Cenník platný od 01.02.2017

Sekcia Prístup
pre 1 osobu
na 12 mesiacov
Komplexný prístup
do všetkých sekcií
na 12 mesiacov
(zvýhodnená cena)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 99,50 €
496,50€
420,00 €
Ochrana pred požiarmi 99,50 €
Životné prostredie 99,50 €
Civilná ochrana 69,50 €
Chemické látky 39,50 €
Riziká 49,50 €
Testy 39,50 €

Študentom vysokých škôl, študujúcich odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi alebo environment poskytujeme 50 % zľavu na zakúpenie prístupu na informačný portál www.ebts.besoft.sk (do príslušných sekcií). Nárok na zľavu vzniká len študentom, ktorí sa preukážu potvrdením o štúdiu v danom odbore v príslušnom roku. Zľava sa priznáva max. do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP