Požiarny poriadok pre pracovisko KRAJČÍRSKEJ DIELNE

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

POŽIARNY PORIADOK PRE PRACOVISKO KRAJČÍRSKEJ DIELNE

 

 

A.   STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU A CHARAKTERISTIKA NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU NA PRACOVISKU

 

Krajčírska dielňa je umiestnená v jednopodlažnom objekte (dvoj, troj ....) . Objekt je vybudovaný z nehorľavých materiálov, je opatrený bleskozvodnou ochranou a je vykurovaný ......................... V krajčírskej dielni sú inštalované elektrické zariadenia (svietidla, zásuvky ..........). Sú (nie sú) inštalované požiarne uzávery – požiarne dvere.

 

Krajčírska dielňa pozostáva z nasledujúcich miestností : sklad látok (kde sa vykonáva príjem materiálov a expedícia hotových výrobkov), krajčírska dielňa, kancelária.

 

V sklade látok sa skladujú polotovary (látky) a hotové – vyrobené výrobky.

 

V krajčírskej dielni z látok (polotovarov) rôzneho druhu pri výrobe dochádza k strihaniu látok, ktoré sa vykonáva:

§   ručným strihaním (nožnicami)

§   elektrickým strihaním (elektrickými nožnicami)

 

Po zostrihaní látok sa tieto presúvajú na ďalšie spracovanie – zošívanie. Zošívanie jednotlivých strihov látok sa vykonáva rôznymi druhmi elektrických šijacích strojov. V krajčírskej dielni sa používajú elektrické šijacie stroje ......................

 

Ušité a zhotovené výrobky sa ďalej upravujú žehlením (elektrickými žehličkami), naparovacími strojmi, fixačnými - formovacími strojmi. Hotové výrobky (alebo upravené výrobky) sú balené do papierových kartónov a potom sú uložené v sklade a sú pripravené na expedíciu.

 

Pri manipulácii s týmito materiálmi hlavne bavlnárskeho charakteru dochádza k vytváraniu textilného prachu (pri spracovaní a uskladňovaní), ktorý je z hľadiska ochrany pred požiarmi veľmi nebezpečný. Vytváraný prach je horľavý a výbušný. Prach, ktorý môže byť ľahko zvírený, môže vyvolávať schopnosť ďalších reakcií.

           

Okrem uvedených materiálov sa v krajčírskej dielni používajú aj ďalšie horľavé látky : papier - kartón.

 

Požiarne nebezpečenstvo môže vzniknúť pri používaní otvoreného ohňa, plameňa, fajčenia, prípadne samovznietenia,  pri žehlení a naparovaní a pod..

 

 

B.   POŽIARNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY SPRACÚVANÝCH A POUŽÍVANÝCH SUROVÍN A MATERIÁLOV A ICH NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ MNOŽSTVA NA PRACOVISKU

 

V krajčírskej dielni sa spracováva bavlna, vlna, syntetické materiály (PAD, PES, PAN ............) a rôzne modifikácie a kombinácie týchto látok. Sú to horľavé materiály v prevažnej väčšine s bodom vznietenia od 300°C. Pri spracovávaní týchto materiálov dochádza k tvorbe prachu. Okrem toho, značné nebezpečenstvo vyplýva aj zo skutočnosti, že v prípade, ak sú tieto materiály nasýtené olejom alebo tukom, v spojitosti so vzduchom (hlavne vlna a bavlna) tvoria oxidáciu, pričom vzniká zvýšená teplota, ktorá zapáli vlákno. Týmto spôsobom môže dôjsť k samovznieteniu. Pri manipulácii s materiálom (PES, PAD ....) dochádza k vytváraniu statickej elektriny. So zvýšeným množstvom používaných chemických vlákien sa spracováva stále väčšie množstvo POLYAKRYLONITRILOVÝCH vlákien. Vo výrobnom procese je tento materiál nezávadný, ale v prípade požiaru sa tvoria KYANOVODÍKY. Množstvo kyanovodíka silne kolíše a závisí na intenzite horenia alebo tlenia. Na 1 kg vláknitého materiálu sa počíta s množstvom 1,5 až 15 g kyanovodíka. Najvyššia prípustná koncentrácia je 3 mg/m3, jednorazová 15 mg/m3, pričom 100 mg/m3 spôsobuje smrť osoby za cca 30 minút. Z uvedených skutočností je možné dedukovať, že pri požiari (tlení) polyakrylonitrilu je potrebné počítať s vážnym ohrozením zamestnancov.

 

Hasivo: možné použiť vodu, ťažkú, strednú a ľahkú penu, prášky.    

 

Na pracovisku je možné skladovať : .............................. kg materiálu (látok)

 

Kartón   

 

Podstatou papierovej hmoty sú bunky z rastlín. Z buniek je zložené rastlinné telo. Bunkám sa odborne hovorí „CELULA“ a od tohto názvu je odvodené slovo „CELULÓZA“. Kartón obsahuje prevažne celulózu vyrobenú chemicky. Ďalej sú tam pridané prísady a lepidlá.

§   Kartón, tak ako papier je horľavý materiál zložený prevažne z celulózy. Pri skladovaní vo vrstvách má sklon k tepelnému samovznieteniu. Teplota samovznietenia : 100 °C.

§   Pri skladovaní vo vrstvách kartón je potrebné chrániť pred zdrojom tepla s teplotou vyššou než 100 °C.

§   Najúčinnejšia hasiaca látka na hasenie kartónového materiálu je voda, ťažká, stredná a ľahká pena.

§   Kartón, kartonáž má bod horenia okolo 260 °C a teplotu vznietenia 430 °C

 

Najväčšie prípustné množstvo skladovaného množstva kartónu je ............ kg .

 

                                                            

C.   POŽIADAVKY NA PRACOVISKO NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED  POŽIARMI

 

§   Krajčírska dielňa tvorí samostatný požiarny úsek (ak je v schválenej projektovej dokumentácii).

§   Otvory v požiarnodeliacich konštrukciách musí chrániť požiarny uzáver (požiarne dvere), (ak je v schválenej projektovej dokumentácii a tvorí samostatný požiarny úsek)

§   Všetky prestupy potrubných rozvodov (vykurovania, vedení elektrickej energie, odsávacích zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami musia byť utesnené po celej hĺbke prestupu nehorľavou hmotou.

§   Objekt, kde sa nachádza krajčírska dielňa musí byť vybavený bleskozvodom.

§   Výrobné zariadenia v krajčírskej dielni musia byť uzemnené.

§   Elektrické zariadenia umiestnené v krajčírskej dielni musia mať krytie zodpovedajúce určenému druhu prostredia.

§   Odborné prehliadky elektrických zariadení musia byť zabezpečené pravidelne v zmysle platnej legislatívy.

§   V priestoroch krajčírskej dielne musí byť zabezpečená výmena vzduchu prirodzeným vetraním alebo vzduchotechnickým zariadením.

§   Vzduchotechnické zariadenia musia byť riešené tak, aby sa nimi nemohol šíriť požiar a jeho splodiny.

§   Vzduchotechnické zariadenia musia byť vybavené účinným filtrom na zachytávanie prachov.

§   Zariadenie na odsávanie prachov musí byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo možnosti ich požiaru a výbuchu.

-       V priestore krajčírskej dielne (skladu) musí byť umiestnený prevádzkový predpis (všetkých strojných zariadení), požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán.

§   V priestoroch krajčírskej dielne a v sklade sa musí udržiavať patričný poriadok.

§   Usadeniny a zvyšky prachov v prevádzke sa musia bezpečným spôsobom odstrániť v termínoch určených v prevádzkovom predpise t. j. v termíne .........................

§   Na odkladanie zvyškov textilných materiálov a podobných materiálov musí byť priestore krajčírskej dielne umiestnená nádoba z nehorľavého materiálu so samozatvárateľným vekom.

§   V priestore krajčírskej dielne, skladu polotovarov a hotových výrobkov je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

§   Na vstupných dverách do krajčírskej dielne a skladu musí byť bezpečnostné označenie s nápisom „ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM“.

§   V krajčírskej dielni a v sklade nie je dovolené odkladať horľavé a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou tohto pracoviska.

§   Priestory krajčírskej dielne a skladu musia byť vybavené:

§   prenosnými  (pojazdnými) hasiacimi prístrojmi,

§   požiarnym vodovodom (nástennými hydrantmi).

§   Nepovolaným osobám je vstup do  priestoru krajčírskej dielne a skladu zakázaný.

§   Zvárať na tomto pracovisku možno iba za stanovených podmienok v písomnom pokyne.

§   Prenosné a pojazdné hasiace prístroje musia byť trvalo v akcieschopnom stave a musia mať pravidelnú kontrolu v zmysle platných predpisov.

§   Všetky únikové cesty, únikové východy sa musia udržiavať voľné (nesmú byť zatarasené a nesmie sa na nich nič skladovať).

§   Prístup k prenosným a pojazdným hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom (nástenným hydrantom), elektrickým rozvádzačom (hlavným uzáverom vody, plynu a elektrickej energie) musí byť stále voľný.

§   Osvetľovacie telesá, elektrická inštalácia a podobné zariadenia musia byť pravidelné čistené od usadeného prachu a iného horľavého materiálu v termínoch podľa prevádzkového predpisu, t. j. ...................................

§   Je zakázané z elektrického osvetlenia odoberať predpísané ochranné kryty a opravovať elektrické zariadenia pod napätím.

§   Ak v krajčírskej dielni, v sklade je ústredné vykurovanie musí byť pravidelne čistené od usadeného textilného prachu a iných materiálov. (Na vykurovacích telesách sa nesmú skladovať horľavé materiály).

§   V prevádzkových priestoroch krajčírskej dielne, v sklade môžu byť skladované materiály potrebné na výrobu len v takých (............) množstvách, ktoré sú na výrobu bezpodmienečne nutné.

§   Prevádzkovateľ udržiava elektrické zariadenia v bezpečnom prevádzkyschopnom stave a zabezpečuje vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok.

 

Elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok musí spĺňať tieto podmienky :

§   vyhotovenie, umiestnenie a prevádzka elektrického zariadenia nesmie spôsobiť vznietenie alebo zapálenie tuhých horľavých látok,

§   neizolované elektrické vedenie musí byť pevne uložené a chránené umiestnením alebo krytom proti možnosti vzniku elektrického skratu spôsobeného cudzími predmetmi,

§   elektrické zariadenie s horľavou náplňou musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu,

§   vznik požiaru tuhých horľavých látok od existujúceho elektrického zariadenia s horľavou náplňou musí byť zabránené vhodným technickým opatrením,

§   hlavný rozvádzač musí byť umiestnený mimo miesta s nebezpečenstvom požiaru tuhých horľavých látok,

§   podružný rozvádzač elektrického zariadenia nesmie byť založený ani čiastočne zasypaný tuhými horľavými látkami a musí mať zachovaný manipulačný priestor,

§   najvyššia dovolená povrchová teplota elektrického zariadenia, s ktorým môžu prísť tuhé horľavé látky do styku, musí byť najmenej o 50 °C nižšia, ako je najnižšia teplota vznietenia tuhej horľavej látky, ktorá sa nachádza v danom priestore, nesmie byť elektrické zariadenie v trvalom styku s tuhými horľavými látkami alebo musí byť použitý iný vhodný spôsob na zabránenie styku tuhých horľavých látok s povrchom elektrického zariadenia.

 

Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie :

§   prestupy cez požiarne deliace konštrukcie riešiť v zmysle platných predpisov.

§   prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

§   tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.

§   štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje :

-     nápis PRESTUP,

-     symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,

-     názov systému tesnenia prestupu,

-     mesiac a rok zhotovenia,

-     názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.

 

Dočasné elektrické zariadenie :

§   dočasné elektrické zariadenie nesmie byť zriadené v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu,

§   prestup elektrického rozvodu cez stavebné konštrukcie obsahujúce v mieste prestupu materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F musí byť vyhotovený nehorľavými prestupovými systémami, napríklad v nehorľavých tepelnoizolačných rúrkach,

§   elektrické zariadenie namontované na stavebné konštrukcie obsahujúce materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F musí spĺňať technické požiadavky podľa technickej normy,

§   elektrický vodič alebo kábel, ktorý nemá izoláciu odolnú proti šíreniu plameňa, musí byť namontovaný tak, aby sa nedotýkal konštrukčných prvkov obsahujúcich materiály triedy reakcie na oheň A2, B, C, D, E a F,

§   spoj elektrického vodiča alebo kábla musí byť vyhotovený tak, že prípojná svorka je odľahčená od ťahu, a spoj musí byť zabezpečený proti nežiaducemu rozpojeniu,

§   elektrické zariadenie musí byť chránené pred mechanickým a iným poškodením umiestnením alebo iným účinným opatrením,

§   elektrické zariadenie alebo jeho časti musia byť vypnuté počas pracovného času vtedy, keď sa s nimi nepracuje; to neplatí pre elektrické zariadenie, ktorého prevádzka je nevyhnutná z osobitných dôvodov,

§   elektrické zariadenie musí byť odpojené od sieťového napätia v čase, keď sa elektrické zariadenie nepoužíva, a v čase pracovného pokoja, ak ide o elektrické zariadenie pripojené cez zásuvku, musí byť odpojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky; to neplatí pre elektrické zariadenie, ktorého prevádzka je nevyhnutná z osobitných dôvodov, napríklad vykurovanie, chladenie, vetranie, elektrické zariadenia karavanov, mobilných domovov, pojazdných predajní alebo prívesov,

§   za dočasné elektrické zariadenie sa nepovažuje elektrické zariadenie v administratívnych priestoroch na staveniskách, napríklad kancelárie, šatne, zasadacie miestnosti, bufety, reštaurácie, ubytovne alebo toalety,

§   elektrické zariadenie musí podliehať počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu.

 

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny :

§   bleskozvod riešiť v zmysle platných predpisov.

§   vedenie a zvody na objekte musia byť upevnené tak, aby bola zabezpečená pri vonkajších vedeniach a zvodoch ich dostatočná bezpečná vzdialenosť od konštrukčných prvkov druhu D3.

§   bleskozvody udržiavať v riadnom technickom stave a kontrolovať ich v lehotách podľa platnej legislatívy, ako aj po zistenom zásahu bleskom.

§   zistené nedostatky a poškodenia bleskozvodu sa odstraňujú bez zbytočného odkladu.

§   súčasti bleskozvodu, vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom a účinkami atmosférickej elektriny udržiavať v riadnom technickom stave, ktorý zabezpečuje ich bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť.

§   vedenia a zvody bleskozvodu, vonkajšieho systému ochrany pred bleskom a účinkami atmosférickej elektriny nesmú byť v kontakte s horľavými materiálmi.

 

Všeobecne :

§   kontrola elektrických zariadení sa preukázateľne vykonáva

-       pred prvým uvedením do prevádzky alebo po rekonštrukcii,

-       počas prevádzky v lehotách určených v prevádzkovom predpise.

§   kontrolu elektrických zariadení vykonávajú osoby určené prevádzkovateľom elektrického zariadenia.

§   istiace prvky elektrických obvodov sa pri oprave nahradzujú len tými istými istiacimi prvkami.

§   elektrické svietidlá sa prevádzkujú v súlade s ich sprievodnou dokumentáciou, pri jestvujúcich, ak sprievodná dokumentácia nie je k dispozícii, elektrické svietidlá sa prevádzkujú tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru.

§   prevádzkovateľ zabezpečuje, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály, ak výrobca neurčí inak.

§   pohyblivé prívody a šnúrové vedenia ležiace na podlahe sa umiestňujú a zabezpečujú tak, aby nevznikla možnosť poškodenia plášťa, izolácie, prípadne jadra pohyblivého prívodu pri obvyklom používaní a aby neboli prekážkou pri úniku osôb z daného priestoru.

§   v prípade poškodenia elektrického zariadenia prevádzkovateľ zabezpečí jeho odpojenie od napätia.

§   rozvádzač elektrickej energie musí byť prístupný pre obsluhu a pre bezpečné vypnutie elektrickej energie.

§   elektrické svietidlo musí byť v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, ak výrobca neurčil bezpečnú vzdialenosť, tak sa za bezpečnú vzdialenosť považuje vzdialenosť, pri ktorej tepelný tok svetelného zdroja nespôsobí zohriatie horľavej látky na hodnotu najmenej o 75 °C nižšiu, ako je teplota vznietenia príslušnej horľavej látky.

 

 

D.   ZOZNAM MIEST A ZARIADENÍ ALEBO ICH ČASTÍ SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU ALEBO VÝBUCHU A OPATRENIA NA ZAMEDZENIE VZNIKU A ŠÍRENIA POŽIARU

 

Elektrické zariadenia (svietidla, zásuvky, elektrické vedenia, bleskozvod a pod.)

Opatrenia:

§   Obsluhovatelia nesmú vykonávať výmeny, resp. opravy elektrických zariadení pod napätím vrátane výmeny žiaroviek, poistiek, ističov a pod.

§   Vyššie uvedené výmeny a opravy na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby pre vykonávanie danej činnosti.

§   Počas prevádzky je zakázané opravovať poistky a prevádzkovať elektrické osvetlenie bez predpísaných ochranných krytov.

§   V prípade poškodenia elektrických zariadení (mechanické poškodenie), tieto ihneď odstaviť a zabezpečiť cestou nadriadených ich opravu alebo výmenu.

§   Pravidelne vykonávať odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov.

 

 

Priestor pod elektrickými svietidlami

Opatrenia:

§   Všetky osvetľovacie telesá musia mať predpísané ochranné kryty a ich krytie musí byť najmenej v prevedení IP 43.

§   horľavý kartón, látky a pod. horľavé materiály musia byť uskladnené od elektrických svietidiel vo vzdialenosti viac ako 1 m.

 

 

Vykurovacie telesa

Opatrenia:

§   Teplota vykurovacích telies nesmie prekročiť 100 °C.

§   Musí byť dodržaná vzdialenosť vykurovacích telies od skladovaných materiálov (látky, papiera). - ..................... mm.

§   Na vykurovacom telese sa nesmie skladovať kartón a látky.

 

 

E.   OSOBITNÉ POVINNOSTI PRACOVNÍKOV

 

Zamestnanci krajčírskej dielne sú povinní :

§   Oboznámiť sa s obsahom požiarneho poriadku tohto pracoviska a uvedomovať si požiarne nebezpečenstvo prachov.

§   Dodržiavať všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v tomto požiarnom poriadku.

§   Zistené chyby a nedostatky podľa rozsahu a druhu ihneď odstrániť, alebo hlásiť nadriadenému.

§   Pred skončením práce odstrániť z priestoru krajčírskej dielne a skladu zvyšky materiálu (textil, kartón a iný materiál) na vopred určené miesto, t. j. ............................

§   Ovládať poskytovanie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch elektrickým prúdom, otravách  a pri iných možných úrazoch.

§   Obsah nádoby (na odkladanie textilov, kartónov a iných rôznych materiálov) sa musia denne z priestoru odstraňovať a umiestňovať na vopred určené bezpečné miesto, t. j. ...........................

§   Osoby pracujúce v priestoroch krajčírskej dielne, skladu môžu používať len predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.

§   V prípade vzniku požiaru je potrebné usilovať sa vzniknutý požiar uhasiť dostupnými prostriedkami (prenosné a pojazdné hasiace prístroje, požiarne vodovody – nástenné hydranty), pokiaľ nie je možné, privolať hasičskú jednotku, riadiť sa pri tom požiarnym poriadkom a hlavne požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom.

§   Po ukončení prác v priestore krajčírskej dielne a v sklade vykonať pred odchodom kontrolu týchto priestorov, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo havárie.

§   Dodržiavať zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v krajčírskej dielni a v sklade.

§   Dodržiavať prevádzkový predpis, technologické postupy, návody výrobcov jednotlivých zariadení.

§   Obsluhovať všetky zariadenia podľa návodov na obsluhu, ktoré sú dodané výrobcom.

§   Pracovať tak, aby nezapríčinili vznik požiaru (dodržiavať všetky zákazy, príkazy, pokyny a nariadenia na úseku ochrany pred požiarmi).

§   Ovládať umiestnenie a spôsob vypínania elektrických zariadení a všetkých ostatných zariadení.

§   Ovládať rozmiestnenie a použitie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

§   Ovládať rozmiestnenie a manipuláciu s požiarnym vodovodom (nástennými hydrantmi).

§   Nezakladať únikové cesty, únikové východy, uličky, elektrické rozvádzače elektrickej energie a ďalšie výrobné zariadenia výrobným a skladovaným materiálom.

§   Dôkladne vykonávať údržbu zariadení, aby nedochádzalo k treniu a iskreniu od uvoľnených krytov zariadení. (Venovať zvýšenú pozornosť naparovacím žehličkám, naparovacím strojom, fixačným elektrickým strojom, formovacím strojom a pod.).

§   Neuskladňovať horľavý materiál (hotový materiál) na vykurovacích telesách a vykurovacích (elektrických) zariadeniach.

§   Dbať, aby nedochádzalo k mechanickému poškodeniu elektrickej inštalácie (vzniku elektrického skratu).

§   Venovať zvýšenú pozornosť žehliacim strojom a ďalším výrobným zariadeniam.

 

 

PROTIPOŽIARNA HLIADKA PRACOVISKA

           

Protipožiarna hliadka pracoviska :

§   Dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska.

§   Vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov (prívodov horľavých látok a pod.) a vypnutie elektrického prúdu.

 

Členovia protipožiarnej hliadky pracoviska najmä

§   Dohliadajú, aby pred odchodom zamestnancov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery (prívody horľavých látok a pod.) a vypnuté všetky spotrebiče.

§   Kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k nim.

 

ÚLOHY

 

VEDÚCI HLIADKY:  .......................................

§   Určuje úlohy (a kontroluje) jednotlivých členov hliadky.

§   Hlási vznik požiaru na vlastnú ohlasovňu požiarov (miestnu ohlasovňu požiarov).

§   Vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä privolanie pomoci a zdolávanie požiaru a organizuje činnosť hliadky.

 

Člen č. 1: ............................................................

§   Vykonáva opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, zatvára požiarne uzávery.

§   Zatvára (prívody horľavých látok a pod.), vypína elektrický prúd.

§   Vykonáva zásah hasiacimi prístrojmi a inými hasiacim prostriedkami.

 

Člen č. 2: ...........................................................

§   Vykonáva hasiaci zásah požiarnym vodovodom (nástennými hydrantmi) a inými hasiacim zariadeniami.

 

Člen č. 3: ..........................................................

§   Vykonáva záchranu ohrozených osôb.

§   Vykonáva evakuáciu osôb, zvierat, materiálov a pod.

 

 

Vypracoval :

.......................................................

..........................

........................................

 

Meno, priezvisko

podpis

dátum vyhotovenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schvaľuje :

 

 

 

...................................................................

Fyzická osoba - podnikateľ alebo ňou poverená osoba