Petrolej

Vzory dokumentov

Uložiť ako:

doc

PETROLEJ

 

PETROLEJ:

 

Je ľahko  vznietlivá horľavá kvapalina. II. trieda nebezpečnosti s bodom vzplanutia do 55 °C a teplota vznietnutia 380 – 440°C. Petrolej je zmes kvapalných uhľovodíkov. Je to číra, bezfarebná  niekedy až žltkastá kvapalina charakteristického zápachu. Je to horľavina II. Triedy nebezpečnosti a je zaradený aj do II. B triedy biologickej účinnosti.

 

Použitie: odmasťovanie kovových materiálov a na iné podobné účely

 

Ako hasivo na petrolej je ľahká, stredná a ťažká pena.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PETROLEJ NA SVIETENIE

 

Všeobecná charakteristika

 

            Petrolej na svietenie (PS-2) je hydrogenačne rafinovaná zmes uhľovodíkov, ktoré vrú v rozmedzí 140 – 300 °C. Je to číra bezfarebná, prípadne slabožltá kvapalina bez viditeľnej vody a mechanických nečistôt. Petrolej na svietenie je horľavina II. Triedy nebezpečnosti. Vdychovanie jeho pár má narkotický účinok a dlhodobý styk s pokožkou môže vyvolať jej podráždenie a zápaly.

 

Použitie: Petrolej na svietenie sa používa na svietenie, odmasťovanie kovových materiálov a na iné podobné účely.

 

Akostné požiadavka (iba niektoré)

 

Akostné požiadavka na PETROLEJ NA SVIETENIE

 

Hustota pri 20 °C v kg/m3 najviac

820

Bod vzplanutia v uzavretom tegliku AP v °C najmenej

25

Kyslosť v mg KOH/100 cm3 majviac

0,2

Reakcia vodného výtrepku

neutrálna

Obsah síry v hm. % najviac

0,08

Skúška korozívnej síry najviac

1b

Skúška horenia v lampe

vyhovuje

Rafinačná skúška

vyhovuje

Bod tuhnutia v °C najviac

-35

 

Podmienky dodávania a skladovania

 

            Petrolej na svietenie sa prepravuje v železničných cisternových vozňoch. Pre balenie, dopravu a skladovanie petroleja platia príslušné ustanovenia vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov STN (65 6572) a iné nadväzujúce predpisy.

 

 

LETECKÝ  PETROLEJ  JET A-1

 

Všeobecná charakteristika

 

            Letecký petrolej JET A-1 je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktoré vrú prevažne do teploty 300 °C. Je to číra bezfarebná, prípadne slabožltá kvapalina charakteristického zápachu. Obsahuje prísady na zlepšenie prevádzkových vlastnosti paliva. Podľa STN 65 0201 je to horľavina II. Triedy nebezpečnosti a je zaradený do II. B triedy biologickej účinnosti.

 

Kvalita leteckého petroleja JET A-1 je odvodená od kvality petroleja podľa DERD 2494 Aviation Turbine Fuel. Kerosine typ ISSUE 10 z decembra 1988 a ISSUE 14 a ASTM D 1655-89 Aviation Turbine Fuel, druh JET A-1.

 

Použitie: Letecký petrolej sa používa ako pohonná látka do prúdových lietadiel.

 

Akostné požiadavka (iba niektoré)

Akostné požiadavky

Petrolej letecký

JET A-1

Hustota pri 15 °C v kg/m3 najmenej

775

Výhrevnosť v kJ/kg najmenej

42,800

Číslo kyslosti v mg KOH/g najviac

0,015

Bod vzplanutia v uzavretom tégliku v °C najmenej

38

Bod kryštalizácie v °C najmenej

-47

Obsah aromatických uhľovodíkov v obj. % najviac

20

Obsah živičnatých látok v mg/100 cm3 najviac

7,0

Obsah olefínov v obj. % najviac

5

Obsah síry v hm. % najviac

0,3

Obsah merkaptánovej síry v hm. % najviac

0,002

Korozívna skúška na Cu-pliešku pri 100 °C/2 h najviac

1

Korozívna skúška na Ag-pliešku pri 50 °C/4 h najviac

1

Elektrická vodivosť v pS/m najmenej - najviac

50 – 450

Obsah antioxidantu v mg/l

-          v palive po hydrogenačnej rafinácie najviac – najmenej

-          v palive bez hydrogenačnej rafinácie najviac

(voliteľný ukazovateľ)

 

17 – 24

24

Obsah kovového deaktivátora v mg/l (voliteľný) najviac

5,7

Obsah antistatickej prísady v mg/l najviac

1,0

Obsah mazivostnej prísady v hm. %

0,002 – 0,004

 

Podmienky dodávania a skladovania

 

            Letecký ptrolej JET A-1 sa dodávae v železničných nádržových vozňoch (cisternách). Pre balenie, dopravu a skladovanie je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov a STN (65 6520, 65 0201).