Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

Obec: 

 

 

Č.p.:                                                                          V ..............................dňa ....................

 

 

 

 

 

 

 

M e n o v a n i e

do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce

 

 

Starosta obce Vás v zmysle ustanovení § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov menuje za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce.

 

 

Meno a priezvisko: ..................................................dátum nar.: .................................

Adresa bydliska    : .....................................................................................................

Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum) :....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               .........................................

                                                                               meno a priezvisko starostu obce,

                                                                              podpis a odtlačok úradnej pečiatky

 

Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: