Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo
Sekcia ŽP je zdrojom neustále aktualizovaných dokumentov z oblasti životného prostredia.

Sekcia je venovaná najmä:
 • referentom životného prostredia
 • vodohospodárom
 • odborne spôsobilým osobám v oblasti PZPH
 • pracovníkom odpadového hospodárstva
 • a ďalším odborným pracovníkom
  Sekcia Životné prostredie okrem iného obsahuje:
 • aktuálne, konsolidované znenia legislatívnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády...)
 • prehľad najpoužívanejších technických noriem v oblasti životného prostredia
 • možnosť farebného zvýrazňovania jednotlivých noviel predpisov (zrušené / doplnené časti)
 • postupy a metódy pre implementáciu legislatívnych povinností do praxe
 • vzorovo vypracovanú dokumentáciu ŽP (prevádzkové poriadky, plány, programy a i.)
 • aktuálne formuláre a tlačivá (evidenčné listy, ohlásenia, oznámenia, identifikačné listy nebezpečného odpadu, tlačivá NEIS a iné)
Dokumenty sú tématicky rozdelené podľa oblastí na časti:
 • Ochrana ovzdušia
 • Ochrana vôd
 • Odpadové hospodárstvo
 • IPKZ
 • Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Ochrana prírody a krajiny a Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP