Ochrana pred požiarmi

Vzory dokumentov
Sekcia OPP je zdrojom neustále aktualizovaných dokumentov z oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.

Sekcia je venovaná najmä:
  • technikom požiarnej ochrany
  • špecialistom požiarnej ochrany
  • preventivárom požiarnej ochrany obce
  • a ďalším odborným pracovníkom
  Sekcia OPP okrem iného obsahuje:
  • aktuálne, konsolidované znenia legislatívnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...)
  • prehľad najpoužívanejších technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi
  • možnosť farebného zvýrazňovania jednotlivých noviel predpisov (zrušené / doplnené časti)
  • postupy a metódy pre implementáciu legislatívnych povinností do praxe
  • vzorovo vypracovanú dokumentáciu OPP (opatrenia, poverenia, záznamy, zásady protipožiarnej bezpečnosti, písomné pokyny, požiarne poriadky, požiarne evakuačné plány, požiarne identifikačné karty a i.)
  • aktuálne formuláre a tlačivá (žiadosti, písomné príkazy, potvrdenia, protokoly a iné)
Vzorové dokumenty sú tematicky rozdelené podľa určenia na časti Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby, Obce, Obytné budovy a Spoločenstvá.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP