Registrácia nového používateľa

Heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov a musí obsahovať: aspoň 1 číslo, aspoň 1 veľké písmeno, aspoň 1 malé písmeno.
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23
040 11 Košice
www.besoft.sk
besoft@besoft.sk
055 / 720 16 10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE PORTÁLU E-BTS1. PÔSOBNOSŤ
1.1. Spoločnosť BE-SOFT a. s. so sídlom Krakovská 2398/23, 040 11 Košice – Mestská časť Juh, IČO 36 191 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa vo vložke č. 1073/V, („prevádzkovateľ“) je majiteľom a správcom informačného, evidenčného, vzdelávacieho a diskusného portálu E-BTS, ktorý sa nachádza na webovom sídle https://ebts.besoft.sk/ (ďalej len „portál“).

1.2. Portál je súborom všetkých webových stránok, aplikácií a databáz na webovom sídle portálu, ktoré obsahujú predpisové moduly (legislatívne predpisy, vzorovú dokumentáciu, odporúčania, metodiky, návody a ďalšie informácie), evidenčné moduly na princípe databázy a virtuálneho úložného priestoru a diskusné moduly na úsekoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (PO), pracovnej zdravotnej služby (PZS), civilnej ochrany (CO), ochrany životného prostredia (ŽP) a odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení (VTZ).

1.3. Prostredníctvom portálu prevádzkovateľ poskytuje služby, a to najmä prístup do jednotlivých úsekov a modulov portálu („sekcie“), prístup k legislatívnym predpisom, vzorovej dokumentácii a ďalším odborným informáciám, ich aktualizáciu, odosielanie informačných spravodajov a prístup do diskusného fóra. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje technickú podporu portálu, ktorá spočíva vo vykonávaní činností smerujúcich k zisteniu príčin prípadných technických problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní portálu, a k odstraňovaniu zistených nedostatkov.

1.4. Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky („podmienky“) za účelom, aby upravil práva a povinnosti prevádzkovateľa a všetkých používateľov portálu („používateľ“).

1.5. Používateľom sa na účely týchto podmienok rozumie každá osoba, ktorá pristupuje na portál s použitím prihlasovacieho mena alebo e-mailu a hesla („prístupový kód“) alebo bez prístupového kódu a prehliada si jeho obsah, tento mení alebo spracúva, oznamuje, sprístupňuje, zverejňuje alebo pre seba alebo iného využíva, vkladá na portál údaje, prenáša ich, vymazáva, pozmeňuje alebo sprístupňuje, alebo portál pre seba alebo iného využíva inak („používanie“). Rozsah práv a povinností používateľa závisí od typu používateľského prístupu na portál („prístup“). Používaním je akákoľvek činnosť používateľa, ktorá sa týka portálu, bez ohľadu na typ prístupu.

1.6. Používanie portálu je podmienené súhlasom používateľa s týmito podmienkami. Používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím používania portálu. Používaním portálu používateľ vyslovuje svoj súhlas s týmito podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať a rešpektovať.

1.7. Používateľ je oprávnený používať portál len za podmienok, spôsobom a v rozsahu, ktorý upravujú tieto podmienky, a takéto používanie portálu je službou, ktorú používateľovi poskytuje prevádzkovateľ („služba“). Iné použitie portálu, jeho súčastí a obsahu je zakázané.

1.8. Prístupy do jednotlivých sekcií môžu byť spoplatnené alebo bezplatné. Rozsah, v ktorom môže používateľ pristupovať do jednotlivých sekcií, závisí na type prístupu. Prístup sa spoplatňuje preddavkovo, a to tak, že po úhrade príslušnej odplaty vo forme predplatného má používateľ možnosť používať portál v príslušnom rozsahu v období dvanástich mesiacov odo dňa pripísania príslušného predplatného na bankový účet prevádzkovateľa. Výška predplatného sa stanovuje v závislosti od sekcií, do ktorých má používateľ záujem pristupovať a ich používať.

1.9. Ustanovenia akýchkoľvek dohôd v písomnej forme uzatvorených medzi prevádzkovateľom a používateľom majú prednosť pred ustanoveniami podmienok v tých častiach, v ktorých výslovne upravujú ich práva a povinnosti odlišne. Písomnou formou sa na účely tohto ustanovenia rozumie aj výmena e-mailov medzi prevádzkovateľom a používateľom. Dohodou sa rozumie aj objednávka používateľa a jej úplná akceptácia prevádzkovateľom alebo jej čiastočná akceptácia prevádzkovateľom, ak je následne schválená používateľom.

2. TYPY POUŽÍVATEĽSKÝCH PRÍSTUPOV, REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVKA
2.1. Prevádzkovateľ poskytuje štyri typy prístupov: návštevnícky, registrovaný, klientsky a závislý. Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať typy a rozsah prístupov oproti tomu, ako sú vymedzené v tomto článku.

2.2. Návštevnícky prístup je umožnený všetkým používateľom na používanie portálu bez potreby registrácie. Pre používateľov s návštevníckym prístupom sú dostupné nasledujúce časti portálu: (a) Úrady a inštitúcie, (b) Pripomienkovanie legislatívy, (c) Vyšlo v tlači, (d) Iné materiály, (e) Registre, (f) Fakty BOZP, (g) Pravidlá dobrej praxe, (h) Štatistiky úrazov, (i) Blog a (j) Archív spravodajov.

2.3. Registrovaný prístup je umožnený používateľovi, ktorý vykoná bezplatnú registráciu. Používateľ s registrovaným prístupom získava prístup do častí portálu ako používateľ s návštevníckym prístupom a navyše aj do nasledujúcich častí portálu: (a) Diskusia a (b) Stanoviská inštitúcií.

2.4. Registrácia. Používateľ uskutoční registráciu na webovom sídle https://ebts.besoft.sk/ registrácia tak, že zadá svoje meno, priezvisko, platný e-mail a zvolí si heslo, vyjadrí svoj súhlas s týmito podmienkami a zoberie na vedomie VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Kombinácia e-mailu a hesla bude tvoriť prístupový kód k portálu pre registrovaný prístup používateľa. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito podmienkami nebude registrovaný prístup poskytnutý. Na základe registrácie môže používateľ vstupovať do svojho používateľského účtu, prostredníctvom ktorého má zabezpečený prístup k sprístupneným častiam portálu v rozsahu registrovaného prístupu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu používateľa, čím odníme používateľovi registrovaný prístup.

2.5. Klientsky (spoplatnený) prístup je umožnený používateľovi, ktorý cez portál alebo iným spôsobom doručí prevádzkovateľovi objednávku na prístup do ním zvolených spoplatnených sekcií a uhradí predplatné podľa cenníka prevádzkovateľa, ktoré zodpovedá zvoleným spoplatneným sekciám, do ktorých chce používateľ získať prístup. Používateľ si môže objednať prístup do jednej sekcie alebo ľubovoľnej kombinácie viacerých sekcií alebo do všetkých sekcií. K dispozícii sú sekcie: (a) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, (b) Ochrana pred požiarmi, (c) Životné prostredie, (d) Civilná ochrana, (e) Riziká, (f) Chemické látky a (g) Testy. Používateľ s klientskym prístupom má prístup aj v rozsahu registrovaného prístupu. Používateľ s klientskym prístupom do aspoň jednej zo sekcií uvedených v písmenách (a) až (d) má aj prístup do sekcie Judikáty.

2.6. Objednávka. Používateľ uskutoční objednávku na webovom sídle https://ebts.besoft.sk/predplatne/objednavka-pristupu tak, že uvedie sekcie, do ktorých si chce predplatiť prístup, zadá svoje meno a priezvisko alebo názov právnickej osoby alebo svoje obchodné meno, ulicu a číslo, obec a PSČ svojho bydliska, miesta podnikania alebo sídla, IČO, DIČ a IČ DPH, ak mu boli pridelené, údaje o kontaktnej osobe v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, e-mail a telefón, vyjadrí svoj súhlas s týmito podmienkami a zoberie na vedomie VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Po odoslaní objednávky bude používateľovi automaticky vygenerovaná zálohová faktúra s údajmi pre úhradu predplatného a zaslaná na e-mail uvedený v objednávke. Pre uľahčenie spárovania platby je používateľ pri úhrade predplatného povinný uviesť variabilný symbol špecifikovaný v zálohovej faktúre. Po úplnej úhrade predplatného a spárovaní platby prevádzkovateľ zašle používateľovi na e-mail uvedený v objednávke prístupový kód k portálu pre klientsky prístup používateľa a na adresu uvedenú v objednávke vyúčtovaciu faktúru. Pri prvom prihlásení na portál prostredníctvom prístupového kódu je používateľ povinný odsúhlasiť tieto podmienky. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito podmienkami nebude klientsky prístup poskytnutý. Na základe objednávky a úhrady príslušného predplatného môže používateľ vstupovať do svojho používateľského účtu, prostredníctvom ktorého má zabezpečený prístup k sprístupneným častiam portálu v rozsahu klientskeho prístupu.

2.7. Používateľ je povinný v registračnom formulári (odsek 2.4 tohto článku) a objednávkovom formulári (odsek 2.6 tohto článku) uvádzať správne a úplné kontaktné údaje. Tieto údaje je používateľ povinný bezodkladne aktualizovať vo svojom používateľskom účte v časti Moje údaje, kde je zároveň oprávnený kedykoľvek zmeniť kontaktnú osobu alebo svoj prístupový kód. Údaje uvedené v používateľskom účte sú prevádzkovateľom považované za správne. Do svojho používateľského účtu na portáli používateľ vstupuje zadaním svojho prístupového kódu v časti Prihlásenie. Prístup do používateľského účtu je viazaný na konkrétneho používateľa a je zakázané poskytovať prístupový kód ďalším osobám. Prístupový kód, používateľ nesmie sprístupniť tretej osobe a je povinný ho chrániť pred sprístupnením tretej osobe a jeho zneužitím.

2.8. Závislý prístup patrí používateľovi, ktorý nadobudol od prevádzkovateľa licenciu na softvér BTS spolu s predplatným internetovej aktualizácie, a to v rozsahu tých sekcií podľa odseku 2.5 tohto článku, ktoré sú ekvivalentom zakúpených modulov softvéru BTS, a počas takej doby, po ktorú má používateľ zakúpenú aktualizáciu softvéru BTS. Po ukončení tejto doby závislý prístup automaticky zaniká. Závislý prístup nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

3. PREDPLATNÉ
3.1. Predplatné služieb poskytovaných za odplatu je vždy stanovené podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa na webovom sídle https://ebts.besoft.sk/predplatne/cennik/. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť cenník a štruktúru poskytovaných služieb, ako aj pridávať, meniť a odstraňovať alebo spoplatňovať jednotlivé sekcie. K cenám bez dane z pridanej hodnoty prevádzkovateľ účtuje príslušnú daň z pridanej hodnoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku zdaniteľného plnenia.

3.2. Predplatné sa viaže vždy na obdobie dvanástich mesiacov, ktoré začína plynúť dňom odoslania prístupového kódu používateľovi, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.

3.3. Najneskôr dva týždne pred uplynutím predplatného obdobia prevádzkovateľ vystaví používateľovi zálohovú faktúru na predplatné za ďalšie obdobie dvanástich mesiacov a odošle mu ju na e-mail uvedený v používateľskom účte alebo pri registrácii. Úhrada zálohovej faktúry nie je povinná; jej uhradením používateľ prejavuje záujem o využívanie služieb v ďalšom období a prevádzkovateľ predĺži používateľovi klientsky prístup o ďalších dvanásť mesiacov. Ak používateľ vykoná úhradu až po uplynutí predchádzajúceho predplatného obdobia, bude mu prístup prerušený do spoplatnených sekcií do času pripísania platby predplatného za nasledujúce obdobie. Ak používateľ uhradí predplatné za nasledujúce obdobie ešte pred uplynutím predchádzajúceho predplatného obdobia, predplatné obdobie mu bude predĺžené od dňa ukončenia predchádzajúceho predplatného obdobia.

3.4. Ak sa používateľ počas plynutia predplatného obdobia rozhodne pre rozšírenie prístupu o ďalšie sekcie, požiada o to prevádzkovateľa e-mailom na adresu besoft@besoft.sk. Prevádzkovateľ vystaví používateľovi zálohovú faktúru na predplatné do týchto sekcií a po úplnej úhrade predplatného mu prístup rozšíri. Toto predplatné bude vychádzať z aktuálneho cenníka týkajúceho sa príslušných sekcií prepočítaného na čas do uplynutia pôvodného predplatného obdobia. Pre ďalšie obdobie prevádzkovateľ ponúkne používateľovi postupom podľa odseku 3.3 tohto článku, aby pokračoval v prístupe do všetkých objednaných sekcií, vrátane rozšíreného prístupu.

3.5. Ak sa používateľ počas plynutia predplatného obdobia rozhodne pre ukončenie prístupu do niektorých zo zakúpených sekcií v ďalšom období, požiada o to prevádzkovateľa e-mailom na adresu besoft@besoft.sk. Pre nasledujúce obdobie prevádzkovateľ ponúkne používateľovi postupom podľa odseku 3.3 tohto článku, aby pokračoval v prístupe do zostávajúcich objednaných sekcií a prístup do príslušných sekcií po uplynutí predchádzajúceho predplatného obdobia zablokuje.

3.6. Ak si používateľ praje skončiť klientsky prístup, stačí, ak neuhradí zaslanú zálohovú faktúru na predplatné za ďalšie obdobie.

3.7. Používateľ nemá právo na finančnú ani inú kompenzáciu, ak sa rozhodne prestať využívať klientsky prístup úplne alebo čiastočne ešte pred skončením predplatného obdobia, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.

3.8. V prípade, ak (a) prevádzkovateľ uskutoční zmeny portálu, ktoré sa negatívne dotýkajú používateľa s klientskym prístupom, najmä ak dôjde k trvalému obmedzeniu prístupu používateľa do predplatených sekcií, (b) prevádzkovateľ zmení tieto podmienky, alebo (c) dôjde k zmene technických požiadaviek na prístup do portálu, používateľ s klientskym prístupom je oprávnený najneskôr v lehote troch mesiacov zrušiť svoj klientsky prístup a požiadať prevádzkovateľa o vrátenie časti predplatného, ktoré zodpovedá času od zrušenia klientskeho prístupu používateľa a doručenia žiadosti používateľa prevádzkovateľovi do konca predplatného obdobia („nespotrebované predplatné“). Používateľ je povinný požiadať o zrušenie svojho klientskeho prístupu a o vrátenie nespotrebovaného predplatného s uvedením bankového účtu, na ktorý žiada nespotrebované predplatné vrátiť, písomne listom doručeným na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom doručeným na adresu besoft@besoft.sk, inak sa na takýto úkon neprihliada. Prevádzkovateľ je povinný nespotrebované predplatné vrátiť používateľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie nespotrebovaného predplatného prevádzkovateľovi na bankový účet, ktorý používateľ na tento účel prevádzkovateľovi oznámi. O zmenách podľa písmen (a) a (b) tohto odseku je prevádzkovateľ povinný informovať používateľa najmenej 30 dní pred vykonaním zmeny, a to minimálne na portáli; ak ide o používateľa s klientskym prístupom, na e-mail uvedený v jeho používateľskom účte, alebo pri registrácii.

3.9. Prevádzkovateľ je oprávnený (a) zrušiť používateľovi s klientskym prístupom jeho klientsky prístup, ak doručí používateľovi na jeho e-mail uvedený v používateľskom účte alebo pri registrácii výpoveď s mesačnou výpovednou dobou, a (b) zrušiť prevádzkovanie portálu a poskytovanie služieb, ak o tom informuje používateľa tri mesiace vopred, a to minimálne na portáli; ak ide o používateľa s klientskym prístupom, na e-mail uvedený v jeho používateľskom účte alebo pri registrácii. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný používateľovi s klientskym prístupom vrátiť nespotrebované predplatné do 30 dní odo dňa, v ktorom mu používateľ písomne listom na adresu používateľa alebo e-mailom na adresu besoft@besoft.sk oznámi bankový účet, na ktorý má prevádzkovateľ vrátiť nespotrebované predplatné, nie však skôr, ako po zrušení klientskeho prístupu alebo prevádzkovania portálu a poskytovania služieb.

4. DISKUSNÉ FÓRUM
4.1. Pri používaní diskusného fóra v časti Diskusia je používateľ povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto článku.

4.2. Prispením do diskusného fóra dáva používateľ prevádzkovateľovi neodvolateľný súhlas na zverejnenie príspevku používateľa na portáli, jeho úpravu, vymazanie alebo čiastočné vymazanie za podmienok uvedených v tomto článku, ako aj na jeho používanie prevádzkovateľom. Príspevok používateľa môže obsahovať text a prílohu.

4.3. Na zverejnenie príspevku, úpravu príspevku, vymazanie príspevku alebo čiastočné vymazanie príspevku nemá používateľ právny nárok.

4.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov vytváraných používateľmi.

4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do diskusií a moderovať diskusie, a to najmä pridávaním diskusných tém a odpovedí na už vytvorené témy a úpravou tém a presúvaním tém do vhodnej kategórie. Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať, vymazať alebo čiastočne vymazať príspevky používateľa tak, aby zodpovedali týmto podmienkam.

4.6. Témy by mali byť pomenované čo najvýstižnejšie, najpresnejšie a zrozumiteľne tak, aby vymedzovali predmet otázky či problému. Témy s neurčitým názvom, názvy písané KAPITÁLKAMI a podobne budú premenované alebo zmazané.

4.7. Zakázané sú príspevky a prílohy, ktoré (a) obsahujú vulgarizmy, (b) obsahujú vyhrážky, urážky, provokácie alebo osobné útoky voči iným diskutujúcim alebo tretím osobám, a to bez ohľadu na povahu predchádzajúcich príspevkov, (c) podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii alebo hanobeniu skupín obyvateľstva, (d) podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti, (e) otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo politické hnutie alebo ich predstaviteľov, (f) obsahujú príspevky s erotickým obsahom, (g) otvorene alebo skrytou formou propagujú tovary alebo služby alebo navádzajú na kúpu alebo predaj tovaru alebo poskytovanie alebo obstaranie služieb, (h) obsahujú osobné údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovateľná, okrem mena a priezviska alebo prezývky prispievateľa, (i) šíria poplašné správy, (j) vyzývajú k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, (k) sú poburujúce alebo v rozpore so zásadami morálky, (l) môžu spôsobiť ujmu tretím osobám, najmä ak ide o ohováranie, uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, (m) opakovane reprodukujú ten istý obsah, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty, (n) akýmkoľvek spôsobom porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo (o) odkazujú na webové stránky s obsahom, ktorý je zakázaný podľa predchádzajúcich písmen.

4.8. Prezývka používateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať celé príspevky napísané pod takouto prezývkou.

4.9. Príspevky by mali byť vecné, slušné, ohľaduplné a nemali by obsahovať sarkazmy, ktoré by si tretie osoby mohli zle vyložiť.

4.10. V prípade porušenia pravidiel podľa tohto článku je prevádzkovateľ oprávnený napomenúť používateľa a v prípade opakovaného porušovania pravidiel podľa tohto článku môže používateľovi zablokovať možnosť prispievať do diskusného fóra dočasne alebo natrvalo, a to v celom rozsahu alebo vo vzťahu k niektorým témam.

4.11. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať príspevky alebo zablokovať možnosť prispievať do diskusného fóra dočasne alebo natrvalo, a to v celom rozsahu alebo vo vzťahu k niektorým témam, aj používateľovi, ktorý priamo neporušuje pravidlá podľa tohto článku, ale ktorého pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažuje ostatných diskutujúcich.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH PORTÁLU
5.1. Prevádzkovateľ sa snaží o bezporuchové a nepretržité fungovanie portálu, no negarantuje dostupnosť portálu v určitom konkrétnom čase alebo na určitom mieste a jeho bezporuchové a nepretržité fungovanie, a to najmä z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť, iných objektívnych okolností, zmien vo všeobecnom softvérovom prostredí počítača, z ktorého sa pristupuje na portál, technických porúch, neoprávnených zásahov do softvéru, porúch prenosu cez internet, výpadkov elektriny alebo siete, alebo ich nestability. O plánovaných odstávkach a plánovanej údržbe portálu je prevádzkovateľ povinný primerane vopred informovať používateľa, a to minimálne na portáli.

5.2. Prevádzkovateľ sa snaží, aby portál obsahoval aktuálne, správne a úplné informácie, no negarantuje, že všetky informácie sú aktuálne, správne alebo úplné. Obsah portálu má informatívny, vzdelávací a všeobecný charakter a slúži najmä pre zvýšenie komfortu používateľa pri výkone jeho pracovných činností. Informácie umiestnené na portáli nepredstavujú odborné poradenstvo, nemajú záväzný ani odporúčací charakter a nie sú výsledkom právnej, technickej, ekonomickej ani inej obdobnej odbornej rady zo strany prevádzkovateľa. Používateľ berie na vedomie, že obsah portálu nie je konkretizovaný a upravený na individuálne pomery používateľa a nie je alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú tým, že používateľ postupoval podľa informácií umiestnených na portáli.

5.3. Prevádzkovateľ sa snaží, aby portál neobsahoval žiadne vírusy, červy alebo iné škodlivé programy, no negarantuje, že obsah portálu alebo obsah portálu ovplyvnený prostredím internetu nebude obsahovať vírusy, červy alebo iné škodlivé programy. V záujme vlastnej ochrany je používateľ povinný používať vlastné bezpečnostné opatrenia, vrátane antivírusového programu.

5.4. Portál obsahuje odkazy na iné (externé) webové stránky, ktoré neprevádzkuje prevádzkovateľ; tým ich však prevádzkovateľ ani nepropaguje, nevyhlasuje za vlastné, nepreberá názory v nich uvedené, nevyjadruje sa k ich obsahu a ani nemá žiaden vplyv a dosah na ich obsah. Tieto webové stránky predstavujú pomôcku pre používateľa za účelom zvýšenia jeho informovanosti a prehľadu v problematike. Prevádzkovateľ sa snaží, aby externé webové stránky, na ktoré portál odkazuje, spĺňali základné predpoklady ich bezpečného používania, neobsahovali obsah podporujúci trestnú alebo inú protiprávnu činnosť, neposkytovali nepravdivé informácie a boli dostupné, no negarantuje, že tieto webové stránky sú bezpečné, obsahujú aktuálne, správne a úplné informácie a sú dostupné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú tým, že používateľ postupoval podľa informácií umiestnených na týchto webových stránkach. Používateľ bude používať tieto webové stránky na vlastné riziko a sám musí posudzovať aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť, vhodnosť, relevantnosť a užitočnosť informácií v nich uvedených.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A POUŽÍVATEĽA
6.1. Portál a jeho časti, ochranné známky, logá, dizajn, doménové mená, texty, počítačové programy, strojový a zdrojový (alfanumerický) kód, grafika, databázy, výber, usporiadanie a rozdelenie súborov a prvkov sú chránené právom duševného vlastníctva, a to zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, zákonom č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, medzinárodnými dohodami, právom Európskej únie a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Oprávneným vykonávateľom práv viažucich sa k jednotlivým predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú opísané v tomto odseku, je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je jediným majiteľom predmetov priemyselného vlastníctva, ktoré sú opísané v tomto odseku.

6.2. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do autorských práv a iných chránených práv prevádzkovateľa, a to najmä kopírovať, publikovať, meniť, šíriť, distribuovať, prenášať, zneužívať a iným nedovoleným spôsobom disponovať s portálom a jeho prvkami, vrátane softvéru. Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, používateľ nesmie kopírovať, sťahovať, rozmnožovať, upravovať, zverejňovať, napodobňovať alebo rozširovať texty, logá, grafické a dizajnové prvky, zvuk, obraz a iné prvky portálu.

6.3. Používateľ súhlasí s tým, že používaním portálu mu nevzniká, mimo rozsahu vyplývajúceho z jeho prístupu podľa týchto podmienok, žiadne iné právo k portálu a jeho jednotlivým prvkom, ktoré by sa viazalo k jednotlivým predmetom duševného vlastníctva prevádzkovateľa a ktoré by oprávňovalo používateľa používať portál a jeho jednotlivé prvky inak, ako to vyplýva z rozsahu vyplývajúceho z jeho prístupu podľa týchto podmienok. Tieto práva prináležia výlučne prevádzkovateľovi a používateľ sa zaväzuje ich v plnom rozsahu rešpektovať. Používateľ nesie zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu spôsobenú porušením autorských práv a iných práv duševného vlastníctva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.4. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť štruktúru, obsah, dizajn, názov alebo webové sídlo portálu.

6.5. Prevádzkovateľ umožňuje používateľovi prístup na portál a jeho používanie v rozsahu podľa typu prístupu a využívanie obsahu portálu na komerčné použitie pri dodržaní týchto podmienok.

6.6. Používateľ sa zaväzuje pri používaní portálu dodržiavať tieto podmienky, konať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo porušeniu práv, oprávnených záujmov a povesti prevádzkovateľa alebo práv a oprávnených záujmov iných používateľov portálu.

6.7. Používateľ je povinný zabezpečiť si také technické vybavenie a softvérové vybavenie, ktoré mu umožní portál používať v danom čase a na danom mieste. Technické požiadavky na používanie portálu sa môžu z času na čas zmeniť.

6.8. Používateľ je oprávnený používať portál v rozsahu podľa typu prístupu. Vzorovú dokumentáciu a legislatívu môže používateľ prehliadať, kopírovať, sťahovať, rozmnožovať, upravovať a používať pre seba a tretie osoby. Odporúčania, metodiky a návody môže používateľ prehliadať a používať výlučne pre seba.

6.9. V prípade otázok alebo potreby technickej podpory je používateľ oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na adrese ebts@besoft.sk, besoft@besoft.sk, prípadne telefonicky na telefónne číslo 055 / 720 16 15.

6.10. Používateľ nesmie zasahovať do programového vybavenia portálu, prekonať bezpečnostné opatrenia portálu, porušovať autorské, majetkové a osobnostné práva prevádzkovateľa ani zneužívať portál.

6.11. Používateľ nesie zodpovednosť za používanie svojho používateľského účtu. Po ukončení práce s portálom je povinný sa z portálu odhlásiť.

6.12. Ak používateľ poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s používaním portálu, alebo ohrozí alebo naruší prevádzku portálu, prevádzkovateľ bude oprávnený vykonať také opatrenia, ktoré budú smerovať k zabráneniu takého konania alebo jeho následkov, vrátane okamžitého obmedzenia prístupu, prerušenia prístupu a odňatia prístupu na portál.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa neupravené týmito podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa používania portálu.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom ďalšie používanie portálu je podmienené tým, že sa používateľ oboznámi so zmenenými podmienkami a vyjadrí s nimi súhlas. V prípade nesúhlasu používateľa so zmenenými podmienkami sa použije ustanovenie článku 3 odseku 3.8 týchto podmienok. Ak používateľ zruší svoj klientsky prístup z dôvodu zmeny podmienok, do zrušenia klientskeho prístupu sa uplatňujú predchádzajúce podmienky; inak sa nové podmienky stávajú pre používateľa záväznými už odo dňa ich účinnosti.

7.3. Ak niektoré z ustanovení obsiahnutých v týchto podmienkach je alebo sa stane z akýchkoľvek dôvodov neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok.

7.4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. mája 2019.
Bezplatnou registráciou získate prístup do častí:

Po zaregistrovaní a prihlásení sa na informačný portál E-BTS môžete v časti Diskusia:

  • pridávať nové otázky
  • pridávať odpovede a komentáre
  • vyjadriť súhlas s diskutujúcimi
  • zdieľať otázky e-mailom a na sociálnych sieťach
  • odoberať e-mailové notifikácie na nové príspevky v rôznych témach
Bezplatnou registráciou nezískate prístup do odborných sekcií portálu, ani možnosť zadávať požiadavky na doplnenie obsahu. Ak si želáte predplatiť prístup do týchto častí, prosím vyplňte objednávku.
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP