Registrácia nového používateľa

Heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov a musí obsahovať: aspoň 1 číslo, aspoň 1 veľké písmeno, aspoň 1 malé písmeno.
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23
040 11 Košice
www.besoft.sk
besoft@besoft.sk
055 / 720 16 10

Licenčné podmienky pre používanie informačného portálu E-BTS na www.ebts.besoft.sk spoločnosti BE-SOFT a.s. (ďalej len „Pravidlá“)

Zmluva o užívaní portálu


Pravidlá sú platné od 01.01.2016

I. Všeobecné ustanovenia
Autorom a nositeľom práv k informačnému portálu a jeho prevádzkovateľom a administrátorom je spoločnosť BE-SOFT a.s. so sídlom na ulici Štúrová 6, v Košiciach, PSČ: 040 01, IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863, DIČ: 2020045863, zapísaná v OR SR OS Košice 1 Odd. Sa Vložka č. 1073/V (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Informačným portálom sa pre účely týchto Pravidiel rozumie užívateľský prístup na internetovej stránke www.ebts.besoft.sk (ďalej len "portál"). Užívateľský prístup je deklarovaný prihlasovacím menom a heslom.

Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito Pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že odškrtne tlačidlo: Súhlasím a som uzrozumený s pravidlami a podmienkami využívania informačného portálu E-BTS (www.ebts.besoft.sk) v závere tohto textu.

V prípade porušenia týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsahujúce. Zmluva na používanie portálu je uzatvorená vyplnením objednávkového formulára portálu E-BTS a kliknutím na tlačidlo OBJEDNAJ.

Prevádzka portálu, všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a práva a povinnosti jeho užívateľov sa riadia týmito Pravidlami a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

II. Cena a platobné podmienky
Za užívanie portálu sa platí cena za užívateľský prístup, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán. Užívateľ si môže zvoliť medzi Plateným užívateľským prístupom do jednotlivých sekcií portálu a Bezplatným užívateľským prístupom, ktorý platí výhradne pre zmluvných zákazníkov našej spoločnosti.

Platený užívateľský prístup predstavuje prístup k informáciám do jednotlivých sekcií na portály, za ktoré si užívateľ zaplatí dohodnutú cenu, vrátane zasielania informačných správ elektronickou poštou na emailovú adresu užívateľa (funkcia e-mailové spravodajstvo).

Bezplatný užívateľský prístup predstavuje špecificky upravený prístup k informáciám, vrátane zasielania informačných správ elektronickou poštou na emailovú adresu užívateľa (funkcia e-mailové spravodajstvo) na základe vyžiadania užívateľom.

Platený užívateľský prístup zahŕňa službu, kedy užívateľ môže prostredníctvom formulára na portály zasielať individuálne otázky k problematike BOZP,OPP, ŽP, CO zo sekcie v ktorej má zaplatený prístup. Tieto otázky sú užívateľovi prevádzkovateľom zodpovedané do 7 pracovných dní od obdŕžania správy elektronickou poštou.

Prihlasovacie meno a heslo, ktoré sú určené pre platený užívateľský prístup na portály poskytne prevádzkovateľ elektronickou poštou bez zbytočného odkladu po riadnom zaplatení ceny za užívateľský prístup.

Cena za užívateľský prístup sa riadi aktuálnym cenníkom zverejneným na internetových stránkach prevádzkovateľa spoločnosti BE-SOFT a.s. Právo prevádzkovateľa na cenu za užívateľský prístup, ako aj právo ju spolu s DPH v zákonnej výške ku dňu zdaniteľného plnenia vyfakturovať, vzniká v deň uzatvorenia zmluvy o užívaní informačného portálu, alebo počas jeho trvania vždy k prvému dňu obdobia, za ktoré má byť cena za užívateľský prístup platená. Užívateľ je povinný uhradiť cenu za užívateľský prístup v dobe splatnosti, ktorá je 15 dní od dňa vystavenia faktúry na účet prevádzkovateľa.

Zmluva o užívaní portálu - poskytovanie užívateľského prístupu sa dojednáva na dobu neurčitú. Zmluvu o užívaní portálu je možné vypovedať len s účinnosťou ku koncu obdobia, za ktoré sa platí cena za užívateľský prístup. Výpoveď musí byť podaná písomne, a to tak, aby bola doručená druhej strane najneskôr 15 dní pred dňom, kedy prevádzkovateľovi vznikne právo na platbu za užívateľský prístup pre nasledujúce obdobie. Pri neskôr doručenej výpovedi platí, že je účinná až uplynutím nasledujúceho obdobia. V prípade nedoručenia výpovede prevádzkovateľovi najneskôr 15 dní pred dňom, kedy prevádzkovateľovi vznikne právo na platbu za užívateľský prístup pre nasledujúce obdobie, prevádzkovateľ vyfakturuje cenu za nasledujúce obdobie.

III. Autorské práva
Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k portálu, k software, k designu stránok, grafickej úpravy a ďalších priložených súborov, ich výberu, rozdeleniu a usporiadania v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Užívateľ služby sa zaväzuje využívať služby portálu len pre vlastné potreby, všetky materiály dostupné na portály si môže užívateľ kopírovať len pre vlastnú potrebu a nesmie ich poskytovať tretím osobám. Užívateľ sa ďalej zaväzuje pri využívaní služby uchovávať mlčanlivosť o registračných údajoch (prístupové meno a heslo) pre vstup do platenej časti informačného portálu.

IV. Ďalšie práva a obmedzenia
Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní portálu bude riadiť týmito Pravidlami – Zmluvou o užívaní portálu, a že bude jednať v súlade s dobrými mravmi a nebude akokoľvek ohrozovať či poškodzovať dobré meno alebo povesť prevádzkovateľa, alebo jeho výkonu služieb, ani nebude ohrozovať či poškodzovať ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že hlavne nebude:
 • zasahovať do prevádzky či bezpečnosti tohto portálu alebo ho inak zneužívať,
 • zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov,
 • využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spamové správy), reťazových správ,
 • zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy (fake správy) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov,
 • pokúšať sa získať prístup ku stránkam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
 • šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, hlavne správy alebo materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojim obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

V. Obmedzenie dostupnosti služieb
Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže prísť k:
 • nedostatočnej dostupnosti služby, alebo jej úplnej nefunkčnosti (v určitom krátkom časovom období),
 • nedoručenie správy, alebo doručenie poškodenej alebo neúplnej správy, či oneskorenému doručeniu správy,
 • zmene alebo zrušeniu poskytovaných služieb.
Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a užívateľ nebude za tu uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať náhradu škody.

VI. Dôvernosť
Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretím stranám s výnimkou prípadov, kedy sú k tomuto oprávnený právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, kedy dá užívateľ súhlas na ich poskytovanie tretím stranám. Súhlas môže byť podaný akoukoľvek formou, napr. kliknutím na tlačidlo „Mám záujem o zaradenie názvu organizácie do zoznamu referencií“. V prípade ukončenia poskytovania užívateľského prístupu (zmluvy o užívaní portálu) bude prevádzkovateľ naďalej udržovať vo svojom systéme dáta užívateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom konaní na základe zákona.

VII. Odkazy na internetové stránky tretích strán
Tento portál môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb.

V prípade, že internetové stránky tretích osôb obsahujú odkaz na stránky tohto portálu a tieto odkazy a ich obsah neboli vopred písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VIII. Obmedzenia poskytovaných služieb a Sankcie
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zveriť prevádzkovanie portálu tretím osobám (prípadne s tým, že tieto tretie osoby budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi) alebo prestať portál prevádzkovať za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej 3 mesiace vopred, uvedením informácie o zmenách na stránkach tohto portálu alebo doručením správy na emailovú adresu užívateľa.

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnym predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá, hlavne článok IV. týchto pravidiel. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania informačného portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi. Právo prevádzkovateľa odstúpiť od zmluvy o užívaní portálu zostáva nedotknuté.

VIII. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.
Bezplatnou registráciou získate prístup do častí:

Po zaregistrovaní a prihlásení sa na informačný portál E-BTS môžete v časti Diskusia:

 • pridávať nové otázky
 • pridávať odpovede a komentáre
 • vyjadriť súhlas s diskutujúcimi
 • zdieľať otázky e-mailom a na sociálnych sieťach
 • odoberať e-mailové notifikácie na nové príspevky v rôznych témach
Bezplatnou registráciou nezískate prístup do odborných sekcií portálu, ani možnosť zadávať požiadavky na doplnenie obsahu. Ak si želáte predplatiť prístup do týchto častí, prosím vyplňte objednávku.