Pravidlá dobrej praxe

Názov Dátum zaradenia/zmeny
Dlhé státie v nevhodných polohách: vplyv na zdravie a odporúčané osvedčené postupy - EU-OSHA 01.07.2021
Nová príručka Bezpečnosť technických zariadení - NIP 17.06.2020
Pracovné úrazy v kocke - NIP 20.05.2019
Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat, záhradníctve a lesnom hospodárstve 20.09.2017
Odborná spôsobilosť - NIP 27.01.2015
Organizácia pracovného času v doprave - NIP 27.01.2015
Postup pri vzniku pracovných úrazov - NIP 27.01.2015
Organizácia pracovného času v doprave 09.01.2012
BOZP v lesníctve 28.11.2011
BOZP pri stavebných prácach 28.11.2011
„BEZPEČNÝ PODNIK“ 28.11.2011
BOZP pri drevoobrábacích strojoch 28.11.2011
BOZP v poľnohospodárstve 28.11.2011
BOZP v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách 28.11.2011
BOZP pre činnosti na zabezpečenie bezpečnej prevádzky KOTLOV 28.11.2011
Európska kampaň bezpečnosť v údržbe - EU-OSHA 11.05.2010
Nové a vznikajúce riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia - EU-OSHA 23.02.2010
Zásady BOZP pri práci so zobrazovacími jednotkami - NIP 09.02.2010
Zamestnávanie mladistvých - NIP 09.02.2010
OBMEDZTE HLUK ! Zásady BOZP pri práci v hluku - NIP 09.02.2010
Pracovisko s počítačom - NIP 09.02.2010
Bezpečná práca pri ručnej manipulácii s bremenami a pri opakovaných činnostiach, ktoré môžu spôsobiť poškodenie podporno-pohybovej sústavy - NIP 09.02.2010
Kampaň zameraná na ručnú manipuláciu s bremenami - SLIC 09.02.2010
Prevencia voči poškodeniam bedrovej chrbtice v odvetví dopravy - SLIC 09.02.2010
Informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví maloobchodu - SLIC 09.02.2010
Informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví stavebníctva - SLIC 09.02.2010
Prevencia voči poškodeniam bedrovej chrbtice v odvetví zdravotnej starostlivosti - SLIC 09.02.2010
Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch - Chemické riziká - NIP 07.07.2009
Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch - Pád a zrútenie osôb - NIP 07.07.2009
Príručky hodnotenia rizika v malých a stredných podnikoch - Psychická záťaž - NIP 07.07.2009
Príručka dobrej praxe pre hodnotenie faktorov prace rizikových pre BOZP tehotných pracovníčok - MPSVaR SR 27.01.2009
Pracovné podmienky a rodová rovnosť 05.08.2008
Bezpečná práca 20.08.2007
Pracovné úrazy - Príručka pre postup zamestnávateľov v prípade výskytu pracovných úrazov 07.06.2004
Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Návod na zavedenie systému 10.05.2004
Príručka na zavedenie jednoduchého systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých podnikoch SR 10.05.2004
Zásady pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 10.05.2004
Zásady BOZP s nebezpečnými chemickými látkami 10.05.2004
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP