Žiadosť o udelenie súhlasu na usporiadanie verejne prístupného podujatia

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

..................................................................................................................................................................

(Názov fyzickej osoby - podnikateľa)

 

 

 

Číslo : ................                                                                               V ...................................

 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru

v ...............................................

..................................................

..................................................

 

 

 

VEC: Žiadosť o udelenie súhlasu na usporiadanie verejne prístupného podujatia

 

Týmto Vás žiadame v zmysle § 21 písm. m) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu a ustanovenie podmienok na usporiadanie podujatia, na ktorom sa zúčastni väčší počet osôb v objekte, ktorý nie je na tento účel určený,

 

Verejne prístupné podujatie ................................... (kultúrno-športovej akcie) s názvom ................................... („Študentská párty“) sa uskutoční v uzavretom priestranstve objekte ............................... na ulici ................................... dňa ................................

 

Verejné prístupné podujatie je organizované v čase od .......... do .......... hod. a je spojené ............................................. (napr. s vystúpením hudobných skupín a súťažami). Na podujatí sa zúčastní viac ako .......... (500) osôb.

 

 

K žiadosti prikladáme :

§   Pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatí + prílohy,

§   Tematický a časový plán odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky,

§   Záznam o vykonaní odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky,

§   Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného (pojazdného) hasiaceho prístroja,

§   Záznam o kontrole požiarneho vodovodu (hadicového zariadenia),

§   Grafické vyznačenie únikových ciest.

 

 

 

 

 

Vypracoval:

...........................................

Meno, priezvisko

....................................

Podpis

...................................

Dátum vyhotovenia

...........................................................

Fyzická osoba - podnikateľ