dodávatelia služieb - ako zabezpečiť informovanosť podľa § 6 zákona č.124/2006

Otázka / téma:

Kolegovia, prosím Vás o Vaše skúsenosti, ako plníte povinnosť informovania podľa § 6 ods.4 :
"Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 8 písm. a) až c ......"
u pravidelných dodávateľoch služieb (upratovacie služby, údržba techn. zariadení, servis predajných automatov na kávu ...), ktorých zamestnanci do priestorov našej firmy chodia pravidelne denne, týždenne, mesačne, ročne ( ich zamestnanci sa menia). Čiže nevykonávajú jednorázové práce - kedy ich pred začiatkom prác ako technik BOZP školím.
Ďakujem za odpovede

Odpovede / reakcie: