky vodivé obruče.

       Kontinuálne dopravné zariadenia pri nanášaní náterových látok máčaním alebo polievaním, musia byť vyhotovené tak, aby ich nebolo možné uviesť do činnosti, ak nie je zároveň v činnosti odsávacie zariadenie.

       V priestoroch lakovne musí byť zabezpečená výmena vzduchu prirodzeným vetraním alebo vzduchotechnickým zariadením.

       Vzduchotechnické zariadenia musia byť riešené tak, aby sa nimi nemohol šíriť požiar a jeho splodiny.

       Pri výmene vzduchu vnútri výrobného zariadenia nesmie koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste lakovne prekročiť 25 % dolnej medze výbušnosti.

       Vzduchotechnické zariadenia musia byť vybavené účinným filtrom na zachytávanie horľavých aerosólov z náterových látok.

       Horľavé aerosóly, plyny a pary z náterových látok hmôt sa z rôznych požiarnych úsekoch možno odsávať do spoločného odsávacieho potrubia vzduchotechnického zariadenia za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.

       Znečistený vzduch sa nesmie odsávať cez ovládače elektrických zariadení.

       Zariadenie na odsávanie prestrekov náterových látok musí byť zabezpečený tak, aby sa zabránilo možnosti výbuchu, resp. požiaru.

       Priestor, v ktorom sa nanášajú náterové hmoty máčaním alebo polievaním musí byť zakrytý a odsávaný tak, aby sa v ňom nemohla vytvoriť nebezpečná koncentrácia plynov alebo pár a aby v ňom bola zabezpečená aspoň 10-násobná výmena vzduchu za hodinu.

       Otvorené technologické zariadenie (kade, vane a pod.) s náterovými látkami I. a II. Triedy nebezpečnosti musia mať miestne odsávanie.

       V lakovni sa musí udržiavať náležitý poriadok. Usadeniny a zvyšky náterových látok sa odstraňujú bezpečným spôsobom pravidelne, v termínoch určených v prevádzkovom predpise.

       V lakovni  sa môžu náterové látky skladovať iba v príručných skladoch náterových látok.

       Na podlahe lakovne musia byť odlíšiteľnými farebnými pásmi alebo tabuľkami umiestnenými na výrobnom zariadení vyznačené nebezpečné pásma so zónou 2 alebo so zónou 1.

       V lakovniach nie je dovolené odkladať horľavé a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v prevádzkarni.

 

Striekacia kabína musí byť vyhotovená tak, aby:

§    Pracovný otvor, v časti na ručné nanášanie bol situovaný tak, aby obsluhu nemohol zasiahnuť plameň vzniknutý v časti striekacej kabíny na automatické nanášanie.

§    Časť na automatické nanášanie musí byť vybavená na neutralizáciu elektrostatického náboja s takou istou mierou bezpečnosti, ako časť striekacej kabíny na ručné nanášanie.

§    V časti na ručné nanášanie kabína bola vybavená automatickým zariadením na likvidáciu lokálneho zahorenia a výbuchu v lúči náterových hmôt a práškových plastov prúdiacich z pištole.

§    Rozprašovacie zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby sa pri prerušení odsávania striekacej kabíny alebo pri zastavení kontinuálneho dopravného zariadenia prerušil prívod náterových látok.

§    Dvere na striekacej kabíne na automatické alebo ručné nanášanie náterových látok alebo do priestoru ich nanášania musia byť vybavené dverovými kontaktmi, ktoré pri ich otvorení vypnú výrobné zariadenie. Tieto kontakty nesmú ovplyvňovať činnosť zariadení na ochranu proti požiaru a výbuchu.

§    Ak je inštalovaný priemyselný robot, musí byť vyhotovený a umiestnený tak, aby jeho činnosť nemohla ovplyvňovať funkcie zariadení na ochranu proti požiaru a výbuchu.

§    Zariadenia na ochranu proti požiaru a výbuchu, musia byť vybavené:

-       Elektrickou požiarnou signalizáciou alebo obdobným zariadením na zistenie požiaru.

-       Stabilným hasiacim zariadením alebo zaplavovacím zariadením.

-       Zariadením na likvidáciu lokálneho zahorenia alebo výbuchu v lúči náterovej látky a práškového plastu prúdiacich z pištole s trvalým zdrojom elektrickej energie, okrem striekacích kabín, v ktorých sa nanášajú vodou riediteľné náterové hmoty.

-       Elektrická požiarna signalizácia, alebo obdobné zariadenie na zistenie požiaru v striekacích kabínach na automatické nanášanie náterových látok alebo práškových plastov musí zabezpečiť:

a)     Vypnutie ventilátorov,

b)    Zastavenie dopravy striekaných predmetov,

c)     Vypnutie funkcie priemyselného robota,

d)    Zastavenie prívodu náterových látok.

§    Zariadenie na likvidáciu lokálneho zahorenia alebo výbuchu v lúči náterovej látky alebo práškového plastu prúdiacich z pištole musia začať svoju činnosť do 20 milisekúnd od vzniku zahorenia alebo výbuchu, zabezpečiť automatické vypnutie ventilátorov, kontinuálneho dopravného zariadenia a zdroja vysokého napätia a zastavenie prívodu náterových látok alebo práškových plastov, zariadenia musia svoju činnosť signalizovať optický a akustický.

§    V striekacej kabíne sa musí udržiavať náležitý poriadok.

§    V striekacej kabíne je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

§    Na vstupných dverách musí byť značka s nápisom „Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa“.

§    Pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli sa nesmie fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom do vzdialenosti 5 m od miesta nanášania. Zákaz musí byť viditeľne označený značkou a nápisom „Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa“.

§    Výrobky z elektrický vodivým materiálom s celkovou plochou väčšou ako 0,5 m2 musia byť pri nanášaní náterovými látkami uzemnené.

§    V striekacej kabíne nie je dovolené odkladať horľavé a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v kabíne.

§    Zariadenie na nanášanie práškových plastov možno uviesť do činnosti až po zapnutí vetrania striekacej kabíny a zariadenia na nanášanie náterových hmôt, len ak bol vzduch v striekacej kabíne vymenený v celom objeme aspoň dvakrát.

§    Meracie prístroje a uzatváracia armatúra na striekacej kabíne musia byť umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné a umožňovali ľahkú a bezpečnú obsluhu.

§    Východy zo striekacej kabíny musia viesť na voľné priestranstvo.

§    Vo vzdialenosti najmenej 5 m od striekacej kabíny sa nesmie ukladať horľavý materiál a nemožno vykonávať činnosti, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.

 

C.2 POŽIARNE ZARIADENIA

       V lakovni sú umiestnené, inštalované:

a)   Prenosné a pojazdné hasiace prístroje v počte ...... ks a typov .................................., ktoré sú umiestnené (uviesť miesto umiestnenia, označiť piktogramami a zabezpečiť ich proti nepriaznivým účinkom prostredia).

b)   Hadicové zariadenia

-        hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou (s ručným ovládaním, s automatickým ovládaním) v počte .........

-        nástenné hydranty s plochými hadicami typu (C alebo D) v počte ..........

c)   Vonkajší vodovod na zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Prenosné, pojazdné hasiace prístroje, hadicové zariadenia musia byť trvalo v akcieschopnom stave a musia mať pravidelnú kontrolu v zmysle platných predpisov. Nesmú sa zakladať tovarom a musia byť stále prístupné.

 

d)   Elektrická požiarna signalizácia typu ..........., ktorá pozostáva z hlásičov, tlačidlových hlásičov.

Elektrická požiarna signalizácia musí mať sprievodnú dokumentáciu a musia sa pravidelne vykonávať kontroly v zmysle platných predpisov.

e)   Stabilné hasiace zariadenie typu ...............

Stabilné hasiace zariadenie musí mať sprievodnú dokumentáciu a musia sa pravidelne vykonávať kontroly a skúšky v zmysle platných predpisov.

f)    Požiarne uzávery (požiarne dvere)

Požiarne uzávery musia mať sprievodnú dokumentáciu a musia sa vykonávať pravidelné kontroly v zmysle platných predpisov.

g)   a ďalšie.

 

C.3 STAVEBNÉ  POŽIADAVKY

§    Lakovňa  môže byť umiestnená len v stavbe s jedným nadzemným podlažím alebo v najvyššom nadzemnom podlaží viacpodlažnej stavby. V iných nadzemných podlažiach alebo v prvom podzemnom podlaží môže byť umiestnená, len ak je vybavená zariadením na zistenie:

-          25 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní náterových látok,

-          50 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní práškových plastov.

       Podlahy, steny a strop lakovne musia byť vyhotovené z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemický odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar.

       Podlaha lakovne musí byť spádovaná s odvodom do samostatnej chemickej kanalizácie.

       Elektrostatická vodivá podlaha musí byť vyhotovená: v lakovniach so zónou 1, v lakovniach so zónou 2 iba pri ručnom nanášaní náterových látok alebo pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli.

       V lakovni, v ktorej sa používajú horľavé kvapaliny, nesmú byť zhora prístupné káblové kanály.

       Vo vnútorných priestoroch lakovni s objemom väčším ako 30 m3 a s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu musia byť v stavebných konštrukciách výfukové plochy.

       Lakovňa musí mať najmenej dva východy otvárateľné zvonku i zvnútra vedúce do chránenej únikovej cesty, na voľné priestranstvo alebo do komunikačného priestoru v stavbe odvetraného prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním.

       Východy z lakovne majú byť podľa možnosti umiestnené na protiľahlých stranách prevádzkarne.

       Priestor lakovne, v ktorom sa používajú horľavé kvapaliny, musí mať havarijnú a záchytnú nádrž.

       Vývody odsávacieho potrubia vzduchotechnického zariadenia nad strechu objektu musia byť vzdialené najmenej 1,5 m od stavebných konštrukcii z horľavých látok a musia zabezpečiť rozptyl znečisťujúcich látok tak, aby sa nemohli spätne nasávať do prevádzkarne.

 

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie:

       Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie riešiť v zmysle platných predpisov.

       Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

       Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.

       Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje :

-     nápis PRESTUP,

-     symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,

-     názov systému tesnenia prestupu,

-     mesiac a rok zhotovenia,

       názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.

 

C.4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A BLESKOZVODNÁ OCHRANA

       Elektrické zariadenia v lakovni sú inštalované:

-     do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín

-     do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu pár horľavých kvapalín

       Odborné prehliadky elektrických zariadení musia byť zabezpečené pravidelne v zmysle platnej legislatívy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

       Elektrické zariadenia musia byť pravidelne kontrolované osobami s príslušnou kvalifikáciou.

       Hlavné vypínače elektrickej energie musia byť viditeľne označené a trvalé prístupné.

       Dočasné elektrické zariadenie nesmie byť zriadené v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

       Elektrické zariadenie musí podliehať počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu.

       Elektrické svietidlá sa prevádzkujú v súlade s ich sprievodnou dokumentáciou, pri jestvujúcich, ak sprievodná dokumentácia nie je k dispozícii, elektrické svietidlá sa prevádzkujú tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru.

       V čase pracovného pokoja sú všetky elektrické zariadenia vypnuté okrem tých, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo bezpečnostných dôvodov nemožno vypnúť (núdzové osvetlenie, vykurovanie, vetranie a pod.).

       Núdzové vypnutie elektrických zariadení sa rieši tak, aby sa dalo vykonať z miesta mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru.

       Elektrické svietidlo musí byť v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, ak výrobca neurčil bezpečnú vzdialenosť, tak sa za bezpečnú vzdialenosť považuje vzdialenosť, pri ktorej tepelný tok svetelného zdroja nespôsobí zohriatie horľavej látky na hodnotu najmenej o 75 °C nižšiu, ako je teplota vznietenia príslušnej horľavej látky.

       Rozvádzač elektrickej energie musí byť prístupný pre obsluhu a pre bezpečné vypnutie elektrickej energie.

       V prípade poškodenia elektrického zariadenia prevádzkovateľ zabezpečí jeho odpojenie od napätia.

       Objekt lakovne musí byť vybavený ochranou pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodom).

       Bleskozvody sa udržujú v bezchybnom technickom stave a kontrolujú sa v lehotách podľa platnej legislatívy, ako aj po zistenom zásahu bleskom.

       Zistené nedostatky na bleskozvode sa odstraňujú bez zbytočného odkladu.

 

Pozn. Doplniť je možné o ďalšie požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi podľa miestnych podmienok.

 

 

D.   ZOZNAM MIEST A ZARIADENÍ ALEBO ICH ČASTÍ SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU ALEBO VÝBUCHU A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE VZNIKU A ŠÍRENIA POŽIARU

 

v  Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je celý  priestor pracoviska „prevádzkareň, lakovňa a striekacia kabína“.

Opatrenia

Dodržiavať všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v tomto požiarnom poriadku, hlavne nefajčiť a nemanipulovať s otvoreným ohňom.

 

v  Elektrické zariadenia (svietidla, zásuvky, elektrické vedenia, bleskozvod a pod)

 

Opatrenia:

§   Musia mať krytie zodpovedajúce určeniu vonkajších vplyvov.

§   Podľa druhu prostredia vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení.

§   Elektrické zariadenia pravidelne čistiť od nánosov náterových látok.

§   Obsluhovatelia nesmú vykonávať výmeny, resp. opravy elektrických zariadení pod napätím vrátane výmeny žiaroviek, poistiek, ističov a pod.

§   Vyššie uvedené výmeny a opravy na elektrických zariadeniach môžu len pracovníci s odbornou spôsobilosťou.

§   Počas prevádzky je zakázané opravovať poistky a prevádzkovať elektrické osvetlenie bez predpísaných ochranných krytov.

§   V prípade poškodenia elektrických zariadení (mechanické poškodenie), tieto ihneď odstaviť a zabezpečiť cestou nadriadených opravu alebo výmenu zariadení.

 

v  Vzduchotechnické zariadenia

 

Opatrenia:

§   Pravidelne (podľa prevádzkové predpisu) vymieňať filtre.

§   Znečistený vzduch sa nesmie odsávať cez ovládače elektrických zariadení.

§   Zariadenie na odsávanie musí byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo možnosti výbuchu.

 

v  Zariadenie na likvidáciu lokálneho zahorenia

 

Opatrenia:

§   Lúč náterovej hmoty alebo práškového plastu z pištole musí začať svoju činnosť do 20 milisekúnd.

§   Venovať zvýšenú pozornosť automatickému vypnutiu ventilátora.

§   Zastavenie prívodu náterových látok alebo práškových plastov.

§   Venovať pozornosť zdrojom vysokého napätia.

 

v  Prívodné hadice náterových hmôt a riedidiel

 

Opatrenia:

§   Poškodené hadice ihneď vymeniť.

§   Rozliate náterové látky a riedidla ihneď odstrániť.

§   Hadice vymeniť len za také, aké sú predpísané.

§   Vykonávať pravidelnú kontrolu celistvosti.

 

v  Kovové časti výrobných zariadení

 

Opatrenia:

§   Pravidelne vykonávať kontrolu či sú vodivo prepojené a uzemnené.

§   Pravidelne doťahovať spoje.

 

Pozn. Doplniť je možné o ďalšie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie a šírenia požiaru podľa miestnych podmienok (napr. ventilátor a pod.),

 

 

E.   OSOBITNÉ POVINNOSTI ZAMESTNANCOV

 

§   Všetci zamestnanci, ktorí sa trvalé alebo prechodne zdržujú na uvedenom pracovisku, sú povinní v plnom rozsahu dodržiavať všetky ustanovenia tohto požiarneho poriadku, technologické predpisy, prevádzkové predpisy, zákazy, príkazy, pokyny a nariadenia na úseku ochrany pred požiarmi.

§   Dodržiavať prevádzkový predpis, hlavne:

-       Obsluhovať zariadenia podľa návodu výrobcov.

-       Dodržiavať termíny čistenia zariadení podľa stanovených harmonogramov.

-       Dodržiavať návod na poskytnutie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch elektrickým prúdom, otravách výparmi rozpúšťadiel a pri iných možných úrazoch.

§   Nesmú poškodzovať a zneužívať prenosné (pojazdné) hasiace prístroje, požiarne vodovody (nástenné hydranty) a udržiavať ich trvale v akcieschopnom stave.

§   Musia vedieť použiť prenosné (pojazdné) hasiace prístroje, požiarne vodovody (nástenné hydranty).

§   Musia poznať miesto a spôsob vypínania všetkých elektrických a iných zariadení.

§   Nesmú zakladať  únikové cesty, prístupové cesty a nástupné plochy, ako aj prenosné pojazdné hasiace prístroje, požiarne vodovody (nástenné hydranty), vypínače elektrických  zariadení a iných zariadení materiálom.

§   Každý nedostatok (ak je to možné) odstrániť, ak to nie je možné, v takom prípade ihneď zariadenie odstaviť a oznámiť nadriadeným.

§   Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom na všetkých miestach, ktoré sú vyznačené bezpečnostnými a výstražnými tabuľkami a značkami.

§   V prípade vzniku požiaru, ihneď sa snažiť uhasiť dostupnými prostriedkami (prenosné pojazdné hasiace prístroje, požiarne vodovody – nástenné hydranty), ak to nejde, privolať hasičskú jednotku podľa požiarnych poplachových smerníc a riadiť sa podľa požiarneho evakuačného plánu, príp. havarijného plánu, ak sú spracované.

§   Obsah nádoby so zvyškami náterových hmôt a podobných materiálov denne odstraňovať a umiestňovať na vopred určené bezpečné miesto, t. j. ......................

§   Po ukončení prác pred odchodom vykonať kontrolu pracoviska, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vypnúť elektrický prúd, odstaviť ostatné zariadenia.

§   Pri výmene žiaroviek, elektrické svietidla opatriť predpísanými ochrannými krytmi.

§   V priestore prevádzkarne, lakovni a striekacej kabíny používať iba neiskriace náradie.

§   Osoby v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musia používať ošatenie a osobné ochranné pracovné prostriedky z neelektrizujúcich materiálov. 

§   Do priestorov prevádzkarne, lakovne a striekacej kabíny ZAKAZUJE sa nosenie zápaliek, zapaľovačov a iných predmetov (ktoré by mohli vyvolať výbuch).

§   Do priestoru prevádzkarne, lakovni a striekacej kabíny  majú počas striekania zákaz vstupu iné osoby, okrem obsluhy.

§   Počas striekacích prác je zakázané vzdialiť sa s pracovného priestoru striekacej kabíny.

§   Pracovať tak, aby nezavádzali príčiny vzniku požiaru alebo výbuchu (dodržiavať všetky zákazy, príkazy a pokyny).

§   V prípade požiaru ak je možné použiť stabilné hasiace zariadenie (ak má aj prípadné ručné ovládanie), tak ho použiť (vedieť spôsob ovládania).

 

Pozn. Doplniť je možné o ďalšie osobitné povinnosti zamestnancov podľa miestnych podmienok.

 

PROTIPOŽIARNA HLIADKA PRACOVISKA

 

§   Dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska.

§   Vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, (prívodov horľavých látok a pod.) a vypnutie elektrického prúdu.

 

Členovia protipožiarnej hliadky pracoviska najmä

§   Dohliadajú, aby pred odchodom zamestnancov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, (prívody horľavých látok a pod.) a vypnuté všetky spotrebiče.

§   Kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k ním.

 

ÚLOHY

 

VEDÚCI HLIADKY:  .......................................

 

§   Určuje úlohy (a kontroluje) jednotlivých členov hliadky.

§   Hlási vznik požiaru na vlastnú ohlasovňu požiarov (miestnu ohlasovňu požiarov).

§   Vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä privolanie pomoci a zdolávanie požiaru a organizuje činnosť hliadky.

 

Člen č. 1: ............................................................

 

§   Vykonáva opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, zatvára požiarne uzávery.

§   Zatvára (prívody horľavých látok a pod.), vypína elektrický prúd.

§   Vykonáva zásah hasiacimi prístrojmi a inými hasiacim prostriedkami.

 

Člen č. 2: ...........................................................

 

§   Vykonáva hasiaci zásah požiarnym vodovodom (nástennými hydrantmi) a inými hasiacim zariadeniami.

 

Člen č. 3: ..........................................................

 

§   Vykonáva záchranu ohrozených osôb.

§   Vykonáva evakuáciu osôb, zvierat, materiálov a pod.

 

Vypracoval :

.......................................................

..........................

........................................

 

Meno, priezvisko

podpis

dátum vyhotovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schvaľuje :

 

 

 

.......................................................................

Fyzická osoba - podnikateľ alebo ňou poverená osoba